Art. 43-vragen openingstijden Roerdomp

Art. 43-vragen wateroverlast
24 juni, 2016
Art. 43-vragen beschikbaarstelling ZKA-rapport
28 juli, 2016

Art. 43-vragen openingstijden Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 21 juli 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. openingstijden Zwembad de Roerdomp

 

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:
In de beleving van de LVR fractie zijn er afspraken gemaakt voor de zogenaamde publieksopenstelling van het gemeentelijk zwembad de Roerdomp wanneer er sprake is of naar alle waarschijnlijkheid zal zijn van tropische temperaturen.

Onze fractie ontvangt informatie dat het zwembad ondanks de tropische temperaturen van de laatste dagen voor het publiek wordt opengesteld om 13.00 uur en om 18.00 uur de deuren weer sluit.

Vanaf 25 juli geldt het zomervakantierooster. Dat betekent publieksopenstelling vanaf 10.00 uur. Sluitingstijd blijft gehandhaafd op 18.00 uur.

De LVR betreurt deze openstellingstijden in deze zomerse, zeg maar tropische omstandigheden.

 

Dit brengt de LVR tot de volgende vragen:

  1. Is het college bereid de openingstijden voor het publiek van het gemeentelijk zwembad de Roerdomp zodanig aan te passen/te verruimen dat het publiek tussen 10.00 en 20.00 uur toegang krijgt tot het zwembad indien de temperatuur naar verwachting boven de 25 graden Celsius is?
  2. In het vervolg op vraag 1 een gepast communicatieplan op te stellen?
  3. Een oproep te doen aan de stichting die het zwembad de Bosberg in Swalmen exploiteert een zelfde regime van openingstijden te hanteren?

 

Met vriendelijke groet,
Lieke van Hal en Jan Puper
Raadsleden voor de LVR