Actueel

Beste leden,

Namens het bestuur van de LVR nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering en wel op;

Datum: 04 november 2014
Locatie: Congrescentrum het Forum
Elmpterweg 50
6042 KL Roermond
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Verslag ALV 06 januari 2014
 • Aftreden penningmeester

Statutair is de penningmeester aftredend, maar herkiesbaar. Senol Kabakci heeft te kennen gegeven het penningmeesterschap te willen voortzetten. Indien geen tegenkandidaten graag stemming bij acclamatie.

 • Voorstel tot aanpassing van de statuten (zie bijlage).

De volledige statuten vindt u op de website www.liberalevolkspartijroermond.nl. Ook het huishoudelijk reglement vindt u op deze website. Het voorstel is aangenomen als tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor is.

 • Financieel overzicht tot en met heden LVR.
 • Voorstel inzake contributie 2015
 • Wat heeft de LVR vanaf de verkiezingen zoal meegemaakt ?
 • schriftelijk ingebrachte zaken door leden:
  • Armoedebestrijding o.a. snelle verslechtering situatie voor bijstandsmoeders, alleenstaande moeders etc.
  • Werking van de statuten en huishoudelijk reglement
  • Maatschappelijke activiteiten raadsleden
  • Instelling werkgroepen
 • Uitleg “provinciaal gaan”. Wat zijn geruchten, wat is werkelijkheid. Stand van zaken.
 • Actuele politiek
 • Rondvraag
 • Sluiting

Ik hoop u allen te mogen begroeten,  hier beneden vind u het voorstel aangaande de statuten.

Met warme groet,

Marloes Sweelssen
vice secretaris


Voorstel aanpassing statuten Liberale Volkspartij Roermond.
 
Te behandelen in de ALV van 04 november 2014
 
 
Artikel 5.B. lid 4.
Ontzetting uit het lidmaatschap. Toevoegen:
 
Als “het benadelen van de vereniging op onredelijke wijze”, zoals in de statuten genoemd verstaat de LVR eveneens:

 1. Het handelen in strijd met de goede zeden en
 2. Het handelen in strijd met het gedachtegoed van de LVR.

 
Het gedachtegoed van de LVR behelst in het kort:

 • Eenieder heeft een eigen verantwoordelijkheid;
 • Ieder mens is gelijkwaardig;
 • Er dient sociale rechtvaardigheid te zijn;
 • Verdraagzaamheid staat hoog in ons vaandel;
 • Vrijheid in ons doen, denken en handelen is een groot goed.
 • De overheid dient:

*. te zorgen voor een veilige samenleving, openbare orde en democratische rechtsorde.
*. Toe te zien op eerlijke handel,
*. Te voorzien in collectieve diensten zoals Onderwijs, Zorgstelsel, Infrastructuur en  Sociale zekerheid gericht op arbeidsdeelname.
*. Het Openbaar Bestuur te verzorgen;
*. Nederland te vertegenwoordigen in het buitenland voor het landsbelang.

 • * De LVR gelooft in een participerende samenleving.  Daarom vraagt de LVR van haar leden,  indien mogelijk, vrijwilligerswerk te doen. In de eerste algemene ledenvergadering is een gemiddelde van 4 uur per week afgesproken.

 
 
Artikel 8.
Toevoegen Lid 8.
Het verenigingsbestuur is facilitair en NIET leidend in politieke beslissingen. Denkt natuurlijk wel graag mee.
 
De fractie en het fractiebestuur zijn leidend in politieke beslissingen!
 
 
Artikel 12. Lid 1.
Toevoegen aan lid 1.
 
Toegang tot de algemene ledenvergadering.
Alleen de voorzitter van de vereniging LVR of de fractievoorzitter LVR kunnen vertegenwoordigers van de pers toegang verlenen tot de algemene ledenvergadering.

29 oktober, 2014

Algemene ledenvergadering op 4 november 2014

Beste leden,Namens het bestuur van de LVR nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering en wel op;Datum: 04 november 2014Locatie: Congrescentrum het ForumElmpterweg 506042 KL […]
23 oktober, 2014

LVR stuurt brief over stroomstoring Laurentius Ziekenhuis

Roermond, 22 oktober 2014   Geachte griffier,   Uiteraard is de brief vanuit het Laurentius ziekenhuis te begrijpen. Ook de LVR-fractie wilt graag antwoord op het […]
8 september, 2014

LVR brengt lokale partijen naar de Provincie

Op 18 maart 2015 worden in Limburg de leden van de Provinciale Staten gekozen. De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) vindt het belangrijk dat er op 18 […]
29 augustus, 2014

LVR denkt graag mee over toekomst ECI

Roermond, 28 augustus 2014   Aan de voorzitter van de gemeenteraad,   Komende woensdag is de extra commissievergadering Burgers en Samenleving met als enige onderwerp Onderzoeksrapport […]