Art. 43-vragen overlast en hinder door Dutch Metal Recycling

Art. 43-vragen Kwaliteit Limburgse Centra
12 april, 2021
Art. 43-vragen lekken geheime informatie
16 april, 2021

Art. 43-vragen overlast en hinder door Dutch Metal Recycling

Betreft: Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond betreffende ernstige overlast en hinder voor de directe omgeving, veroorzaakt door het bedrijf Dutch Metal Recycling (D.M.R), gevestigd op het bedrijventerrein Reubenberg in Swalmen.

Roermond, 15 april 2021

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen op grond van art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding

Verschillende keren heeft onze fractie uw aandacht gevraagd voor de omvangrijke overlast en hinder, die veroorzaakt wordt door het bedrijf Dutch Metal Recycling, gevestigd op het bedrijventerrein Reubenberg in de kern Swalmen.

In dit verband verwijzen wij kortheidshalve -namens de LVR fractie- naar de verwoorde omstandigheden, zoals geformuleerd in eerdere vragen op grond van art. 43 en commissievragen betreffende dit bedrijf aan uw college.

De klachten komen en kwamen van verschillende personen, woonachtig in de nabijheid van het genoemde bedrijventerrein, alsmede van enige ondernemers die aldaar hun bedrijfsactiviteiten hebben.

Er zijn naar aanleiding van de klachten gesprekken geweest, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
Feitelijk heeft dit -helaas- niet tot resultaten geleid. De overlast is niet verminderd, niet overdag en ook niet in de avonduren.

Daarbij komt nog dat wanneer bewoners en ondernemers zich rechtstreeks wenden tot het management van D.M.R., zij buitengewoon onheus en zelfs bedreigend bejegend worden.

Op die contactmomenten worden de bewoners en ondernemers zelfs voorgehouden: “als de gemeente ons nog langer toestaat te werken zoals wij nu doen, dan is er spraken van gewoonte recht en kan de gemeente niets meer”.

Het vorenstaande is voor de LVR-fractie aanleiding de volgende vragen te stellen:

1. Herkent het gemeentebestuur zich in hetgeen hierboven en bij gelegenheid van eerdere vragen over dit bedrijf is beschreven;

2: Is de verleende milieuvergunning in overeenstemming met de werkelijke en feitelijke bedrijfsactiviteiten van D.M.R.

3. Vindt er controle plaats op de werkelijke bedrijfsactiviteiten en op de tijden dat die worden uitgevoerd. Dit inclusief het laden en lossen bij aan- en afvoer van producten van D.M.R.? Er was/is n.l. vaak sprake van aan– en afvoer tijdens late avonduren. Graag afschriften ter inzage van ambtshalve toezicht op naleving voorwaarden milieuvergunning, inclusief akoestische controles gedurende de laatste drie jaar.

4. Is er volgens uw college, mede gezien de controle rapporten, sprake van onaanvaardbare hinder en overlast? Zo ja, op welke wijze heeft u formeel handhavend (al dan niet met toepassing dwangsom) opgetreden; graag afschriften van uw besluiten en daarop volgende correspondentie ter inzage leggen.

5. Kan uw college -samen met de LVR fractie- begrip opbrengen voor het feit dat de andere omwonenden en ondernemers van het Bedrijventerrein Reubenberg /Heydweg zich in de steek gelaten kunnen voelen door de gemeente Roermond?

6. Is uw college samen met de LVR van mening dat een gezamenlijke bespreking tussen een ambtelijke en bestuurlijke delegatie van gemeente Roermond met de burgers en bedrijven, die klachten recent en eerder kenbaar hebben gemaakt en het management van D.M.R. zinvol kan zijn en tot oplossingen zal kunnen leiden?

Als u de mening/aanbeveling van de LVR fractie niet deelt, vernemen wij graag op welke wijze en op welke termijn u – de zich in een ver stadium bevindende negatieve spiraal rond  – de overlast van het bedrijf D.M.R. zal beëindigen.

Met vriendelijke groet,

Namens de LVR-fractie