Art. 43-vragen parkeerproblematiek ondernemers Veld en Vrijveld

Art. 43-vragen lekken geheime informatie
16 april, 2021
Art. 43-vragen volgen burgers via sociale media
18 mei, 2021

Art. 43-vragen parkeerproblematiek ondernemers Veld en Vrijveld

Aan het college van B&W van Roermond
Door tussenkomst via de raadsgriffier
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 14 mei 2021

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO inzake parkeerproblematiek ondernemers Veld en Vrijveld.

Geacht college van B&W,

De LVR-fractie heeft via een artikel in DDL kennisgenomen over het uitblijven van een maatwerk-oplossing omtrent de parkeersituatie voor (kleine) ondernemers in lokale winkelclusters in het Veld en het Vrijveld. Hierdoor wordt zeer waarschijnlijk de drempel veel hoger voor buurtgenoten en/of anderen om hier hun inkopen te gaan doen. Wij concluderen dat het blijkbaar een bewuste keuze van het college van B&W is om geen maatwerkoplossing te bieden in deze situatie die door de LVR-fractie meermaals in politieke debatten is aangehaald. Dit brengt de LVR-fractie tot onderstaande vragen.

 1. Klopt hetgeen in het betreffende DDL-artikel wordt beweerd, dat het een bewuste keuze van u is om géén maatwerkoplossing te bieden voor deze specifieke problematiek in lokale winkelclusters in het Veld en het Vrijveld?
 2. Waarom wordt er in het betreffende voorstel en besluit zoals u dat op 4 mei 2021 heeft behandeld, met geen woord gerept over deze specifieke problematiek terwijl dit op meerdere momenten wel in politieke debatten aan de orde is gesteld?
 3. Heeft u aandacht besteed aan deze specifieke problematiek alvorens over te gaan tot besluitvorming? Dit is namelijk niet te herleiden uit het collegevoorstel en -besluit.
 4. Waarom is deze keuze gemaakt en welke argumenten lagen hieraan ten grondslag? Dit is namelijk niet te herleiden uit het collegevoorstel en -besluit.
 5. Wat heeft u gedaan met de inbreng van de LVR-fractie op dit onderwerp zoals die in de diverse politieke debatten over dit onderwerp is geuit?
 6. Heeft u dit besluit genomen met in de wetenschap dat er in Roermond meer lokale winkel-clusters zijn waar buurtgenoten en/of anderen inkopen doen zonder te hoeven betalen?
 7. Op welke wijze heeft u oog gehad voor de economische belangen van deze (zeer) lokale winkelclusters? Waarom heeft u dan toch dit besluit genomen en kiest u niet voor maatwerk?
 8. Bent u het met ons eens dat deze té stringente maatregel (grote) economische effecten kan hebben in deze (zeer) lokale winkelclusters?
 9. Kunt u uitleggen waarom u kiest voor een drang naar inkomsten via (lokale) belastingen in plaats van voor het economisch belang te kiezen van florerende (zeer) lokale winkelclusters?
 10. Beseft u dat u met het effect en de uitwerking van dit besluit, een flink aantal (kleine) ondernemers willens en wetens dupeert terwijl er ook maatwerkoplossingen mogelijk zijn?
 11. Bent u bereid, in overleg met de betreffende ondernemers, om alsnog te zoeken naar een maatwerkoplossing voor deze specifieke problematiek van (kleine) ondernemers in (zeer) lokale winkelclusters in het Veld en het Vrijveld? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend, 

Foto artikel DDL 14-05-2021