Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 3 mei 2018

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 inzake problematiek binnenstad en verbinding DOC-binnenstad

 

Geacht College,

De LVR fractie heeft al jaren tevergeefs aangedrongen op maatregelen om meer bezoekers van het DOC naar de binnenstad te krijgen. LVR voorstellen zoals bijvoorbeeld een robuuste verbinding tussen DOC en binnenstad, een (extra) fysieke verbinding bv. in de vorm van een brug, vervolgacties n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek “plan Verbonden Stad”, het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met DOC voor bijdragen aan marketing en acties samen met binnenstadondernemers, verplaatsing van het vlagmonument etc…etc… werd allen door de wethouder van EZ en door alle andere coalitiepartijen steevast afgewezen met de centrale boodschap van de CDA fractievoorzitter en de Wethouder economische zaken: “het gaat fantastisch in Roermond”. Ondernemers klaagden ook en vingen, net als de LVR fractie, bot bij College van B&W.

Feitelijke vragen over bezoekersaantallen aan de binnenstad riepen meer vragen op en aan de gepresenteerde cijfers werd getwijfeld. Apparatuur om bezoekers te registreren was vele malen ook nog buiten gebruik en klopte  mede hierdoor dus niet.

 

Het huidige stadsbestuur is vergeten dat het DOC in Roermond werd toegestaan ter versterking van de binnenstad en zet alleen maar in op facilitering van DOC. De binnenstad moet het zelf maar opknappen, afgezien van enkele minimale subsidies. Dit alleen voor het kernwinkelgebied en dan ook nog in combinatie met notabene het verkleinen van het kernwinkelgebied, terwijl de aanloopstraten helemaal aan hun lot worden overgelaten. Er is nu zelfs een ondernemer Meyer met prachtige winkels in monumentenpanden in de binnenstad die naar buiten is getreden en heeft aangekondigd 2 winkels te sluiten.

Dit brengt de LVR fractie tot de volgende artikel 43 vragen:

 1. Heeft het college van BW kennis genomen van de advertentie van Meyer?
 2. Heeft het college van BW contact opgenomen met Meyer?

Zo ja, met welk resultaat?
Zo nee, waarom niet en is het college van BW bereid met Meyer te overleggen?

 1. Wat is de opvatting/reactie van het college van BW m.b.t. de inhoud van de advertentie?
 2. Wanneer worden er nieuwe, betrouwbare bezoekersaantallen van de binnenstad bekend?

 

De reactie in dagblad de Limburger van de wethouder van EZ wordt door de wethouder opgemerkt dat er al veel in de binnenstad gebeurd.

 1. Kan exact worden aangegeven welke maatregelen er door college van BW zijn genomen de afgelopen vier jaar om meer bezoekers van DOC naar binnenstad te krijgen?

 

Recent is door het College van B&W het kernwinkelgebied verkleind en worden straten zoals bijvoorbeeld de Bakkerstraat, de Sint Christoffelstraat, stuk van de Neerstraat en andere straten niet meer tot het kernwinkelgebied gerekend. Ook de aanloopstraten worden aan hun lot overgelaten.

 1. Wat gaat het College van B&W doen in de straten die nu niet meer in het kernwinkelgebied liggen en de ondernemers die in de aanloopstraten liggen, om te werken aan oplossingen voor bv. leegstand, leefbaarheid en meer reuring zodat het ook daar weer gaat bruisen?
 2. Hoe gaat het College van B&W om met aanvragen voor stimuleringsbijdragen van ondernemers die voorheen wel nog in het kernwinkelgebied en/of de aanloopstraten vielen en na de wijzigingen door het College van B&W, niet meer?
 3. Is het College van B&W in het verlengde van vraag 7 bereid met aanvragen van ondernemers uit alle straten in de binnenstad, coulant om te gaan zodat we geen verdere verloedering en klassenverschil krijgen in de binnenstad maar juist waar ondernemers hun handen uit de mouwen willen steken, dit te ondersteunen?
 4. Is het College van B&W bereid om flexibel te reageren op het moment dat aanvragen van ondernemers uit alle straten van de binnenstad, mogelijk op kleine punten niet stroken met bestaand beleid en/of het bestemmingsplan? Is men dan bereid om in het kader van impulsen voor de binnenstad met een flexibele houding en deregulerend besluiten te nemen ten faveure van de aanvragen van de ondernemers?
 5. Wanneer het College van B&W behalve de losse en niet samenhangende projecten van het plan vitale stad en compacte stad eens met een goede analyse, een gedegen onderzoek en een actieplan voor onze gehele binnenstad?

 

Het aantal arbeidsplaatsen is vanaf 2013 fors gedaald terwijl er veel arbeidsplaatsen bij DOC zijn bijgekomen. Dit is tijdens debatten in de commissie ruimte maar ook in de verkiezingscampagnes diverse malen aan bod gekomen.

 1. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn in de binnenstad verdwenen sinds 2013?
 2. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er in het DOC bijgekomen sinds 2013?
 3. Waarom blijft college van BW hardnekkig de problemen van de Binnenstad te ontkennen?

 

DOC heeft verkondigd dat er 10 miljoen euro extra per jaar de komende 4 jaar zal worden besteed aan Roermond en samen met gemeente en BIZ en Citymanagement plannen worden uitgewerkt

 1. Is het college van B&W bij de opstellen van die plannen betrokken?
  Zo ja, wat is de inzet van college van B&W en welke voorstellen zijn gedaan?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Hoeveel winkels in de binnenstad moeten nog sluiten voor het college van B&W daadwerkelijk met voorstellen komt?

 

Recent werd bekend dat het project Reconstructie N280 flink onder de gezamenlijke ramingen van de provincie en gemeente is aanbesteed en gegund.

 1. Wat betekent dit voor de ruim 12,5 miljoen gemeentelijke bijdrage aan de reconstructie van de N280 wegvak Roermond in relatie met het gegeven dat andere gemeenten in de regio aan de reconstructie van deze provinciale weg veel minder bijdragen?
 2. Wat betekent dit voor het totaal beschikbare krediet van provincie en gemeente samen en het overschot aan middelen voor de reconstructie van de N280 wegvak Roermond?
 3. Wat gaat het College van B&W doen in de richting van de provincie om het bedrag dat overblijft, voor Roermond te behouden om zaken te realiseren die economische impulsen in/voor de binnenstad verbeteren?
 4. Is het College van B&W bereid om i.c.m. de reeds beschikbare gelden vanuit het plan vitale stad ten faveure van het verbeteren van de verbinding tussen DOC en binnenstad, een onderzoek/quickscan uit te voeren naar de mogelijkheden voor een (extra) fysieke verbinding en/of een betere/robuuste verbinding tussen DOC en binnenstad waarvoor de LVR eerder meermaals heeft gepleit?
 5. Is het College van B&W in het verlengde van vraag 19 bereid om bij de provincie er op aan te dringen om de gelden die overblijven in te zetten voor een (extra) fysieke verbinding en/of een betere/robuustere verbinding tussen DOC en binnenstad waarvoor de LVR eerder meermaals heeft gepleit?

 

 

Raadsleden LVR van de commissie Ruimte

3 mei, 2018

Art. 43 inzake problematiek binnenstad en verbinding DOC-binnenstad

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 3 mei 2018     Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 inzake […]
24 april, 2018

Art. 43-vragen heisessies en teambuildingsbijeenkomsten

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 24 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
16 april, 2018

Art. 43-vragen verkoop Laurentius appartementen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 11 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 […]
11 april, 2018

Art. 43-vragen beveiligingslek gemeentelijke inloggegevens

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 11 […]