Art. 43-vragen interview burgemeester

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 1 oktober 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. interview Burgemeester Donders

 

Geachte College,

 

De LVR-fractie heeft meerdere malen in de Raads- en Commissievergaderingen aandacht gevraagd voor de trage gang van zaken en ontwikkelingen bij en van Samenwerking Midden Limburg (SML). Ook heeft de LVR-fractie hierover schriftelijke vragen gesteld. De LVR-fractie heeft zaterdag 23 september jl. kennisgenomen van het kranteninterview van Burgemeester Donders in de Dagblad de Limburger en komen tot onderstaande vragen:

 

 1. Is er door de Burgemeester en/of het College van B&W betaald voor dit artikel in Dagblad de Limburger?
 2. Waarom wordt er wel een interview gegeven aan DDL en worden vragen van de LVR-fractie niet beantwoord?
 3. Op 8 september jl. heeft de Gemeenteraad de Strategische investeringsagenda ontvangen. Waarom is na besluitvorming in het College van B&W op 5 september jl. deze Strategische investeringsagenda direct aan de Raad gezonden en moet de gemeenteraad normaliter 9-10 dagen wachten totdat  de B&W-besluitenlijst  openbaar gemaakt wordt? Waarom is hier dit keer van afgeweken? Is het college bereid om in de toekomst de B&W-besluitenlijst aan de Raad na 3 dagen openbaar te maken, gelijk hier is gebeurd?
 4. Kan Burgemeester en/of het College van B&W aangeven wat de Burgemeester bedoelt met ‘’Hoewel in deze tijd onontbeerlijk is, is samenwerking tussen gemeenten niet altijd vanzelfsprekend. Zeker in Midden-Limburg niet, waar het kerktoren denken van oudsher hoogtij viert.’’?
 5. Is het door Maasgouw niet meewerken aan een nieuw Foodconcept bij de Grinderij een voorbeeld van Kerktoren denken? 
Zo ja, waarom heeft Burgemeester en/of wethouders dan niet hier stelling tegen genomen?
  Zo nee, wat is kerktoren denken dan?
 6. Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de uitspraak van de Burgemeester geciteerd bij vraag 4 in het licht van eerdere samenwerkingsverband GOML?
 7. Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de uitspraak van de Burgemeester geciteerd bij vraag 4 in het licht van eerdere samenwerkingsverband OML?
 8. Hoe kijkt het College van B&W en/of de Burgemeester aan tegen de uitspraak van de Burgemeester geciteerd bij vraag 4 in het licht van eerdere samenwerkingsverband BsGW?
 9. Hoe kijkt het College van B&W en/of de Burgemeester aan tegen de uitspraak van de Burgemeester geciteerd bij vraag 4 in het licht van eerdere samenwerkingsverband Keyport?
 10. Kan het College van B&W en/of de Burgemeester aangeven welke concrete veranderingen/verbeteringen er hebben plaatsgevonden in Roermond sinds SML is opgericht?

 

In onze artikel 43 vragen van 11 april jl. en beantwoord op 19 mei jl. hebben wij naar de mening van het College van B&W gevraagd over de kritische uitspraken die Raadslid Wagemans van Leudal heeft gedaan inzake SML.
Het College van B&W beantwoordde dit met ‘’Wij doen geen uitspraken over uitingen van raadsleden van andere gemeenten in de media’’.

 

 1. Wat is de opvatting van het college van B&W dat de Burgemeester in het artikel op zaterdag 23 sept jl. nu wel reageert op o.a. de uitspraak van Raadslid Wagemans met: ‘’not amused’’ met zulke uitspraken?
 2. Wat vindt het College van B&W ervan dat de Burgemeester op eigen titel wel in de media reageert op zaken die eerder door het College van B&W aan de raad zijn beantwoord met ‘’Wij doen geen uitspraken over uitingen van raadsleden van andere gemeenten in de media’’.
 3. Waarom liet het College van B&W deze mening niet aan de Gemeenteraad van Roermond weten toen er via artikel 43 vragen om haar mening werd gevraagd?
 4. Is het College van B&W en de Burgermeester zich ervan bewust dat zij verantwoording schuldig zijn aan de Gemeenteraad en niet aan de media?
 5. De gemeenteraad gaat zelf over de agendering van de Strategische investeringsagenda en de LVR-fractie heeft vele malen gevraagd om in de Commissie Ruimte en/of Raad over SML van gedachten te wisselen. Waarom staat in de Raadsinformatiebrief van 8 september jl. niet dat vaststelling van de Strategische Investeringsagenda aan de raad wordt voorgelegd? LVR-fractie wil raadsvergadering hierover en zal griffier hierover een verzoek doen.
 6. Is de totstandkoming van deze strategische investeringsagenda een voorbeeld van de door college van B&W geprogrammeerde werkwijze bij SML namelijk “agenda komt van onderop en Raad wordt erbij betrokken”?
 7. Wat is de bedoeling van de SML-bijeenkomst op 30 november 2017?
 8. Kan het exacte verschil worden aangegeven tussen de Strategische Investeringsagenda en ‘’het oog van Midden-Limburg’ gepresenteerd door Prof. Riek Bakker aan GOML?
 9. De Burgemeester gaat in op kritiek van collega Burgemeesters Arno Verhoeven (Leudal), Jos Hessels (Echt-Susteren), loco-Burgemeester Frans van Eersel (Weert). Vindt het College van B&W het verstandig dat de (onafhankelijk) voorzitter van SML via de krant reageert op uitlatingen van leden van SML?
 10. Hoe kijkt het voltallige College van B&W aan tegen het gegeven interview van Burgemeester Donders?
 11. Kan exact worden aangegeven welke concrete projecten SML in Roermond heeft opgeleverd?
 12. Kan exact worden aangegeven welke totale kosten er in het kader van SML zijn geweest voor de gemeente Roermond, direct en indirect (werkzaamheden bij de gemeente Roermond)?

 

Hoogachtend,