Art. 43-vragen betreffende facilitaire kosten Vastelaovesoptocht en Bacchusdrieve

LVR stelt Art. 43-vragen over de Winterbreak
14 januari, 2015
LVR stelt art. 43-vragen inzake Winkelvoorziening Hoogvonderen
5 februari, 2015

Art. 43-vragen betreffende facilitaire kosten Vastelaovesoptocht en Bacchusdrieve

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 19 januari 2015

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. niet doorgaan Vastelaovesoptocht en Bacchusdrieve

 

Zeer recent heeft de LVR-fractie vernomen dat er grote problemen spelen die het continueren van 2 belangrijke evenementen tijdens de Vastelaovend bedreigen, namelijk de grote Vastelaovesoptocht en het Bacchusdrieve.

Deze typische evenementen hebben een hoog folkloristisch en cultuurhistorisch karakter met een lange traditie en historie en zijn tevens zonder winstoogmerk en/of eigen directe inkomsten.

Uit de signalen die de LVR krijgt blijkt dat in gesprekken op ambtelijk nivo is medegedeeld dat de voor deze evenementen verantwoordelijke organisaties plotseling met duizenden euro’s kosten worden opgescheept. Dit zouden kosten zijn voor wegafzettingen en omleidingen die voorgaande jaren nooit in rekening zijn gebracht omdat deze evenementen geen winstoogmerk hebben.

 

Wij vernemen van de betreffende organisaties dat door de geschetste problematiek er een zeer grote kans bestaat dat de genoemde 2 evenementen niet door kunnen gaan.

Aangezien het beide evenementen zijn zonder winstoogmerk en zonder directe eigen inkomsten, dient volgens de LVR-fractie de facilitaire ondersteuning zoals die al jaren gebruikelijk is gecontinueerd te blijven. Zeker aangezien het hierbij om zeer kleine bedragen schijnt te gaan ten opzichte van de bedragen die als subsidie aan bijvoorbeeld Winterbreak en Kerst met de Zandtovenaar zijn gegeven en waar de LVR op 14 januari al schriftelijke vragen over heeft gesteld.

 

Aangezien naar de mening van de LVR-fractie dit typische evenementen zijn die niet alleen bij de Vastelaovend, maar ook bij de identiteit en cultuurhistorische waarde van onze stad horen, zijn de ontvangen signalen aanleiding voor het stellen van de volgende vragen:

 

  1. In hoeverre zijn de omschreven situaties juist en bij het College van B&W bekend?
  2. Wat is het standpunt van het College van B&W over het feit dat evenementen met een niet-commerciële inslag door de gemeente ondersteund worden en zo bestaansrecht hebben?
  3. Wat is er in dit standpunt ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd waardoor de genoemde evenementen nu ten onder dreigen te gaan?
  4. Wat gaat het College van B&W doen om deze evenementen voor de folkloristische en culthuurhistorische uitstraling van de stad en de Vastelaovend in het bijzonder te behouden?
  5. Is het College van B&W bereid om met de betreffende organisaties de geschetste problematiek op zeer korte termijn op te lossen zodat de Vastelaovend niet beroofd wordt van deze evenementen?
  6. Kan het College van B&W garanderen dat deze folkloristische en culthuurhistorische evenementen voor de stad en haar Vastelaovesvierders behouden blijft?
  7. Hoe verhoudt zich bovenstaande problematiek met (hoewel qua datum nog ver vooruit) de intocht van Sinterklaas?

 

Gezien het spoedeisende karakter en omstandigheden waarbinnen de verantwoordelijke organisaties moeten opereren, verzoeken wij het College van B&W om dit in de Collegevergadering van 20 januari 2015 te bespreken en vragen wij met de hoogste spoed een reactie.

 

Namens de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond,

 

Dré Peters, fractievoorzitter
Dirk Franssen, vicefractievoorzitter