Art. 43-vragen lekken geheime informatie

Aan

College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 15 april 2021

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. lekken van geheime informatie

Geachte griffier,

Op 25 mei 2020 heeft burgemeester Donders de fractievoorzitters mondeling geïnformeerd dat zij aangifte zou gaan doen over “lekken van geheime informatie”.

Die mededeling is door LVR-fractie besproken tijdens de openbare commissievergadering ruimte van 25 mei 2020. Tijdens die vergadering is vanuit onze fractie kenbaar gemaakt dat de onderwerpelijke aangifte niet zou leiden tot een vruchtbaar/zinvol resultaat.

Het betreffende onderwerp werd helaas daarna  geen onderwerp van beraad/bespreking, waardoor dit voor de LVR-fractie aanleiding is om op grond van artikel 43 van het Reglement van orde onderstaande vragen stellen:

 1. Wanneer heeft u aangifte gedaan bij de politie inzake het lekken van geheime informatie en wie heeft u daarbij vergezeld?
 2. Heeft u de aangifte gedaan als voorzitter van het college van b en w of als burgemeester van Roermond?
 3. Op welke wijze zijn de feiten door u gepresenteerd bij het doen van aangifte bij de politie? Graag een afschrift ter inzage.
 4. Beschikt u over een proces-verbaal van aangifte?
 5. Onderschrijft de burgemeester en/of de voorzitter van het college van b en w de juistheid van de feiten zoals de LVR-fractie heeft opgesomd en onderstaand cursief heeft weergegeven:
  1. het raadsvoorstel Financiering Vaststellingsovereenkomst Steelhaven is op 28 april 2020 door het college van b en w vastgesteld en op 7 mei 2020 publiek gemaakt, o.a. voor de leden van de raad;
  1. in dit raadsvoorstel is sprake van drie bijlagen met het predicaat “geheim” die bij de griffie kunnen worden ingezien;
  1. er zijn 5 raadsleden die deze geheime stukken hebben ingezien voordat op 24 mei 2020 een artikel (met daarin blijkbaar geheime informatie) op de website van De Limburger verscheen;
  1. op 20 mei 2020 zijn in Ibabs, categorie “overige vragen niet openbaar” vragen van raadslid J. van Rey geplaatst met daarbij antwoorden zoals door het college van b en w gegeven;
  1. de map Ibabs “overige  vragen niet openbaar’ is door pakweg 500 personen te raadplegen: ambtenaren, raads-, college en commissieleden;
  1. in de map Ibabs “overige vragen niet openbaar” wordt normaal gesproken geen geheime informatie opgenomen, hetgeen betekent dat info in deze map mag worden gedeeld met anderen. 
  1. op 20 mei 2020 is er echter een fout gemaakt: de vragen en antwoorden op de vragen van J. van Rey hadden niet in Ibabs geplaatst mogen worden omdat er “geheime” informatie in stond.
   Zo ja, waarom dan toch aangifte gedaan?
  1. Zo neen, waarom niet? 
 6. Plaatsvervangend fractievoorzitter D. Franssen heeft tijdens een fractievoorzittersoverleg nog eens geïnformeerd naar de stand van zaken en toen is door de burgemeester medegedeeld: “Er is geen nieuws te melden”.
  Graag informatie over de actuele stand van zaken betreffende deze casus.
 7. Waarom is de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd?

Met vriendelijke groet,