Art. 43-vragen Archeologische vondsten op geplande plek boom in de Neerstraat

Art. 43-vragen ontwerpvarianten Kapellerlaan
9 maart, 2018
Persbericht: Jos van Rey geen kandidaat wethouder voor LVR
22 maart, 2018

Art. 43-vragen Archeologische vondsten op geplande plek boom in de Neerstraat

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 9 maart 2018

 

Art. 43-vragen; archeologische vondsten op geplande plek boom in de Neerstraat.

 

Geachte College,

 

Vandaag stond in DDL een artikel over de bijzondere archeologische aanwijzingen op de Neerstraat bij de voorbereidingen voor het planten van een boom (zie bijlage). Volgens het artikel waren er tussen de vondsten aanwijzingen uit circa 1000 n.C. Als deze vondst bij een ontgraving privaat terrein zou zijn gedaan, dan zou terecht een heel proces in werking komen om te bezien wat hiermee zou moeten gebeuren. De overheid heeft een zelfde verantwoordelijkheid. Zeker als het werkelijk zo blijkt te zijn dan dat het vondsten uit 1000 n.C zijn want dan zou dit kunnen betekenen dat er in Roermond tekenen zijn van een nog oudere nederzetting dan de huidige aannames van 1150 n.C. Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het College van B&W:

 

  1. Het artikel schrijft “de vondsten worden binnenkort volledig vrij gelegd en gedocumenteerd. Pas dan zijn definitieve conclusies te trekken en ook zal op dat moment pas bekeken worden hoe de vondsten het best bewaard kunnen blijven, zo laat de gemeente weten.” Bent u het met de LVR-fractie eens dat gezien de inhoud van het artikel, er zeer nauwkeurig onderzocht moet worden of hetgeen gevonden wordt, wel de vindplaats moet verlaten of het juist beter is om het daar te laten? Zo nee, waarom niet?
  2. De LVR is natuurlijk voor plekken met kwalitatief groen in de binnenstad op plaatsen waar dat kan en gewenst is in en door de omgeving. Is het College van B&W bereid om voor de geplande boom in de Neerstraat een andere locatie te zoeken en alle energie er op te richten om deze mogelijk unieke vondst voor Roermond te conserveren op de locatie van de vondst en het aldaar zichtbaar te maken en te markeren? Zo nee, waarom niet?
  3. Als duidelijk wordt wat er gevonden is, is het voor uw College van B&W dan bespreekbaar om in plaats van de geplande boom, op een bepaalde manier deze historisch archeologische vondst zichtbaar te maken, te behouden en te benadrukken? Zo nee, waarom niet? Dit zou bijvoorbeeld kunnen d.m.v. een glazen plaat en een plakkaat met een beschrijving of op een andere uit te werken wijze.
  4. Is het College van B&W bereid nadat de uitkomsten van alle archeologische (vervolg)onderzoeken bekend zijn, om geen onomkeerbare beslissingen/werkzaamheden zoals het plaatsen van de boom te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het College van B&W om in het verlengde van vraag 5, de Raadscommissie Ruimte of de Gemeenteraad een keuze te laten maken over wat er moet gebeuren op de betreffende locatie op de Neerstraat? Zo nee, waarom niet?

 

Gezien de inhoud van de vragen en de mogelijke vervolgwerkzaamheden voor het planten van de boom, verzoeken wij u om het planten van de boom niet te laten plaatsvinden en zo spoedig mogelijk deze vragen in uw College van B&W te behandelen en te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

 

Raadsleden LVR van de commissie Ruimte