Art. 43-vragen inzake huisvesting Dorpsraad Swalmen

Gemeente geeft LVR antwoord op vragen over asbestbrand
1 april, 2015
Art. 43-vragen Armoede op scholen
5 juni, 2015

Art. 43-vragen inzake huisvesting Dorpsraad Swalmen

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 12 mei 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, Dorpsraad Swalmen.

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Op 28 april 2015 heeft het college van B&W besloten 70.000 euro beschikbaar te stellen aan de Dorpsraad Swalmen, bestemd voor exploitatie gedurende de komende vijf jaren van een in te richten Servicepunt Swalmen. Uit de kostenspecificatie wordt duidelijk dat er geen huurkosten in rekening worden gebracht: de gemeente stelt twee ruimtes in het voormalige gemeentehuis van Swalmen “om niet” beschikbaar aan de Dorpsraad Swalmen.

Voor de gemeenschap van Swalmen is dit natuurlijk geweldig. Ook de LVR is enthousiast over het feit dat er een Servicepunt Swalmen wordt gerealiseerd en spreekt de hoop uit dat het initiatief succesvol mag zijn. Waar de LVR echter moeite mee heeft, is dat de gemeente “om niet” ruimtes beschikbaar stelt aan de Dorpsraad Swalmen. Wij vragen ons af of hiermee het gelijkheidsbeginsel geen geweld wordt aangedaan: andere vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld wijkorganisaties of sportverenigingen, krijgen door de gemeente stevige (huur)tarieven in rekening gebracht voor het gebruik van gemeentelijke eigendommen, wijkgebouwen en sportparken.

 

Vragen

In dit kader stel ik de volgende vragen:

  1. waarom wordt een gedeelte van het voormalige gemeentehuis Swalmen “om niet” in gebruik gegeven aan de Dorpsraad Swalmen?
  2. welke andere gemeentelijke eigendommen worden “om niet” in gebruik gegeven en aan wie?
  3. waarom krijgt de Dorpsraad Swalmen -en mogelijk andere organisaties, afhankelijk van uw antwoord op vraag 2- een voorkeursbehandeling?
  4. hoe denkt het college in dit verband over het gelijkheidsbeginsel? Geldt in Roermond het principe “gelijke monniken, gelijke kappen” niet meer?

 

 

Hoogachtend,

 

Dré Peters,

Raadslid LVR