Actueel

Het college van B&W Roermond heeft besloten om Boerderij Wolfhagen, Merum, Roermond te slopen.  LVR dient donderdag in de raadsvergadering onderstaande motie in om nader overleg met alle partijen, waaronder stichting Ruimte. LVR stelt voor om o.a. te bezien of waardevolle elementen, als kelder en/of dank elders in een bouwwerk/gebouw kunnen worden opgenomen, dan wel in overleg te treden met openluchtmuseau hierover.

De projectontwikkelaar is afgehaakt, beoogt zijn 3 kavels, maar geen concrete bouwplannen. In afwachting van verkoop, nu niet slopen, maar overleggen en maatregelen treffen voor vleermuizen.

 

Motie Boerderij Wolfhagen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014,

Overwegende dat:

het verstrekken van sloopvergunningen een bevoegdheid is van het college van B&W;

het college van B&W heeft besloten om boerderij Wolfhagen in Merum bij Herten te slopen;

naar verluidt de projectontwikkelaar van boerderij Wolfhagen zich heeft terug getrokken en nu geen concrete bouwplannen voorliggen.

Van mening zijnde dat:

zowel de monumentale status van de boerderij (met name kelder en zolder) als de aanwezigheid van beschermde vleermuizen in het pand van grote waarden zijn;

beter nader onderzocht kan worden of een win-win situatie bereikt kan worden;

bezien of de waardevolle elementen zo mogelijk kunnen worden opgenomen in een bouwwerk elders in de regio dan wel hierover in overleg te treden met openluchtmusea (zoals Bokrijk en Arnhem);

tijdige maatregelen voor vleermuizen mogelijk getroffen kunnen worden buiten het broedseizoen en voorafgaand aan de sloop;

Roept het college van B&W op:

de sloop van boerderij Wolfhagen vooralsnog uit te stellen;

in overleg te treden met diverse belanghebbenden om te bezien of het pand alsnog behouden kan blijven dan wel elementen zoals de kelder en / of zolder zoals voorgesteld;

indien blijkt dat sloop van de boerderij Wolfhagen niet voorkomen kan worden, deze sloop pas uit te voeren ná verkoop van de boerderij;

in de voorwaarden van verkoop een termijn op te nemen waarbinnen de boerderij gesloopt dient te worden, rekening houdend met alle belangen.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 20 februari 2014.

Ingediend door:

B. Achten (LVR)

H. Hutjens (LVR)

18 februari, 2014

Motie Boerderij Wolfhagen

Het college van B&W Roermond heeft besloten om Boerderij Wolfhagen, Merum, Roermond te slopen.  LVR dient donderdag in de raadsvergadering onderstaande motie in om nader overleg […]
18 februari, 2014

Motie flankerend beleid en uitnodigende verbinding tussen DOC en de binnenstad

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014, gezien het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders nummer 2014/002/1; […]
18 februari, 2014

Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen.

Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen. De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014, gezien het raadsvoorstel van het […]
17 februari, 2014

vragen over voetbalaccommodaties

Voetbalaccommodaties. Roermond, 16 februari 2014. Betreft: Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 R.v.O. inzake sportpark de Bosberg in Swalmen. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen […]