Actueel

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014,

Overwegende dat:

  1. de berichtgeving in de media over de exploitatie van de ECI niet alleen onrust en onzekerheid bij het personeel van de ECI teweeg brengt, maar ook een negatieve uitwerking kan hebben op deze exploitatie;
  2. aan één en hetzelfde bureau (BMC) opdracht is gegeven om een bedrijfsplan te maken voor de ECI, vervolgens een evaluatie over dit rapport uit te voeren om verder een directeur van de BMC-groep aan te stellen als lid van de RvT;
  3. het college van B&W van Roermond een eigen onderzoek (BMC) naar de exploitatie van de ECI is gestart, in de wetenschap dat er al een raadscommissie bezig was met een veelomvattend onderzoek naar de ECI;
  4. deze raadscommissie niet door het college op de hoogte is gesteld van het BMC-onderzoek, terwijl het college eerder heeft aangegeven de raad steeds op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen binnen de ECI;
  5. is kennisgenomen van het verzoek van de onderzoekscommissie ECI, waarin deze commissie vraagt om het rapport te ontvangen en aan de raad beschikbaar te stellen;
  6. het college van B&W pas na veel aandringen en nadat dit in de pers was verschenen aan dit verzoek heeft voldaan;
  7. het huidige college van B&W transparantie hoog in het vaandel heeft staan, wat de vraag oproept hoe dit zich verhoudt met de krampachtige houding van het college bij het verstrekken van het BMC-rapport;

Roept de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving op:

1.    uiterlijk in week 29 een openbare vergadering van de commissie BS bijeen te roepen om de problematiek van de ECI te bespreken;

2.    de wethouder cultuur uit te nodigen bij deze vergadering aanwezig te zijn om tekst en uitleg te verschaffen.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 3 juli 2014.

De griffier,                                           De voorzitter,

 

Ingediend door:

Hay Hutjens, raadslid Liberale Volkspartij Roermond

 

 

1 juli, 2014

motie: ECI

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014, Overwegende dat: de berichtgeving in de media over de exploitatie van de […]
18 juni, 2014

Persbericht commissie benoembaarheid wethouders

Roermond, 18 juni 2014 De LVR-fractie vernam gisteren via de media het bericht dat de locoburgemeester van de gemeente Roermond, mevrouw Waajen, vindt dat de commissie […]
10 juni, 2014

Brief aan (loco)burgemeester n.a.v. raadsvergadering 5 juni 2014

De LVR heeft naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 juni jl. een brief geschreven aan de burgemeester, loco-burgemeester en voorzitters van de raad. Tijdens deze […]
6 juni, 2014

Brief aftreden commissie benoembaarheid wethouders

Via de griffie is vandaag, 6 juni, de brief bij de LVR-fractie gekomen, waarin de commissie benoembaarheid wethouders ingaat op haar motieven bij het opstellen van […]