Art. 43 Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven

Eindejaarswens december 2020
17 december, 2020
Art. 43-vragen problematiek wijziging afvalbeleid en ophaalstrategie
2 januari, 2021

Art. 43 Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

                                                                                                                                         Roermond, 18 december 2020

 

Betreft: Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven


Geacht College,

 

Omdat het college van B&W het niet zo nauw neemt met het nakomen van toezeggingen en het nakomen van de actieve informatieplicht – vooral in relatie tot de LVR fractie – en ondernemers in Roermond, is die opstelling aanleiding om onderstaande vragen over de Ontwerp-omgevingsvergunning Maashaven (o.a.  Hotel Jazz City) te stellen op grond van artikel 43 van het Reglement van orde.    

Inleiding

 • Inde beantwoording van de vraag “Commissievragen” van 9 juli jl is toegezegd “dat verslaglegging inzake regionale afstemming van 24 juni jl” na 8 oktober 2020 ter beschikking wordt gesteld.
 • Inde beantwoording van de vraag “Overige vragen” van 6 oktober is toegezegd: “de portefeuillehouders zullen de commissie Ruimte informeren over de start van de ter inzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning”.
 • Door wethouder Waajen is toegezegd om de datum van publicatie “ontwerp” kenbaar te makenaan Koninklijke Horeca Nederland afd Roermond.

 

De LVR-fractie heeft eerst op 26 november jl. de B&W besluitenlijst van 17 november 2020 B&W kunnen lezen,(10 dagen na besluitvorming, hetgeen in Roermond door een raadsmeerderheid is geaccordeerd) en om 21.47 een mail gezonden aan de griffier:

“Woensdag a.s. is Commissie Ruimte en wil ik aan de orde stellen het niet nakomen van de toezegging 
door Wethouder Waajen dat Commissie Ruimte zal worden geïnformeerd over de ter inzagelegging.

Dat is NIET gebeurd en wanneer u morgen navraagt doet zal er wel direct een CIB verschijnen terwijl

B&W besluit al is genomen op 17 november jl., inmiddels 10 dagen geleden.

Ik verzoek u de leden van de commissie Ruimte vrijdagochtend as van bovenstaande in kennis te stellen.

Ik hoor graag van U”

 

Deze mail is door de griffier zoals gevraagd aan de leden van de Commissie Ruimte gezonden.

 

In de commissie vergadering van dinsdag 8 december jl. heeft de LVR-fractie gevraagd waarom de toezeggingen aan de Commissie Ruimte en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afd. Roermond over het informeren van de ter inzagelegging van de ontwerp Omgevingsvergunning Hotel Jazz City niet was nagekomen.

Wethouder Waajen reageerde als volgt: citaat “ik wil even precies nagaan hoe dat gegaan is want ik heb begrepen dat wij ons aan die toezegging letterlijk wel gehouden 
hebben maar wil voorkomen dat er ook licht tussen zit en even terugkijken hoe die toezeggingen er dan precies hebben uitgezien en precies hebben gedaan.”

 

Op 10 december ontvangen de leden van de Commissie Ruimte een Commissie- informatiebrief met geen verwijzingen naar de Commissievergadering en al helemaal niets over de betreffende afspraak in die Commissievergadering!

Dus zoals gebruikelijk wordt de gemeenteraad en in dit geval de fractie van de LVR wederom niet serieus genomen; vandaar onderstaande vragen.

 1. Is wethouder Waajen nog op de hoogte dat zij een toezegging heeft gedaan, dat KHN afd Roermond direct zou worden geïnformeerd over de datum van publicatie van ontwerp-omgevingsvergunning Hotel Jazz City?
 2. Is wethouder Waajen nog op de hoogte dat zij een toezegging heeft gedaan aan leden CommissieRuimte, inhoudende dat de Commissie Ruimte direct zou worden geïnformeerd over de datum van de publicatie van de ontwerp – omgevingsvergunning betreffende locatie Hotel Jazz City?
 3. Waarom zijn die toezeggingen niet nagekomen en waarom wordt in de Commissie Informatiebrief van 10 december jl.hierop niet ingegaan?
 4. Is inmiddels de KHN-afdeling Roermond geïnformeerd over de datum van publicatie?
  Zo ja, wanneer en waarom niet direct na publicatie?
 5. Heeft wethouder Waajen inmiddels haar verontschuldigingen aangeboden aan KHN afd Roermond?
 6. B&W besluit is genomen op 17 november 2020 en op 26 november jl., heeftde LVR-fractie op de gemeentelijke website bij officiële nl niets gevonden.
  Enkele dagen later stond publicatie Nr 306986 in Gemeenteblad, gedateerd dinsdag 24 november 2020, en inspraaktermijn van 25 november 2020 t/m 29 december 2020.
  Wie heeft die publicatie verzorgd? Wanneer is die publicatie aangeboden aan Gemeenteblad?
  Waarom staat in Gemeenteblad “Maashaven ongenummerd – Ontwerp-omgevingsvergunning” omdat in B&W besluit wordt vermeld Hotel Jazz City?
 7. Op 8 december 2020 staat plotseling bij officiëlenl een rectificatie van de inspraaktermijn van 25 nov 2020 t/m 5 januari 2021.
   Waarom is deze blunder niet vermeld in CIB van 10 december jl?
  Is het bestuurlijk en procesmatig wel aanvaardbaar/juridisch correct om op 8 december 2020 een publicatie te plaatsen in officiële bekendmakingen.nl, waarvan inmiddels van de inzage termijn 2 weken zijn verstreken?
  Heeft u KHN afd Roermond van die misser op de hoogte gesteld?
 8. Aan welke instanties is dezeernstige fout nog meer gemeld?
 9. Hoe kan zo’n blunder ontstaan?
 10. Is het College van B&W met de LVR-fractie eens dat toezeggingen aan de gemeenteraad en ondernemers moeten worden nagekomen?
 11. Waarom komt wethouder Waajen zelden toezeggingen na?
 12. Waarom heeftverantwoordelijk Wethouder Waajen  geen excuus aangeboden aan de leden van de Commissie Ruimte?
 13. Kan een volledig feitenrelaas worden aangeleverd vanaf besluitvorming in de gemeenteraad op 8 juli jl t/m B&W besluit op 17 november 2020?
 14. Waarom wordt in het B&W besluit/voorstel de voorwaarde“er moet sprake zijn van actuele regionale behoefte” nu plotseling losgelaten?
  Is de gemeenteraad op 8 juli een rad voor ogen gedraaid?
 15. Graag nadere en gedetailleerde uitlegwat er kennelijk veranderd is sedert het raadsbesluit op 8 juli 2020 inzake onderbouwing regionale behoefte?
 16. Waarom is hierover niets vermeld in CIB van 10 december 2020?
 17. Hoort een dergelijke beleidswijziging wijziging niet onder de actieve en passieve informatieplicht?

 

Tot slot heeft LVR-fractie enkele vragen aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

 1. Wat vindt de voorzitter van de gemeenteraad dat er zo wordt omgesprongen met toezeggingen en informatievoorziening aan de gemeenteraad in het kader actieveen passieve informatieplicht?
 2. Wat vindt de voorzitter van de gemeenteraad dat er zo wordt omgesprongen met het niet nakomen van toezeggingen?
 3. Wat vindt de voorzitter van de gemeenteraad dat een dergelijke majeure beleidswijziging “het laten vervallen van de voorwaarde “actuele regionale behoefte” niet direct aan de gemeenteraad wordt gemeld?
 4. Wat heeft uw onderzoek (toegezegd in raadsvergadering van 8 juli jl. ) opgeleverd inzake de beschuldiging van wethouder Waajen aan het adres van de griffie inzake “aanleveren” groene flap in begin juli 2020?    

Wij kijken uit naar de beantwoording,