Art. 43 Tour de L1mbourg

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 2 augustus 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. Tour de L1mbourg

 

Geachte College,

 

De LVR fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het L1 programma ‘tour de L1mbourg’, een mooie promotie voor de deelnemende gemeenten. Roermond was echter jammer genoeg geen onderdeel van dit programma, dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Roermond benaderd door L1 om aan dit programma deel te nemen?
  2. Zo ja, waarom is er niet deelgenomen? Welke argumenten liggen hier aan ten grondslag om niet deel te nemen en wie heeft besloten om niet deel te nemen?
  3. Zo nee, is er door de gemeente Roermond zelf pro-actief contact opgenomen met L1 om Roermond (alsnog) in dit programma te krijgen?

 

Hoogachtend,

Dirk Franssen