Art. 43-vragen Zonnepanelen

Meldpunt
23 oktober, 2018
Algemene beschouwingen 2019 – reactie LVR
31 oktober, 2018

Art. 43-vragen Zonnepanelen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 22 oktober 2018

 

Betreft: Zonnepannen/zonnepanelen

 

Geachte College,

 

In het coalitie-akkoord komen de woorden “duurzaamheid” (8x) en “zonnepanelen” (2x) voor. En in de begroting 2019 wordt (2x) opgemerkt dat dit stadsbestuur aanvragers van zonnepanelen wilt ontzorgen. Wat schetst onze verbazing dat een aanvrager voor zonnedakpannen op de Molenweg in Roermond nog steeds wordt tegengewerkt ondanks het feit dat er bij plaatsing van zonnedakpannen niets aan de constructie van het huis hoeft te worden aangepast. Eerst was er de Commissie Beeldkwaliteit die een negatief had besloten (dat noemt de gemeente “negatief geadviseerd”) omdat Molenweg in “beschermd stadsgezicht” zou liggen, hetgeen niet juist was (zie pagina 13 nota Beeldkwaliteit januari 2015). Ten tweede heeft LVR in de commissie Ruimte van 5 september jl. vragen gesteld over deze kwestie, deze vragen zijn teleurstellend beantwoord. Bij de rondvraag van de commissie Ruimte van 9 oktober jl. zijn wederom vragen gesteld, die zijn nog teleurstellender beantwoord.

Daar waar het stadsbestuur op papier zegt “burgers te willen ontzorgen met het aanleggen van duurzame/energiebesparende maatregelen” blijkt in de praktijk dat  initiatieven van burgers de kop in worden gedrukt en burgers teleurgesteld afdruipen.

Dit College van B&W heeft als werkwijze:

 

 

 

 

 

 

 1. Waarom staat in de brief van de Gemeente Roermond aan aanvrager Molenweg van 1 oktober (zie bijlage wegens privacy hebben we de naam zwartgelakt) dat het hier om “beschermd stadsgezicht” gaat?
 2. Hoe is een dergelijke fout mogelijk, aangezien aanvrager reeds in juli jl. bekend heeft gemaakt aan de gemeente dat de Molenweg in Roermond geen beschermd stadsgezicht is (Pagina 13 BK)?
 3. Kan het College van B&W verklaren hoe het kan dat een College onder leiding van GroenLinks prachtige, duurzame initiatieven op het terrein van energie die door burgers van Roermond worden ingediend de kop indrukt?

De LVR fractie heeft geconstateerd dat alle grondgebonden nieuwbouwwoningen in Roerdelta zijn voorzien van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, zonnedakpannen etc.

 1. Kan het College van B&W uitleggen welk deel van de woningen in Roerdelta deze maatregelen hebben en specificeren welke maatregelen dit precies zijn?
 2. Kan het College van B&W aangeven welk verschil zij ziet tussen zonnepanelen en zonnedakpannen?
 3. Is het College van B&W het met de LVR fractie eens dat daken met zonnedakpannen die egaal verdeeld zijn over een volledig dak een nog betere visuele uitstraling hebben dan zonnepaneel daken waarbij de zonnepanelen vaak niet egaal over het dak verdeeld zijn?
 4. Is het College van B&W het met de LVR fractie eens “dat zonnedakpannen geen verlies van cultuurhistorische of historisch- ruimtelijke waarde voor het monument” betekenen?
 5. Waar komt de huidige gedragslijn vandaan om “zonnepanelen/ zonnedakpannen op gemeentelijke monumenten te weigeren”?
 6. Waarom hanteert het College van B&W de richtlijn van de Rijksoverheid “Zonne-energiesystemen op cultureel erfgoed” niet?
 7. Valt dit huidige beleid onder de passage uit het Coalitieakkoord? “De gemeente wil huurders en woningeigenaren ontzorgen bij de aanschaf en aanleg van zonnepanelen”
 8. Valt dit huidige beleid onder de passage uit de begroting 2019? “Daarom gaan we huurders en woningeigenaren ontzorgen bij het aanleggen van zonnepanelen en zoeken we mogelijkheden om restwarmte van bedrijven te benutten.”
 9. Hanteert het College van B&W een verschil in behandelwijze tussen rijks- en gemeentelijke monumenten, inzake energiebesparende maatregelen?
 10. Waarom hanteert het College van B&W de vastgestelde nota beeldkwaliteit van januari 2015 paragraaf 3.12 zonnecollector/PV element niet?
 11. Wanneer is dit College van plan om het halsstarrig weigeren van energiebesparende maatregelen op daken van woonhuizen te herzien?

Bij de Vitale Stad is inmiddels al afgeweken van vastgesteld beleid om de doelstellingen te halen.

 1. Is het College van B&W bereid, gezien de landelijke beleidsdoelstellingen omtrent de energietransitie te anticiperen op een beleidswijziging om zonnedakpannen/zonnepanelen wel toe te staan op gemeentelijke monumenten?
 2. Is het College het met de LVR eens dat beleidsnota’s van belang zijn maar dat er altijd ruimte moet zijn om in te spelen om actuele veranderingen?