Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln

Art. 43-vragen problemen sociale dienst
11 oktober, 2019
Agenda algemene ledenvergadering 21 november 2019
31 oktober, 2019

Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Geacht college, 

Tijdens de commissie BS gaf wethouder Pleijte op basis van vragen van de LVR over de voortgang van de renovatie bij Schöndeln een voorzet op een Raadsinformatiebrief (RIB) die we daadwerkelijk hebben ontvangen op 11 oktober jl. De inhoud van de RIB is dat het budget van de renovatie van de school in combinatie met de motie 17M29 om te onderzoeken of de school zo verbouwd kan worden dat het energieneutraal is na de verbouwing, niet mogelijk is. Het college geeft aan de renovatie te heroverwegen en eind 2019 met scenario’s terug te komen. De LVR heeft hier vragen over:

1. Wordt in de heroverweging ook nadrukkelijk volledige nieuwbouw opgenomen? Graag een limitatieve beschrijving van alle scenario’s die worden voorgesteld?
2. Wordt in de heroverweging ook gekeken naar koppelingen met andere onderwijsinstanties en hun huisvesting, ook in het voortgezet onderwijs? Zo ja, hoe, zo nee, waarom niet?
3. Wat zou het budget moeten zijn als de motie wel ten uitvoer gebracht zou worden? Graag overlegging aan de raad van de onderzoekscijfers! 
4. Welke maatregelen zouden plaats moeten vinden om de motie wel tot uitvoering te brengen?  
5. Wat zouden die maatregelen voor besparing opleveren aan de kant van het energieverbruik?
6. Wat heeft de voorkeur van het schoolbestuur en SOML qua scenario? Graag verslagen van overleg met schoolbestuur en SOML ter visie leggen. 
7. Wanneer voorziet u besluitvorming en gaan school, leraren en leerlingen daadwerkelijk merken in tijd dat verbetering in huisvesting zijn aangebracht? Graag een tijdpad.
8. Onlangs is de raad geïnformeerd over ambtelijke capaciteitsproblemen bij onderwijs. Wat betekent deze capaciteitsproblemen voor de scenariostudie en vervolg? 

We vernemen graag zo spoedig mogelijk het antwoord op bovenstaande vragen om ons zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de heroverweging die eind 2019 volgt.  

Namens de LVR-fractie,