Art. 43-vragen WOB-verzoeken

Art. 43-vragen inzake (ad interim) gemeentesecretaris
22 december, 2021
Persbericht: coalitieakkoord
13 juli, 2022

Art. 43-vragen WOB-verzoeken

Aan
College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 15 januari 2022

 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. WOB-verzoeken

 

LVR-fractie hoort van diverse inwoners en ondernemers dat de afhandeling van WOB verzoeken niet die aandacht verdient die de wet voorschrijft, vandaar schriftelijke vragen conform het Reglement van Orde.
 
1)  Hoeveel WOB verzoeken zijn ingediend in 2019 -2020-en 2021?
2)  Wilt u een uitsplitsing geven van onderwerpen – en behandelduur?
3)  Hoe vaak zijn de in de wet genoemde termijnen voor verstrekking van het opgevraagde overschreden?
4)  Hoe is de communicatie richting aanvrager geregeld indien de termijnen worden overschreden?
5)  Wordt de aanvrager altijd proactief geïnformeerd over overschrijding van de termijnen?
6)  Is er een leidraad bij de gemeente hoe een verzoek dient te worden afgehandeld?
7) Hoeveel klachten- en/of gerechtelijke procedures zijn gevoerd of lopende inzake WOB-verzoeken in de periode 2019 – 2020 en 2021?
 
Hoogachtend,