Art. 43-vragen ondersteuning ondernemers

The Passion volledig afgelast
24 maart, 2020
Faciliteer Roermondse (horeca-)ondernemers!
11 mei, 2020

Art. 43-vragen ondersteuning ondernemers

Aan het college van B&W van Roermond
door tussenkomst van de Raadsgriffier
Postbus 900
6040 AX Roermond


Roermond, 28 april 2020,


Betreft: Schriftelijke vragen Art. 43 R.v.O. m.b.t. ondersteuning ondernemers.

Geachte college van B&W,

Het is overbodig om in deze tijd van Coronacrisis en alle omstandigheden een lange inleiding te schrijven. Al enige tijd volgt de LVR-fractie de gevolgen voor de lokale economie en de Roermondse ondernemers in de diverse branches. Gedurende maart en april is er door de LVR-fractie en ook andere fracties al op diverse wijzen aandacht gevraagd voor de staat van de Roermondse economie. Onder andere naar aanleiding van de brief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Roermond en veel signalen vanuit de Roermondse samenleving en Roermondse ondernemers, stellen wij de volgende vragen:

 1. Na de brief van KHN-afdeling Roermond op 19 maart jl. is er op 24 april wederom een brief door KHN-afdeling Roermond gestuurd. Kunt u ons informeren over wanneer en hoe u voornemens bent om deze brief te beantwoorden?
 2. Heeft u naar aanleiding van voornoemde brieven contact gezocht met KHN-afdeling Roermond en met horecaondernemers? Zo ja, wat is er uit die gesprekken gekomen? Zo nee, waarom heeft u nog geen contact opgenomen?
 3. De gemeente heeft besloten om de heffing en inning van lokale belastingen voor ondernemers (niet alleen horecaondernemers maar alle branches) op te schorten tot 30 juni 2020. U schrijft in de antwoordbrief aan KHN-afdeling Roermond dd 14 april 2020, dat u onderzoekt welke andere maatregelen u lokaal kunt ondernemen. Heeft de gemeente inmiddels deze plannen en/of scenario’s gemaakt? Bevatten deze plannen/scenario’s ook verregaandere maatregelen zoals bijvoorbeeld kwijtschelding van heffing en inning van lokale belastingen voor horecaondernemers gedurende de sluitingsperiode en/of het niet verhogen van precariobelasting voor terrassen?
  Zo ja, kunt u ons deze plannen/scenario’s doen toekomen en uitleggen wat u hiermee voor ogen heeft? Zo nee, waarom heeft u nog geen plannen/scenario’s gemaakt? Zo nee, bent u voornemens om plannen/scenario’s te maken en bent u bereid om te bezien welke verregaandere maatregelen er genomen zouden kunnen worden?
 4. Kunt u met betrekking tot voorgaande punten vóór de raadsvergadering van 7 mei een reactie geven?
 5. Het voorgaande is niet alleen van toepassing op horecaondernemers maar zoals in de inleiding aangegeven treft deze Coronacrisis alle branches. Bent u inmiddels met de retailondernemers, een zeer grote en belangrijke branche in Roermond die het ook zeer zwaar heeft, in gesprek gegaan omtrent problematieken in te Coronacrisis en hoe u hen zou kunnen helpen/ondersteunen? Zo ja, wat is er uit die gesprekken gekomen? Zo nee, waarom heeft u nog geen contact opgenomen?
 6. Heeft de gemeente en/of Biz-besturen inzake de retailbranche een aanzet gemaakt om plannen en/of scenario’s te maken? Zo ja, kunt u ons deze plannen/scenario’s doen toekomen en uitleggen wat u hiermee voor ogen heeft? Zo nee, waarom heeft u nog geen plannen/scenario’s gemaakt? Zo nee, bent u voornemens om plannen/scenario’s te maken en bent u bereid te bezien welke verregaandere maatregelen zoals bijvoorbeeld kwijtschelding van heffing en inning van lokale belastingen voor retailondernemers gedurende de sluitingsperiode?
 7. Kunt u met betrekking tot punt 5 en 6, vóór de raadsvergadering van 7 mei een reactie geven?
 8. In het verlengde van voorgaande vragen wij of u voornemens bent om met álle ondernemers in álle branches in gesprek te gaan?”
Zo ja, wanneer bent u voornemens dit te doen? Zo nee, waarom gaat u dit niet doen?
 9. Bent u voornemens om, net als in andere gemeenten, een breed pakket aan (steun)maatregelen voor ondernemers voor te bereiden en aan de Raad voor te leggen?
 10. Kunt u ons door middel van een eenvoudige actielijst aangeven wat de gemeente tot dusver tijdens de Coronacrisis allemaal ondernomen en gedaan heeft met betrekking tot de lokale economie?

  Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen en bovenstaande vragen, bereiden wij een motie voor over de lokale economie en de ondernemers.

  Verder zou er op 17 maart 2020 een overleg plaatsvinden met fractievoorzitters over onder andere de Passion en de gemeentelijke organisatie/reorganisatie. De LVR-fractie heeft toen met betrekking tot de Passion direct een mail gestuurd dat wij begrip hadden voor uitstel van de bespreking en dat wij het toen geen moment vonden om schriftelijke vragen daarover te stellen maar dat wij wel met veel vragen zitten. Inmiddels is dat allemaal al achterhaald en is de Passion niet doorgegaan, echter met die vragen zitten wij nog steeds. Dit geldt overigens ook voor de gemeentelijk organisatie en reorganisatie en brengt ons tot de volgende vragen:
 11. Wanneer bent u voornemens om de geannuleerde bespreking van 17 maart jl. inzake de Passion opnieuw te laten plaatsvinden en komen alle raadsfracties in de positie en gelegenheid om het dialoog met het college hieromtrent aan te gaan?
 12. Wanneer bent u voornemens om de geannuleerde bespreking van 17 maart jl. inzake de gemeentelijke organisatie/reorganisatie opnieuw te laten plaatsvinden en komen alle raadsfracties in de positie en gelegenheid om het dialoog met het college hieromtrent aan te gaan?

Hoogachtend,