Art. 43-vragen inzake privacy

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Geacht College,

 

Op 19 juni j.l. meldde het Onderzoeks-radio programma Argos dat gemeenten vaak nog onzorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar inwoners. Volgens Argos verlenen gemeenten toegang aan derden (zoals incassobureaus) tot gegevens uit het systeem Suwinet.

Staatsecretaris Klijnsma laat in het programma weten ‘dat haar geduld op is’, in 2013 heeft de staatsecretaris de gemeenten al gesommeerd om orde op zaken te stellen.

De privacy van onze burgers is een groot goed en de gemeente hoort deze te beschermen, vandaar dat de LVR de onderstaande vragen aan het College van B&W heeft:

 

 • Bent u bekend met de uitzending van Argos en het systeem Suwinet?
 • Wordt door de gemeente Roermond het systeem Suwinet toegepast, dan wel een vergelijkbaar systeem?
 • Verstrekt de gemeente Roermond gegevens over haar burgers aan derden via Suwinet dan wel via andere gremia?
 • Maken ook commerciële partijen (b.v. incassobureaus) gebruik van dergelijke gegevens in en via Roermond, zo ja, wie en hoe vaak?
 • Verstrekken organisaties als UWV en BSGW e.a., waarmee de gemeente Roermond samenwerkt , gegevens via Suwinet, of vergelijkbare systemen?
  Zo ja, is de gemeente er zich van bewust dat hiermee de privacy van haar inwoners geschaad wordt?
  Aan wie stelt de gemeente privacy gevoelige informatie nog meer ter beschikking en waarom?
  Zo ja, wat is de hoeveelheid aan verstrekte informatie en aan welke derden partijen wordt deze informatie versterkt via deze systemen of anderszins?
  Dient de gemeentelijke regelgeving en beleid aangepast te worden n.a.v. hetgeen het programma Argos heeft blootgelegd? Zo nee, waarom niet?
  Komt ‘ongeoorloofd meekijken’ in de gemeentelijke organisatie voor. Bedoeld is het ‘meekijken’ door ambtenaren in persoonsgevoelige informatie, ook al is daartoe geen aanleiding voor hun werkzaamheden.  Zo ja, hoe vaak en wat wordt hiertegen gedaan?

 

Heeft het college rekening gehouden met eventuele schadeclaims van burgers, zo nee waarom niet, zo ja heeft het college rekening gehouden met een voorzieningen in de begroting?

 

Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Bert Achten
Mohamed Derkaoui
Dirk Franssen
Lieke van Hal
Hay Hutjens
Ben Peters
Dré Peters
Jan Puper
Jos van Rey
Kadri Sogukcesme