Art. 43-vragen bewonersbijeenkomst noodopvang asielzoekers

LVR stuurt brief aan gouverneur over opvang vluchtelingen
19 oktober, 2015
Art. 43-vragen V.V. Swalmen
20 oktober, 2015

Art. 43-vragen bewonersbijeenkomst noodopvang asielzoekers

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 20 oktober 2015

 

Betreft: art. 43-vragen RvO inzake bewonersbijeenkomst noodopvang asielzoekers

 

Geachte griffier,

 

Bij deze verzoeken wij u om onderstaande vragen via de reguliere weg binnen de organisatie te verspreiden.

 

Inleiding

Afgelopen vrijdag, 16 oktober 2015, vond in de BMV De Robijn in Swalmen de bewonersbijeenkomst plaats naar aanleiding van de crisisopvang voor asielzoekers in de sporthal aan de Peelveldlaan in Swalmen per 20 oktober voor een periode van 72 uur. De LVR heeft een aantal vragen over deze informatiebijeenkomst.

 

Vragen

  1. De bewonersbijeenkomst begon door een voorstelrondje door de burgemeester en vervolgens was er ruimte voor vragen. Er is geen inleiding verzorgd door de burgemeester of portefeuillehouder. Was deze opzet vooraf besproken? Zo ja, wat waren de afwegingen om voor deze opzet te kiezen?
  2. Hoe heeft het college zich voorbereid op deze bewonersbijeenkomst?
  3. Door ervoor te kiezen om geen inleiding te houden, is er een informatiegat ontstaan:
    1. Van mensen die wel op de bewonersbijeenkomst waren, maar niet in het verzorgingsgebied van de briefbezorging wonen
    2. Van vragen die niet gesteld zijn tijdens die avond, maar waarvan men er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat die vragen wel op een zeker moment gesteld kunnen wordenIs het college met de LVR van mening dat het beter was geweest als men wel een inleiding had gehouden waarin de informatievoorziening op niveau van de brief met alle aanwezigen gedeeld was en dat in die inleiding ook al de antwoorden op vragen verwerkt waren zoals die bijvoorbeeld in de raadsbijeenkomst van 15 oktober jl. gesteld waren?
  4. De portefeuillehouder gaf tijdens de bewonersbijeenkomst aan dat ze al sinds 29 september hierover met de raad overleg gepleegd hebben. Dat is onjuist. Een citaat uit de Concept Besluitenlijst commissie BS van 6 oktober jl., verspreid op 9 oktober jl.: “Het college heeft besloten geen actief aanbod te doen in het kader van crisisnoodopvang.” De besluitvorming omtrent de crisisopvang is behoorlijk diffuus door de hier geschetste communicatie. Kunt u aangeven hoe het proces van stap tot stap in zijn werk is gegaan sinds het punt voor het eerst geagendeerd is op 15 september jl. tijdens de commissie BS?
  5. Als besloten is volgens de Concept Besluitenlijst Commissie BS van 6 oktober jl. dat er geen actief aanbod gedaan zou worden, waarom is dan wel de hele voorbereiding hiervoor gepleegd?

 

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Lieke van Hal
Dré Peters
Raadsleden LVR