Art. 43-vragen Joekskapel Paaf Aaf

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeente Roermond

Roermond, 13 augustus2019

Geachte griffier,

Onderstaand gelieve u artikel 43 vragen aan te treffen.

De LVR fractie ontving vrijdagavond 9augustus jl. veel klachten en opmerkingen van Roermondse burgers die zich mateloos gestoord hebben aan de wijze waarop een tweetal medewerkers van de afdeling Stadstoezicht zonder noemenswaardige/of dringende reden aanleiding vond om handhavend op te treden tegen een spontaan optreden van een dweilorkest, in Limburg ook wel joekskapel genoemd, bij een feestelijke bruiloft op de Markt in Roermond.

Ook memoreert de LVR fractie in dit verband het recente handhavend optreden van Stadstoezicht ten opzichte van jongeren bij een zwemlocatie in De Voorstad St Jacob. De uitgeschreven boetes belandden bij de Kantonrechter, die de strafvervolging jegens die jongeren, vernietigde. De strekking van die uitspraak was overigens geheel afwijkend van de antwoordbrief van het college van B&W, voorzien van nummer 30714-2018.

De LVR fractie stelt overeenkomstig het Reglement van Orde de volgende vragen:

1) Is het voorval betreffende het optreden van medewerkers van Stadstoezicht op vrijdag 9 augustus jl. op de Markt tegen een joekskapel gemeld aan het college van B&W en/of de burgemeester?
Zo ja, wat is de inhoud van de melding geweest?
Zo neen, is het college van B&Wen/of de burgemeester bereidt om opheldering te vragen aan Stadstoezicht?

2) Volgens dagblad de Limburger van maandag 12 augustus jl. is zaterdag 10 augustus kennelijk andermaal een eveneens discutabel optreden van Stadstoezicht aan de orde geweest.
Is het college van B&W en/of de burgemeester bereid om na te gaan of er sprake is geweest van 2 voorvallen waarover ophef is ontstaan op de locatie Markt?

3) Onderschrijft het college van B&W en/of de burgemeester de gememoreerde vormen van discutabel handhavend optreden van stadstoezicht?
Lagen aan het handhavend optreden van medewerkers Stadstoezicht klachten/aangiften van burgers of belanghebbenden ten grondslag?

4) Op grond van welk artikel uit APV heeft stadstoezicht opgetreden? Acht het College deze totale handelwijze van stadstoezicht wel / niet disproportioneel?

5) Op grond van welke (APV-) regelingen en instructies waren de twee personen van stadstoezicht gerechtigd om copy te maken van ID-bewijzen en tas(sen) in te zien?

 6) Is het College van B&W het met de LVR-fractie eens dat, als dit optreden al gerechtvaardigd zou worden door de huidige APV, deze gevolgen absoluut onwenselijk zijn?

7) Is het College van B&W ermee bekend dat er gemeenten zijn die APV-artikelen omtrent deze situatie (straatmuziek dan wel straatmuzikanten) geschrapt hebben? Hoe staat u er tegenover om ook in Roermond deze artikelen te schrappen?

8) Heeft het college inmiddels kennisgenomen van de ludieke muziek/video-opname over bovenvermeld voorval van de hand van Henk Jan Bilman (bijlage); Wat is de mening van het college over deze video met song over de wijze van optreden van Stadstoezicht?

9) Is het college van B&W bereid om excuses aan te bieden aan de betreffende joekskapel Paaf Aaf uit Roggel, voor de onheuse/uiterst onvriendelijke wijze van optreden van Stadstoezicht? 
Zo ja op welke manier gaat dat gebeuren? 
Zo neen, waarom vindt u dat niet nodig?

10) Is het college van B&W en/of de burgemeester op de hoogte van het feit dat zeer veel Roermondse burgers het optreden van Stadstoezicht vaak ergerlijk/teleurstellend/kinderachtig vinden in plaats van door de Raad gewenste vorm van dienstbaarheid jegens burgers en bezoekers van onze stad ?

11) Is college van B&W en/of de burgemeester het met LVR fractie eens dat het vaak ontactisch optreden van deze gemeentelijke dienst, zoals de geüniformeerde leden van Stadstoezicht, schadelijk is voor het aanzien van Roermond als bruisende, ondernemende en gastvrije stad waar het goed toeven en werken is ?

12) Past de handelwijze van stadstoezicht in deze zich met de campagne We are Roermond?
Zo nee, wat is dan de imagoschade voor deze campagne en voor Roermond in z’n algemeenheid kijkend naar de (terechte) publicitaire ophef in de (sociale) media?

13) Waarom heeft het College van B&W niet gereageerd op de eerste berichten over de handelwijze van stadstoezicht? Komt dat omdat mogelijk de burgemeester met verlof was? Waarom geeft de loco-burgemeester dan b.v. geen commentaar aan de media?

14) Is wethouder Waajen tijdens optreden van stadstoezicht tegen Joekskapel  gebeld door een ondernemer die vertelde wat er zich afspeelde  op de Markt?

15) Heeft wethouder Waajen tijdens dat gesprek gezegd dat het “gezellig klonk”? 

16) Waarom heeft wethouder Waajen toen zich niet direct op de hoogte gesteld van het “optreden” van Stadstoezicht of proberen te interveniëren?

17) Gezien allerlei gebeurtenissen vraagt LVR fractie een volledig feitenrelaas over deze imago beschadigende actie door gemeente Roermond?