Actueel

Roermond 01 september 2016,

 

Geachte collega raadsfracties,
in afschrift aan de Griffier en de Voorzitter van de Gemeenteraad,

 

Uit de Limburgse media heeft de LVR-fractie vorige week begrepen dat CDA, GroenLinks, PvdA, DS, D66 en SPR aan de Voorzitter van de Gemeenteraad een brief hebben gestuurd met het verzoek om een extra raadsvergadering uit te schrijven op 8 september. Volgens de 2e alinea van deze brief is het onderwerp “de betekenisgeving en gevolgtrekking van het vonnis in de zaak tegen oud wethouder en zittend raadslid van Roermond de heer Jos van Rey en twee medeverdachten dd 12 juli 2016, voor het functioneren van de gemeenteraad van Roermond en de gemeentelijke organisatie.”

Toen de achterliggende motivatie van dit verzoek bij de LVR-fractie nog niet bekend was is de 1e reactie van de LVR-fractie bij monde van fractievoorzitter Dré Peters en vice-fractievoorzitter Dirk Franssen als volgt geweest:

 1. De zaak is vanwege het hoger beroep door zowel het OM als betrokkenen nog “onder de rechter” en er is dus nog geen onherroepelijk vonnis, maar pas een voorlopig vonnis.
 2. De op 12 juli 2016 tijdens een fractievoorzittersoverleg aangekondigde juridische analyse door experts omtrent de gevolgen van het vonnis voor de ambtelijke organisatie, het College van B&W en de Gemeenteraad is nog niet gereed cq nog niet aan de Gemeenteraad verstrekt.
 3. De onderbouwing om op dit moment een debat te voeren is onvoldoende helder en het is de LVR niet duidelijk wat de bespreekpunten zouden moeten zijn.

 

Op maandag 29 augustus is er naar aanleiding van de brief opnieuw een overleg van de fractievoorzitters geweest. Namens de LVR-fractie heeft, net als tijdens de 3 eerder gehouden fractievoorzittersoverleggen in aanloop naar het vonnis in de rechtszaak, vice-fractievoorzitter Dirk Franssen deelgenomen. Hier is gesproken over het gedane verzoek, zijn er over en weer vragen gesteld en hebben de briefschrijvers het verzoek nader toegelicht. Tijdens dit overleg is door de aanwezige briefschrijvers duidelijk uitgesproken dat het te bespreken onderwerp voor de extra raadsvergadering gelegen is in de 3e alinea van de brief die als volgt luidt; “Op 12 juli 2016 heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak van Rey. Het oordeel van de rechter heeft invloed op en dus gevolgen voor het bestuur van onze stad, de bestuurscultuur en de wijze waarop we met elkaar de toekomst van onze stad zien.”

 

Zoals 29 augustus door vice-fractievoorzitter Franssen aangegeven, heeft de LVR-raadsfractie op woensdagavond 31 augustus vergaderd over zowel het verzoek voor de extra raadsvergadering als hetgeen besproken is tijdens het fractievoorzittersoverleg van 29 augustus. Naar aanleiding van deze vergadering op woensdagavond 31 augustus is het standpunt van de LVR-raadsfractie als volgt opgebouwd:

 1. De LVR-raadsfractie gaat ervan uit dat de op maandag 29 augustus niet aanwezige fractievoorzitter en mede briefschrijver dhr. Julicher zich schaart achter hetgeen op maandag 29 augustus is besproken/afgesproken.
 2. De LVR-raadsfractie blijft vanwege principiële redenen voorstander van een debat in de Gemeenteraad, pas nadat er een onherroepelijk is gewezen in de rechtszaak.
 3. De LVR-raadsfractie blijft voorstander van een kennisname van de juridische analyse door experts omtrent de gevolgen van het vonnis voor de ambtelijke organisatie, het College van B&W en de Gemeenteraad, alvorens een debat te voeren.
 4. De LVR-raadsfractie heeft vernomen dat deze juridische analyse hoogstwaarschijnlijk niet voor 8 september voor de Gemeenteraad beschikbaar is.
 5. Wij zullen de Burgemeester als portefeuillehouder integriteit en bestuurlijk opdrachtgever voor het uitvoeren van deze analyse, separaat bevragen waarom deze analyse na de kennisgeving in het fractievoorzittersoverleg van 12 juli nog steeds niet beschikbaar is.
 6. Ondanks de overwegingen bij de punten 2, 3, 4 en 5 zal de LVR-raadsfractie in het belang van en voor de toekomst Roermond op 8 september aanwezig zijn bij de extra raadsvergadering. Hierbij gaan wij er van uit dat wordt voldaan aan de diverse van belang zijnde punten uit het reglement van orde voor vergaderingen van de Gemeenteraad.
 7. De LVR-raadsfractie stelt in het verlengde van punt 6 één expliciete voorwaarde omtrent de aanwezigheid en deelname aan het debat. Namelijk dat alle Raadsfracties zich houden aan hetgeen 29 augustus door de aanwezige briefschrijvers is uitgesproken/afgesproken als toelichting op het verzoek voor de extra raadsvergadering. Het is niet de bedoeling om een eigen tribunaal in de Roermondse Raadszaal tegen dhr. van Rey te houden, maar het debat gaat over het gegeven dat het oordeel van de rechter invloed heeft op en dus gevolgen heeft voor het bestuur van onze stad, de bestuurscultuur en de wijze waarop we met elkaar de toekomst van onze stad zien. Onder deze expliciete voorwaarde is de LVR- raadsfractie in het belang van en voor de toekomst van Roermond aanwezig bij het debat en wij gaan er ook van uit dat de Voorzitter van de Gemeenteraad de vergaderdiscipline op dit punt handhaaft.
 8. Mocht er tijdens het debat door een of meerdere Raadsleden en/of Raadsfracties toch blijk worden gegeven van woordvoeringen die afwijken van het gestelde onder punt 7 en die dus afwijken van de op 29 augustus uitgesproken/afgesproken bedoeling van het debat, dan zal de voltallige LVR-raadsfractie per direct de Raadsvergadering verlaten. Dit is gelegen in het feit dat er dan geen gehoor wordt gegeven aan de op 29 augustus uitgesproken/afgesproken insteek om in het belang van en voor de toekomst van Roermond te debatteren over de gevolgen van het voorlopige vonnis voor het bestuur van onze stad, de bestuurscultuur en de wijze waarop we met elkaar de toekomst van onze stad zien.

 

Met vriendelijke groet namens de voltallige LVR-Raadsfractie,

Dirk Franssen
Vice-fractievoorzitter

1 september, 2016

Reactie en statement LVR op extra raadsvergadering 8 september 2016

Roermond 01 september 2016,   Geachte collega raadsfracties, in afschrift aan de Griffier en de Voorzitter van de Gemeenteraad,   Uit de Limburgse media heeft de […]
15 juni, 2016

Brandbrief inzake verhuizing BsGW naar pand Westrom

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond 15 juni 2016,     Brandbrief gewenste noodzakelijke informatie inzake verhuizing BsGW […]
9 juni, 2016

Motie Huisvesting BsGW raadsvergadering 9 juni 2016

Motie huisvesting BsGW   De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 9 juni 2016,   Overwegende dat: Door de samenvoeging van de […]
23 maart, 2016

Motie capaciteit ambtenaren bij evenementen 31 maart 2016

Motie Ambtelijke capaciteit bij evenementen     De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 31 maart 2016,   Overwegende dat: Roermond een […]