Art. 43-vragen wateroverlast

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 24 juni 2016

 

 

Betreft: eerste tranche schriftelijke vragen art. 43 R.v.O. m.b.t. wateroverlast Roermond.

 

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen conform art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van burgemeester en wethouders.

 

De laatste weken is er veel wateroverlast geweest in Roermond en de LVR-fractie heeft vele vragen van burgers en ondernemers ontvangen en op basis daarvan gesprekken gevoerd met benadeelden. De LVR-fractie verzoekt aan het college van BW om conform art. 43 van het reglement van orde een feitenrelaas op te stellen over wat er wel en niet gebeurd is om de wateroverlast te voorkomen en/of te verminderen.

De meeste gesprekken hebben plaatsgevonden met inwoners en ondernemers in de Weijer en de LVR-fractie verzoekt in het feitenrelaas dan ook bijzonder aandacht te besteden aan de wijk de Weijer. Inmiddels heeft LVR fractie ook kennis genomen van de evaluatie van Waterschap Peel en Maasvallei en de oproep van het LLTB inzake de gevolgen van wateroverlast voor agrariërs. In het feitenrelaas vragen wij om in ieder geval aandacht te besteden aan:

 

 1. Hoe vaak zijn er overleggen met de waterschappen over de problematiek wateroverlast geweest en kunt u deze verslagen ter beschikking stellen?
 2. Kunt u ons het aantal schademeldingen inzichtelijk maken bij zowel waterschappen als gemeente?
 3. Roermond heeft in de praktijk met 2 waterschappen te maken, zijn er probleem locaties waar er met 2 waterschappen van doen is geweest?
 4. Wanneer is de waterstand bij de Leijgraaf zo hoog geweest?
 5. Gaarne geschiedenis van Leijgraaf en overzicht onderhoud Leijergraaf
 6. Zijn de pompen op de Huiskenshof pompen die een DWA of een RWA/HWA gemeentelijk rioolstelsel leegpompen?
 7. Is de pomp op de Elmpterweg schuin tegenover Dennemarken een pomp die een DWA of een RWA/HWA gemeentelijk rioolstelsel leegpompt ?
 8. Welke rioolstelsels/bedrijfspanden/huizen/openbare ruimte zijn aangesloten op de pompen Huiskenshof en Elmpterweg?
 9. Hierbij graag inzichtelijk maken (mag via een tekening) van welke rioolstelsels/bedrijfspanden/huizen/openbare ruimte het DWA naar de pompen Huiskenshof en Elmpterweg lopen.
 10. Graag ontvangen wij historische overzichten van de storingen, uitgevoerde werkzaamheden en vervangingen van de pompen Huiskenshof en Elmpterweg ?
 11. Klopt het dat de gemeente Roermond de eigenaar/beheerder/opdrachtgever van het onderhoud is van de pompen Huiskenshof en Elmpterweg?
 12. Klopt het dat het Waterschapsbedrijf Limburg het onderhoud aan de pompen Huiskenshof en Elmpterweg uitvoert?
  Uitdrukkelijk hebben wij begrepen/vernomen dat er al in 2007 afspraken zijn gemaakt dat de capaciteit van de pompen Huiskenshof en Elmpterweg verdubbeld zouden worden.
 13. Waarom is tot op heden die toezegging nog niet nagekomen?
 14. Kan überhaupt aan die toezegging gevolg worden gegeven zonder dat er aangrijpende wijzigingen (capaciteitsvergrotingen) in de omliggende en hoger gelegen DWA en RWA/HWA rioolstelsels worden doorgevoerd?
  Uitdrukkelijk hebben wij begrepen/vernomen dat de pompen Huiskenshof en Elmpterweg zeer vaak en bij de minst of geringste enigszins redelijke regenbui op storing springen en er vervolgens onvoldoende wordt gereageerd/geanticipeerd.
 15. Klopt dit?
 16. Zo ja, wat doet de gemeente Roermond er zelf of via een opdracht aan een (onder) aannemer aan om dit euvel op te lossen op de korte termijn?
 17. Zo nee, kunt u dit onderbouwen met overzichten van de inzet van mens en materieel om bij de betreffende pompen de storingen op te lossen?
 18. Wat doet de gemeente Roermond er zelf of via een opdracht aan een (onder) aannemer aan om dit euvel structureel op de lange termijn op te lossen?
 19. Bent u het met ons eens dat het dat de eindverantwoordelijkheid voor een goed functionerend gemeentelijk rioolstelsel inclusief DWA en RWA/HWA rioolpompen altijd bij de eigenaar/beheerder/opdrachtgever van het onderhoud ligt en dat men zich niet kan verschuilen achter “dooddoeners” zoals “het onderhoud is uitbesteed” of “dat is de taak van het Waterschap en Waterschapsbedrijf”?
 20. Zo nee, waarom bent u dat niet met ons eens? Wat heeft u er daarnaast aan gedaan om als gemeente uw verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de bedrijven en burgers in de omgeving Dennemarken en de terugkerende problematiek aldaar te beteugelen?
 21. Zo ja, wat heeft u eraan gedaan om als gemeente uw verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de bedrijven en burgers in de omgeving Dennemarken en de terugkerende problematiek aldaar te beteugelen?
 22. Hoe zijn alle bovenstaande vragen ,die specifiek met de problematiek in de omgeving Dennemarken te maken hebben, geborgd in gemeentelijk beleid en/of verbeterplannen?
 23. Heeft de gemeente Roermond inzichtelijk hoe, naar aanleiding van alle bovenstaande vragen die specifiek met de problematiek in de omgeving Dennemarken te maken hebben, geprojecteerd op de gehele gemeente er probleemsituaties van gemeentelijk rioolstelsels inclusief DWA en RWA/HWA rioolpompen zijn?
 24. Bent u bereid om naar aanleiding van alle bovenstaande vragen die specifiek met de problematiek in de omgeving Dennemarken te maken hebben, een quickscan te laten uitvoeren om “boven water te krijgen” waar in volgorde van prioriteit en belangrijkheid de gemeentelijk rioolstelsels inclusief DWA en RWA/HWA rioolpompen te wensen over laten?
 25. Bent u bekend met de problematiek die door bevers worden veroorzaakt in de specifieke omgeving van de Leijgraaf?
 26. Bent u ermee bekend dat al ten tijde van de aanlag van het retailpark (toen besloten is om de bevers aldaar te verplaatsen) gewaarschuwd is voor de gevolgen van het verplaatsen van deze bevers naar de omgeving Leijgraaf?
 27. Zo ja, wat is er door de gemeente aan gedaan om de problematiek die mogelijk zou ontstaan door de verplaatsing van de bevers en waardoor dus al vooraf is gewaarschuwd, te beteugelen?

 

Er zijn tijdens de wateroverlast ook veel agrariërs en/of eigenaren van landerijen en landbouwgrond gedupeerd doordat er veel overstroomt is, hierbij verwijzen wij ook naar de oproep van de LLTB.

De LVR-fractie heeft ook meldingen en klachten ontvangen van agrariërs en/of eigenaren waarbij landerijen en/of landbouwgrond zo zwaar beschadigd zijn dat dit zeer ernstige gevolgen voor de betreffende agrariërs heeft. Hierover de volgende vragen:

 

 1. Hoeveel specifieke meldingen zijn er tot en met vandaag 24 juni 2016, bij de gemeente gedaan over bovenstaande problemen?
 2. Bij hoeveel, naar aanleiding van de bovenstaand vraag, gedupeerde agrariërs en/of eigenaren van landerijen en landbouwgrond was sprake van een niet goed afwaterende gemeentelijke beek en/of sloot?
 3. Bij hoeveel, naar aanleiding van de bovenstaande vragen, gedupeerde agrariërs en/of eigenaren van landerijen en landbouwgrond was sprake van een niet goed afwaterende beek en/of sloot van het Waterschap?
 4. Bij hoeveel, naar aanleiding van de bovenstaande vragen, gedupeerde agrariërs en/of eigenaren van landerijen en landbouwgrond was sprake van foutief afwaterende Provinciale eigendommen?
 5. Heeft de gemeente, naar aanleiding van de bovenstaand vragen, gedupeerde agrariërs en/of eigenaren van landerijen en landbouwgrond een helpende hand geboden om (vervolg) schade te voorkomen door middel van bijvoorbeeld inzet van pompcapaciteit, het geven van adviezen en/of andere middelen?
 6. Zo ja, wat zijn daarvan de behaalde resultaten?
 7. Zo nee, waarom heeft de gemeente gedupeerde agrariërs en/of eigenaren van landerijen en landbouwgrond niet een helpende hand toegestoken met bijvoorbeeld inzet van pompcapaciteit, het geven van adviezen en/of andere middelen?

 

Met vriendelijke groet,

Jos van Rey en Dirk Franssen, Raadsleden LVR