Art. 43-vragen Coronafonds

Faciliteer Roermondse (horeca-)ondernemers!
11 mei, 2020
Art. 43-vragen politiegeweld Roermond
11 juni, 2020

Art. 43-vragen Coronafonds

Aan het college van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 8 juni 2020
Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Coronafonds.

Geacht College,

Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de vorming van een Coronafonds van 5 miljoen euro. Het college van B&W is gemachtigd tot het doen van uitgaven uit het fonds.

Uit het raadsvoorstel blijkt dat het Coronafonds als volgt kan worden onderverdeeld:
Maatregelen 1.5 meter samenleving en innovatie € 1.950.000
Corona noodverordening € 1.950.000
Gederfde inkomsten begroting 2020 € 1.100.000
Totaal € 5.000.000

Met name voor de eerste post, € 1.950.000 euro “maatregelen 1,5 meter samenleving en innovatie”, zullen door uw college externe opdrachten worden verstrekt. De LVR pleit ervoor om opdrachten zoveel mogelijk weg te zetten bij lokale ondernemers. In dit kader heb wij de volgende vragen.

  1. Kan het college van B&W aangeven waarop de 1,95 miljoen gebaseerd is (vooral bij het begroten van de 1,95 miljoen) en achteraf na uitvoering?
  2. Kan het bedrag van € 1.950.000 euro voor maatregelen in het kader van de 1,5 meter samenleving en innovatie nader worden gespecificeerd?
  3. Aan welk soort opdrachten /werkzaamheden moeten we hierbij denken?
  4. Voor welk deel van het bedrag zijn van € 1.950.000 zijn, vooruitlopend op de instelling van het Coronafonds, al opdrachten verstrekt en voor welk deel worden nog opdrachten verstrekt?
  5. Heeft u bij het wegzetten van de opdrachten nadrukkelijk oog voor lokale ondernemers? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college van B&W voornemens om in het verlengde van de periodieke rapportages inzake het Coronafonds, alle aanbestedingen m.b.t. het coronafonds te rapporteren ongeacht de hoogte van het bedrag? Daarbij verzoeken wij om aan te geven aan wie is aanbesteed, in welke vorm en bedrag, alsmede hiervan een overzicht bij te houden van hoeveel aanbestedingen/gunningen plaatsvinden aan ondernemers in Roermond – Midden-Limburg – Limburg – buiten Limburg. Kunt u dit toezeggen? Zo nee, waarom niet?
  7. Welk gedeelte (%) van de opdrachten is of wordt weggezet bij lokale ondernemers en welk deel (%) van de opdrachten denkt u nog weg te zetten bij lokale ondernemers?
  8. Wat gaat u doen om het %-werk dat wordt weggezet bij lokale ondernemers te verhogen?
  9. Is het college van B&W bereid om, uiteraard binnen de (Europese) regelgeving, af te wijken van de aanbestedingsregels zoals dat aan het college van B&W is toegestaan en ten gunste van opdrachtverstrekking in lijn met vraag 6 en 7? Zo nee, waarom niet?
  10. Is het college van B&W bereid om de raad gemotiveerd te informeren waar wel of niet wordt afgeweken van de aanbestedingsregels ten gunste van opdrachtverstrekking in lijn met vraag 6 en 7? Zo nee, waarom niet?


Hoogachtend,