Actueel

Dit College van B&W blijft verrassen.

Wij hebben recent in de raadsvergadering van 4 juni de discussie gehad over een ruim 20 minuten durende mededeling. Toen werd de Raad verrast met een verhaal van onze eerste burger over haar ervaring in Roermond over de eerste honderd dagen als Burgemeester. De Burgemeester wilde dat graag in een openbare raads-vergadering doen zodat alle inwoners er kennis van konden nemen en dat is natuurlijk begrijpelijk. Wat echter niet begrijpelijk was, is dat wij in die zelfde openheid eigenlijk niets mochten zeggen. Schoorvoetend werd toegestaan dat de LVR er toch iets over kon zeggen. De rest van de raad zweeg en bewaarde het voor een commissievergadering. Een kleine maand later is de raad een hele dag bij elkaar om zich te buigen over de jaarverantwoording 2014 en de kadernota 2016, niet de minste punten. Vooraf werd ons de bestuurlijke evaluatie van de asbestbrand nog aangeboden. Het moet gezegd dat het een vruchtbare en constructieve raadsvergadering was. Vooral omdat er tussen coalitie en oppositie enkele standpunten inclusief 1 motie en 2 amendementen welke op initiatief van LVR-vicefractievoorzitter Dirk Franssen tot stand kwamen, werden gedeeld. De mondelinge vragen haalde de eindstreep niet maar daar komen wij na het reces op terug.

 

Nu naar Solar:
Laat ik namens de LVR hier heel duidelijk een statement maken; de uitkomst van afgelopen vrijdag dat SOLAR voor 2015 voor Roermond gered is, is natuurlijk fantastisch nieuws waar vele superlatieven op losgelaten kunnen worden. Die geweldig positieve gevoelens heeft de LVR-fractie natuurlijk ook! Laat ik daar nogmaals heel duidelijk over zijn! Wat ook goed is om te horen in de bewoordingen van de rechter, is dat m.b.t. het vergunningtraject en de genomen besluiten, de gemeente e.e.a. blijkbaar goed op orde had, dat verdiend een compliment dat hier wordt uitgesproken!
Waar het de LVR om gaat is het proces dat naar onze mening niet goed was met betrekking tot de wijze van pro-actief en transparant communiceren met de raad en de wijze van het invullen van de regierol. Bij zo’n majeure aangelegenheid verwacht de LVR tijdige, volledige en duidelijke informatie en communicatie, juist vanuit de procesrol en regisseursrol die een gemeente heeft.
De raadsleden waren amper thuis toen zij verrast werden door een mail van burgemeester Donders.

De omwonenden van het terrein waar Solar werd gehouden kozen weer voor een weg naar de rechter, los van het feit dat dit een goed burger-recht is waar wij uiteraard niet aan willen en ook niet aan kunnen tornen. Echter met de wetenschap dat de LVR en ook de VVD schriftelijke vragen had gesteld en wij in maart en juni ook al over Solar waren geïnformeerd vond ik dat een mededeling of bericht van deze importantie ook gedaan had kunnen worden tijdens de raadsvergadering. Een belrondje later bleek dat dit gevoel bij de gehele LVR-fractie aanwezig was en ook enkele lieden van de coalitie hadden het correcter gevonden als dit openbaar was aangekondigd aan de raad. Zeker zoals op 4 juni zonder een agendapunt iets onder het mom van een mededeling ruim 20 minuten kan duren. Kortom wij voelden ons gepiepeld!

Waarom is dit zo gebeurt zoals het gebeurt en wellicht gepland is? De betreffende brief van 9 juli moet al eerder klaar zijn geweest dan ’s avonds 18.45 uur of in ieder geval moet het bij het College bekend zijn geweest dat die brief eraan kwam. Waarom is dit dan niet met de Raad gedeeld, desnoods als mededeling zoals ik zojuist aangaf of desnoods in het Presidium?De schriftelijke vragen zijn in een sneltreintempo beantwoord, ook de VVD heeft antwoord gekregen. Onze brief die diende als motivatie voor het uitschrijven van deze raadsvergadering is helaas pas zeer recent, namelijk vandaag om 17:25 uur, beantwoord. De vragen die in die brief gesteld zijn, staan daarom nog overeind en wij vernemen graag van het College nu een reactie.

 

Nog enkele vragen en aandachtspunten puntsgewijs:
– De raadsleden hebben, mits geïnteresseerd een kijkje kunnen nemen in het Solar Dossier. Echter is daarin niets te vinden over de communicatie tussen gemeente en bewoners terwijl daar in persberichten of media-uitingen nadrukkelijk wel over wordt gesproken. Graag uitleg en toelichting hierover hoe dit kan?

– Zoals eerder in dit betoog aangehaald is de procesbewaking en het communicatietraject vanuit de regisseursrol van evident belang. Mede in relatie met het punt zojuist hebben wij er onvoldoende zicht op hoe dit is gegaan in deze casus. Wat heeft de gemeente vooraf allemaal gedaan om samen met bewoners, ondernemers, organisatie tot een gedragen compromis te komen? Wat is de reden waarom er op 30 juni niemand van de gemeente aanwezig was? Is er nog contact geweest tussen de aankondiging van de voorlopige voorziening en de rechtszaak om te bemiddelen of zaken (opnieuw) bespreekbaar te maken? Hoe heeft de gemeente dit als procesverantwoordelijke en in het kader van de regisseursrol dit als het ware zo tussen de vingers door laten glippen?

– Is er aandacht geweest voor de veiligheid van omwonenden/ondernemers? Zowel in het scenario van het niet doorgaan van Solar, maar des te belangrijk nu Solar (en gelukkig natuurlijk) wel doorgaat?

– Om even bij de bewoners te blijven. Wij weten dat er onder de bewoners niet alléén negatieve maar ook positieve gevoelens over Solar zijn. Er zijn zelfs ook tegenstrijdige belangen. Er is bijvoorbeeld iemand die een stuk grond in een ander deel van Roermond aanbied of aan wil bieden aan de organisatie van Solar. Bent u als College ervan op de hoogte dat dit speelt en dat dit zelfs mogelijk meegespeeld heeft in de gang naar de rechter van een kleine groep bewoners? Erkent u dat dit onder de bewoners tot tegenstrijdige belangen en spanningen kunnen leiden en hoe gaat u vanuit uw regisseursrol hiermee om?

– Solar dreigde via de media bij aanhoudende klachten van bewoners in Roermond te overwegen te verkassen. Dat laatste moet zowel het College en het ambtelijk apparaat maar ook wij als Raad zien te voorkomen. Derhalve is deze extra raadsvergadering van groot belang om als Raad hierover uitspraken te doen, ik heb namens de LVR uitdrukkelijk uitgesproken dat wij als gemeente erop moeten inzetten dat Solar in Roermond blijft. Ook is het belangrijk om duidelijkheid van het College te krijgen over een strategie hoe wij als gemeente als procesverantwoordelijke en regisseursrol alle partijen zodanig bij elkaar krijgen dat rechtszaken niet meer nodig zijn. Het is natuurlijk een feit dat dit evenement met nu circa 27.000 bezoekers per dag en een camping die uitpuilt inmiddels van een andere orde en grootte is dan bij de eerste editie. Dat vraagt juist als procesbewaker en regisseur andere inzet en wellicht ook andere capaciteiten van betrokkenen……

 

Wij zijn van mening dat er direct na de komende Solar-editie een overleg moet starten tussen organisatie, gemeente, bewoners en ondernemers om voor meerdere jaren voor eens en altijd goed af te stemmen. Hoe wil het College dit oppakken? Is het bijvoorbeeld een optie om het formele vergunningentraject eerder te laten starten en eerder tot besluitvorming over te gaan zodat voor alle betrokkenen e.e.a. eerder duidelijk is? Of als gemeente nog eerder te communiceren met bewoners of als procesbewaker en regisseur in ieder geval te zorgen dat dit gebeurt?

 

Voorzitter, ik sluit af met een uitspraak waarvan ik een deel op Facebook heb zien langskomen en zelf aanvul: Solar is goed voor Roermond, zorg dan ook dat Roermond goed voor Solar is, maar vooral ook zeker blijft!!!

20 juli, 2015

Woordvoering LVR tijdens extra raadsvergadering inzake Solar

Dit College van B&W blijft verrassen. Wij hebben recent in de raadsvergadering van 4 juni de discussie gehad over een ruim 20 minuten durende mededeling. Toen […]
10 juli, 2015

LVR verzoekt extra raadsvergadering op 20 juli ivm problematiek Solar

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 10 juli 2015   Aan de voorzitter van gemeenteraad Roermond,   Geachte […]
10 juli, 2015

LVR stelt vragen over waterafsluitingen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Wij worden als volksvertegenwoordiger regelmatig geconfronteerd met schrijnende gevallen inzake afsluitingen en huisuitzettingen. Vorig week […]
1 april, 2015

Gemeente geeft LVR antwoord op vragen over asbestbrand

Naar aanleiding van de asbestbrand heeft de LVR de gemeente vele vragen gesteld over onder andere de werkwijze van de hulpinstanties, gevolgen voor inwoners en bedrijfsleven […]