Actueel

Roermond, 18 juni 2014

De LVR-fractie vernam gisteren via de media het bericht dat de locoburgemeester van de gemeente Roermond, mevrouw Waajen, vindt dat de commissie benoembaarheid wethouders niet ingesteld hoeft te worden tot er een nieuwe wethouder benoemd wordt.
De LVR verbaast dit en is hier ontstemd over.

 

Ten eerste heeft de burgemeester de huidige commissie benoembaarheid wethouders n.a.v. de gestuurde brief op 6 juni jl. nog steeds niet uit hun taak ontheven. Feitelijk is de huidige commissie dus nog actief.

 

De uitwerking van de gedragscode met betrekking tot artikel 2.1 ten behoeve van raadsleden kan niet in het presidium besproken worden zolang de burgemeester er niet is, omdat alleen hij boven de partijen kan staan. De plaatsvervangend burgemeester heeft daar geen taak volgens de meerderheid van het presidium. Blijkbaar kan de locoburgemeester Waajen wel zeggen dat er pas een nieuwe commissie nodig is bij een nieuwe wethouder. Naar mening van de LVR gaat ze hier haar boekje te buiten. De commissie benoembaarheid wethouder is nog actief en naar weten van de LVR is niet voldaan aan het terugkoppelingsmoment van 10 juni, waarop de collegeleden hadden moeten voldoen aan artikel 2.1 van de gedragscode. Daarmee blijft de locoburgemeester en het college van B&W in gebreke. De commissie heeft ook een terugkoppelingsmoment voor 15 september gepland, waarbij het college ingaat op de risico’s en aandachtspunten. Die terugkoppeling moet daarna meegenomen worden in de evaluatiecyclus van de commissie benoembaarheid wethouders en wordt besproken in de commissie BM van 13 oktober en vervolgens in de raad van 30 oktober indien daar aanleiding toe is. Aangezien door het merendeel van de raad gekozen is om het geheime rapport van Berenschot te volgen en niet dat van de commissie benoembaarheid wethouders, betekent dat ook dat de aandachtspunten van Berenschot gevolgd moeten worden. De terugkoppeling op de aanbevelingen van Berenschot blijft bestaan, ondanks het feit dat het rapport van Berenschot geheim is. De terugkoppelingsmomenten blijven voor de LVR van groot belang.

 

Mevrouw Waajen gaat met haar statement tevens tegen de verordening in, waarin de commissie benoembaarheid wethouders als een permanente commissie gezien wordt ten behoeve van de integriteit. Hier staan ook evaluatietrajecten in. De permanente commissie integriteit, bestaande uit de burgemeester en twee externe adviseurs, waarover de raad heeft besloten, is ook nog niet actief. Blijkbaar vindt de locoburgemeester integriteit maar lastig.

 

De LVR roept de burgemeester op, zodra hij terug is van ziekteverlof, om dit traject tot op de bodem uit te zoeken, inclusief de juridische impact van het installeren van wethouders zonder het advies van de commissie benoembaarheid wethouders te volgen. De LVR verzoekt de burgemeester hierover tevens met de commissaris van de koning in overleg te treden en als agendapunt op te nemen voor de raadsvergadering van 3 juli, waar de commissaris bij aanwezig is.

Namens de LVR-fractie,

Jan Puper, Mo Derkaoui, Ben Peters, Kadri Sogukcesme, Hay Hutjens, Lieke van der Stelt

 

De heren Dirk Franssen en Jos van Rey hebben dit persbericht niet ondertekend vanuit hun rol in de commissie benoembaarheid wethouders, Bert Achten heeft niet ondertekend vanuit zijn werk bij de provincie en Dré Peters heeft niet ondertekend omdat hij plaatsvervangend voorzitter is van de raad.

18 juni, 2014

Persbericht commissie benoembaarheid wethouders

Roermond, 18 juni 2014 De LVR-fractie vernam gisteren via de media het bericht dat de locoburgemeester van de gemeente Roermond, mevrouw Waajen, vindt dat de commissie […]
10 juni, 2014

Brief aan (loco)burgemeester n.a.v. raadsvergadering 5 juni 2014

De LVR heeft naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 juni jl. een brief geschreven aan de burgemeester, loco-burgemeester en voorzitters van de raad. Tijdens deze […]
6 juni, 2014

Brief aftreden commissie benoembaarheid wethouders

Via de griffie is vandaag, 6 juni, de brief bij de LVR-fractie gekomen, waarin de commissie benoembaarheid wethouders ingaat op haar motieven bij het opstellen van […]
5 juni, 2014

Beschouwing coalitieakkoord raadsvergadering 5 juni 2014

Op 5 juni is de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Namens de LVR heeft Jan Puper het woord gevoerd tijdens de beschouwing op het coalitieakkoord. De volledige bijdrage […]