Aan het college van B&W van Roermond
Door tussenkomst via de raadsgriffier
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 1 november 2021

 

Geacht College van B&W,

 

LVR-fractie heeft kennisgenomen van het inrichtingsplan Drusus van 11-6-2021 ontvangen na Cie vergadering op 29 sept jl.

Inmiddels begrepen dat er nieuwe infra definitief ontwerp zou zijn. Dus na 11-6-2021.

De wethouder zou dat nagaan en Commissie informeren.

Dit is des te belangrijker omdat de kaart behorende bij het raadsbesluit erg onduidelijk en daardoor moeilijk leesbaar is. Het lijkt wel of er een verhoging komt voor fietsers en voetgangers.

Weet dat er nu al veel fietsers (e-bikers en wielrenners) en scooters met (te) hoge snelheid ‘scheuren’ over het fiets- en voetgangerspad tussen Merum en Ool onderlangs de Oolderplas.

Aangezien in presidium geweigerd werd om een vraag te mogen stellen in de raadsvergadering van 14 oktober jl  dus nu art 43 vragen.

Vragen:
1)  Klopt het dat er na 11-6-2021 een gewijzigd situatietekening nieuwe infra Drusushoeve is opgesteld?
Zo ja, waarom niet dan verstrekt aan de raad na Cie ruimte vergadering van 29 sept jl.
Zo nee, wordt dan de op deze tekening aangebrachte situatie uitgevoerd?

2)  Op welke wijze wordt de ‘oversteek’ qua inrichting en verkeersveiligheid gemaakt ter hoogte van de kruising “Drususbergje”tijdens de realisatie 
van de beoogde bouw en daarop vooruitlopende werkzaamheden? 
Graag een duidelijke helder leesbare inrichtingskaart bij de beantwoording, 

3) Idem voor de definitieve realisatie en inrichting ter plekke. Ook hier graag een duidelijke kaart mocht de situatie nog veranderen,

4)  Wanneer starten de werkzaamheden voor de oversteek?
Wordt dit eerder gerealiseerd dan de start van de voorbereidende werkzaamheden en/of bouw?

5)  Heeft Uw college extern verkeerskundig advies ingewonnen alvorens een keuze voor de inrichting is gemaakt?
Zo ja, welke instanties dan? Graag copy van de verkregen reacties.

6)  Is de inrichtingsvariant ook besproken met belangenorganisaties van bijvoorbeeld fietsers, dan wel in een mobiliteitsraad?
Zo ja, wanneer en met welk advies? Zo nee, waarom niet?

7)  Op welke wijze gaat Uw College zelf tijdens de realisatie van het plan “Drusushoeve’ ook zelf ter plaatse controleren op aspecten van verkeersveiligheid en monitoren?

8)  Is het U bekend dat nu al regelmatig auto’s het bergje de oversteek maken, rijden over het toekomstige plangebied of daar langdurig parkeren? 
De huidige bebording en makkelijk verplaatsbaar hek voldoet niet omdat tegen te houden. 
Bent U bereid om nu al extra maatregelen te nemen omwille van de verkeersveiligheid? En ook qua handhaving, zo ja, hoe?

 

Hoogachtend,