Art. 43-vragen inzake (ad interim) gemeentesecretaris

Persbericht: Uitbreiding kandidatenlijst met 25 personen!
2 november, 2021
Art. 43-vragen WOB-verzoeken
18 januari, 2022

Art. 43-vragen inzake (ad interim) gemeentesecretaris

Aan het college van B&W van Roermond
door tussenkomst via de raadsgriffier
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 22 december 2021,


Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO inzake (ad interim) gemeentesecretaris.

 

Geacht college van B&W,

De LVR-fractie heeft via DDL kennisgenomen dat dhr. Kradolfer (ad interim) gemeentesecretaris is geworden. Als dit klopt dan bestaat de ambtelijke top uit twee ingehuurde en peperdure tijdelijke managers van ver buiten Roermond. Daarnaast blijkt uit mediaberichten dat dhr. Kradolfer in Bloemendaal 20.000 euro voor 28 uur per maand kreeg en in Enschede 25.000 euro per maand (exclusief reis- en verblijfkosten). In een tijd dat Roermond financieel de broekriem zeer strak moet aantrekken en bijvoorbeeld inwoners bij armoedebestrijding nauwelijks ruimte krijgen, zijn dit buitensporige bedragen. Reden voor de LVR-fractie om de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Klopt hetgeen in DDL staat, dat dhr. Kradolfer de nieuwe (ad interim) gemeentesecretaris is?
2. Waarom is de Raad niet pro-actief geïnformeerd en moeten wij dit (wederom) uit de krant lezen?
3. Voor hoe lang is/wordt dhr. Kradolfer aangesteld?
4. Bent u er van op de hoogte dat er in andere gemeenten waar deze persoon (ad interim) gemeentesecretaris is geweest, er veel onrust en gedoe is geweest over onder andere zijn inhuur en het salaris? Zie onderstaande links van 2 gemeenten, Bloemendaal en Enschede.

https://hartvoorbloemendaal.nl/topsalaris-bij-de-overheid/ https://www.tubantia.nl/enschede/interim-directeur-enschede-kost-25-mille-per- maand~a9d06f2b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

5. Via welke (inhuur- of aanstellings-) constructie bij welk bureau en voor hoe lang en tegen welk salaris gaat dhr. Kradolfer in Roermond werken?
6. Hoe is dit aanbesteed of als weggezet i.v.m. drempelbedragen voor aanbestedingen van diensten? Is er meervoudig geoffreerd? Zo nee, waarom niet?
7. Heeft u andere danwel goedkopere opties onderzocht en/of overwogen voor een (ad interim) gemeentesecretaris?
8. Heeft het college van B&W unaniem besloten tot de inhuur van dhr. Kradolfer? Heeft ook de verantwoordelijk wethouder voor armoedebestrijding (Groen Links) ingestemd?
9. Als het salaris in dezelfde bandbreedte is zoals bij genoemde 2 gemeenten, hoe past dit binnen de antwoorden van wethouder Schreurs in het debat met de LVR tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 december 2021 inzake het vertrek van 11 (top)managers? Bijvoorbeeld dat het vertrek van 11 (top) managers en de daarvoor in de plaats komende (tijdelijke) functionarissen de gemeente niet méér geld kosten. Aangezien de vertrokken (top)managers (ook voormalig gemeentesecretaris mevrouw van Aaken niet) niet dit soort salaris verdienden, is in dit daglicht de uitspraken van wethouder Schreurs nog correct te noemen?
10. Staat het college van B&W nog steeds achter de uitspraken tijdens het debat in de raadsvergadering van 16 december dat het vertrek van 11 (top) managers en de daarvoor in de plaats komende (tijdelijke) functionarissen niet méér geld kosten dan de reguliere formatieplaatsen van deze 11 (top)managers?
11. Gezien het voorgaande en gegeven het feit dat de Raad geen extra budget beschikbaar heeft gesteld, uit welke begrotingspost wordt dhr. Kradolfer als (ad interim) gemeentesecretaris betaald? 12. In het verlengde van onze eerdere verzoeken voor inzage in het inhuurdossier van dhr. Duursema (waar overigens nog steeds geen gehoor aan is gegeven ondanks dat we recht op inzage hebben) verzoeken wij ook hier om, conform artikel 155 van de Gemeentewet, het volledige inhuurdossier bij de griffie ter inzage te leggen.
13. Dienen de salarissen van de heren Duursema en/of Kradolfer gepubliceerd te worden volgens de Wet Normering Topinkomens?
14. Welke afspraken zijn met beide heren gemaakt over reis- en verblijfkosten?
15. Bent u het tot slot met ons eens dat het in de richting van de ambtelijk organisatie, de inwoners en belastingbetalers van Roermond in maatschappelijke zin niet uitlegbaar en verantwoord is om dit soort peperdure inhuurmanager(s) die een veelvoud kosten van vaste formatieplaatsen voor directeuren, voor een tijdelijke klus aan te stellen?

Hoogachtend,
De LVR-raadsleden