Art. 43-vragen Controller onder druk

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 4 december 2018

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. ‘Controller onder druk?”        

Geacht College,

De LVR fractie heeft kennis genomen van het Artikel “Controller bij gemeente ervaart druk om van regels af te wijken” uit het Financieel Dagblad van 3 december 2018. De LVR is erg geschrokken van dit artikel, mede gezien het verloop van het proces rondom de jaarrekening 2017 in combinatie met het verloop van de jaarrekeningen 2015 en 2016. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Is het College van B&W op de hoogte van het FD artikel?
 2. Is het College van B&W op de hoogte van het Rapport van Eiffel?
 3. In hoeverre wordt er door de Controller van de Gemeente Roermond afgeweken van de verslaggevingsregels?
 4. Wordt er vanuit het College van B&W of de ambtelijke top druk uitgeoefend op de controller?
  Zo ja, op welke wijze?
  Zo nee, kan het College van B&W dit aantonen?
 5. Kan het College van B&W de controller van de Gemeente Roermond een onafhankelijke, ongeschoonde reactie laten geven (los van de beantwoording op deze vragen) op het artikel en het rapport van Eiffel en deze reactie aan de Gemeenteraad doen toekomen?
  Eventueel kan naar aanleiding hiervan de controller vragen van Raadsleden beantwoorden in het auditcommité en/of de Commissie BM.

 

 

Hoogachtend,