Art. 43-vragen inzake gebrekkige agenda en consultering raad

LVR wil tijdens raadsvergadering 1 oktober 2015 mondelinge vragen stellen
30 september, 2015
Art. 43-vragen evaluatie OLS 2015
5 oktober, 2015

Art. 43-vragen inzake gebrekkige agenda en consultering raad

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 5 oktober 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, gebrekkige agenda en consultering raad

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Onderstaande vragen hadden wij graag gesteld in de raad van 1 oktober 2015. Wij kregen daarvoor echter geen toestemming. Aanvankelijk hebben wij in het Presidium aangekondigd hiervoor dan een extra raadsvergadering te beleggen. Na ampel beraad zien wij daarvan af en dienen wij deze vragen in als schriftelijke vragen op basis van artikel 43 Regelement van orde.

 

Vraag 1

De laatste reguliere raadsvergadering vóór de zomervakantie vond plaats op 9 juli. De stukken voor deze raadsvergadering zijn verzonden op 5 juni. Dit betekent dat alle stukken die ná 5 juni in het college zijn behandeld en waarvoor een raadsbesluit is vereist op de agenda van de eerste raadsvergadering ná de zomervakantie zouden moeten komen. Onze teleurstelling was echter groot toen wij de agenda voor de raadsvergadering van vandaag onder ogen kregen. Hierop stonden slechts twee onderwerpen: de evaluatienota asbestbrand en de nota stille reserves (de laatste is inmiddels ook een hamerstuk geworden), dus nu nog maar 1 agendapunt.

Toen wij dit constateerden, zijn we ervan uitgegaan dat de agenda voor de raad van 22 oktober dan wel voller zou zijn. Dit was echter nauwelijks het geval: voor de raad van 22 oktober zijn slechts drie voorstellen opgevoerd die van het college van B&W afkomstig zijn. In de afgelopen vier a vijf maanden tijd levert dit college dus maar vijf raadsvoorstellen, dat is bitter weinig! Wij vragen ons af hoe dit kan, hoe zit het met de productiviteit van dit college? Is er sprake van minachting van de raad?

 

Vraag 2

Het feit dat er de afgelopen vier a vijf maanden vanuit het college maar vijf voorstellen in de richting van de raad zijn gekomen. Commissievergaderingen worden geannuleerd en/of niet voorzien van voldoende stukken, kijk naar de cycli van september en oktober. Dit doet ons het ergste vrezen voor de eerstvolgende reguliere vergadercyclus. Dat is de cyclus met de Raadsvergadering op 17 december. Het gevaar is groot dat we in die cyclus een enorm lange agenda’s te maken gaan krijgen waardoor de vergaderingen zeer lang gaan duren. Deelt uw college deze vrees met ons? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dit te voorkomen?

 

Vraag 3

Tot nu toe is het zo dat de drie commissies een eigen voorraadagenda hanteren. Deze zijn echter verre van compleet. Bovendien komt het zeer regelmatig voor dat door het college toegezegde stukken niet op tijd af zijn. Wat gaat u eraan doen om hier verbetering in te brengen, is het wellicht een idee om een voorraadagenda voor de raad te gaan hanteren?

 

Vraag 4

De raad wacht al lang op bepaalde stukken. Bijvoorbeeld de uitwerking van het ruimtelijk detailhandelsbeleid, de evenementennota, nieuwe structuur voor de ECI en een rapportage van uw college over opvolging van de aanbevelingen uit het ECI-rapport.  Dit college slaagt er echter maar niet in om stukken rijp voor bespreking aan de raad aan te bieden. Ik heb nog een voorbeeld van een stuk dat wij hier graag hadden gezien: de evaluatie van het winterevenement in december 2014. Tien maanden na dato is deze evaluatie er nog niet! Wel lezen we ondertussen in de krant dat uw college een subsidie van 80.000 euro heeft toegezegd voor het komende winterevenement. Had u niet eerst liever de evaluatie in handen gehad alvorens een nieuw subsidie toe te kennen? En op welke wijze wordt de raad hierin betrokken? Het feit dat u 80.000 euro toekent aan het komende winterevenement hebben wij eerder deze week eerst in de krant moeten lezen!

 

Vraag 5

Uw college werd in juni 2014 gepresenteerd als een college dat staat voor openheid en transparantie. Er zijn echter nog nooit zoveel besloten en vertrouwelijke overleggen geweest als het afgelopen jaar. Hoe zit het met de transparantie die u in 2014 aankondigde?

 

Vraag 6

De LVR is al met een schuin oog naar de begroting 2016 aan het kijken. Daar zien we verrassend (of wellicht eigenlijk ook weer niet) veel teksten in de trent van zus gaan we uitvoeren, zo gaan we oppakken, dit gaan we in 2016 doen. Exact diezelfde teksten zagen we ook staan in de begroting 2015, maar dan met het jaar 2015 erbij. Gezien de vragen 1 t/m 4 m.b.t. agenda’s van commissie- en Raadsvergaderingen in relatie met dit punt vragen wij ons nadrukkelijk af wat er eigenlijk voor concrete en SMART-meetbare zaken door dit College worden gerealiseerd

 

Vraag 7:

Onkruidbestrijding in onze gemeente is in het kader van de kerntakendiscussie teruggebracht van drie naar twee keer per jaar. De burgers klagen hierover steen en been en de LVR maar ook andere partijen hebben hierover al meerdere keren gerappelleerd! Ondertussen besluit het college wel doodleuk om in het kader van de beste binnenstad extra aandacht te schenken aan de groenvoorziening in de binnenstad. Dat is voor ons niet te rijmen! Waarom is de raad of de commissie Ruimte hier niet over geconsulteerd?

En al met een schuin oog naar de begroting 2016 kijkende; wordt de € 40.000 die daar extra wordt voorgesteld t.b.v. groenonderhoud, gebruikt om in 2015 niet uitgevoerde werkzaamheden (omdat dat geld dus voor extra groenonderhoud in de binnenstad is uitgegeven) in 2016 uit te voeren waardoor er extra geld nodig is, of is er een andere reden?

Wil dit college ook zo graag een prijs pakken met beste binnenstad dat ze de rest van de stad verwaarlozen….??

 

Hoogachtend,

 

Dré Peters en Dirk Franssen,

Raadsleden LVR