Art. 43 vervolgvragen auto-inbraken parkeergarages

Art. 43-vragen volledigheid van belastingopbrengsten
7 oktober, 2019
Art. 43-vragen problemen sociale dienst
11 oktober, 2019

Art. 43 vervolgvragen auto-inbraken parkeergarages

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond                

                                                                                                 Roermond, 1 oktober 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “vervolgvragen Auto-inbraken in parkeergarages”   

Geachte College,


Op 19 september jl. hebben wij antwoord gekregen van onze artikel 43 vragen inzake “auto-inbraken parkeergarages” van 10 juli jl. 
Bij antwoord 4 wordt aangegeven dat er een aantal keren overleg is geweest met Q-park en er maatregelen mogelijk zijn. 
In het artikel “Q-Park weet niks van aanpak auto-inbraken garage bij Oranjerie” van Dagblad de Limburger van 26 september jl. wordt gesteld dat er helemaal geen overleg is geweest.
De ernst van deze zaak brengt ons tot de volgende vragen:

1. Het College geeft aan dat er overleggen zijn geweest tussen Q-park en de gemeente Roermond, Q-park bestrijdt dit. Kan het College aangeven wanneer de overleggen volgens haar zijn gevoerd? En welke afspraken zijn dan in die overleggen precies gemaakt, door wie?

2. Heeft het College naar aanleiding van het artikel contact opgenomen met  Q-park? 
Zo ja, wat is hieruit gekomen?
Zo nee, waarom niet? 

3. Is het College het met de LVR eens dat deze kwestie negatief werkt voor de relatie tussen de gemeente Roermond en Q-park? Zo ja, met welke gevolgen?

Kortom, de vraag die voorligt is helder; kan het College van B&W aantonen dat zij gelijk heeft? Wanneer dit niet het geval is moet worden geconstateerd dat het College van B&W heeft gelogen in haar beantwoording richting de Gemeenteraad van Roermond.

Hoogachtend,