Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond             

Roermond, 14 juli 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O.

Onderwerp: Bereikbaarheid Roermond n.a.v. voorgenomen tunnelsluitingen A73 in relatie tot reconstructie N280.

Geacht College van B&W van Roermond,

Op 12 juli jongstleden heeft u een raadsinformatiebrief inzake tunnelsluitingen A73 aan de Gemeenteraad verstuurd. Tevens stond op de website van DDL op 11 juli jongstleden een artikel hieromtrent. In het verleden zijn er vanwege de problematieken omtrent de A73-tunnels, door de LVR-fractie en door andere fracties meermaals schriftelijke vragen gesteld. Ook is er meerdere malen in de commissie ruimte en in de Gemeenteraad gesproken over de problematieken van de A73-tunnels en zijn er werkbezoeken aan de tunnels gebracht. Daarnaast vindt momenteel een van de grootste infrastructurele projecten in de historie van Roermond plaats, namelijk de reconstructie van deN280. Vanwege deze samenhang willen wij u naar aanleiding van uw raadsinformatiebrief en het artikel op de website van DDL, de volgende vragen stellen:

 1. U schrijft in uw raadsinformatiebrief dat u als college van B&W reeds in april door Rijkswaterstaat bent geïnformeerd omtrent de spoedopdracht van de Minister en u stuurt pas na het verschijnen van het DDL-artikel op 11 juli jongstleden, op 12juli jongstleden de gemeenteraad een raadsinformatiebrief. Graag een toelichting omtrent deze gang van zaken en waarom informeert u de gemeenteraad nu pas zo laat en tevens tijdens het zomerreces?
 2. Bent u als college van B&W door Rijkswaterstaat alleen per brief geïnformeerd zoals u schrijft in uw raadsinformatiebrief?
 3. Hebben er naar aanleiding van de ontvangen brief van Rijkswaterstaat bestuurlijk en/of ambtelijk besprekingen en/of telefonische contacten plaatsgevonden?
 4. Zo ja wat er dan besproken en wat zijn de uitkomsten?
 5. Zo nee, heeft u naar aanleiding van de brief van Rijkswaterstaat, als college van B&W zelf bestuurlijk en/of ambtelijk contact gezocht met Rijkswaterstaat?
 6. Zo ja wat is er dan besproken? Zo nee, waarom heeft u dat niet gedaan?
 7. Bent u geïnformeerd over de reden van de spoedopdracht van de Minister om de bediening van de tunnels over te brengen?
 8. Zo ja, wat zijn dan de redenen en bent u bereid om de Gemeenteraad hierover te informeren? Zo nee, heeft u als college van B&W zelf bestuurlijk en/of ambtelijk geïnformeerd naar de blijkbaar aanwezige redenen waardoor de Minister deze spoedopdracht heeft gegeven?
 9. Zo nee, waarom heeft u als college van B&W bestuurlijk en/of ambtelijk geen contact gezocht met Rijkswaterstaat om de redenen van de Ministeriële spoedopdracht te achterhalen?
 10. Zo nee, bent u het dan met ons eens dat het op zijn zachtst gezegd een vreemde zaak is dat de Minister het blijkbaar nodig vindt om een spoedopdracht te geven omtrent twee niet zo heel oude tunnels rondom Roermond en dat blijkbaar niemand in het stadhuis, gezien de gevolgen voor bereikbaarheid en doorstroming, er de ernst van inziet om dit tot op de bodem uit te zoeken?

In uw raadsinformatiebrief wordt enkele malen vermeld dat Roermond via de N280 (en ook andere wegen) bereikbaar is en ook dat onder andere de N280 geheel open blijft. Vanwege de relatie met de reconstructie van de N280 en de zorgen die wij hebben omtrent de bereikbaarheid van Roermond als deze samenloop van werkzaamheden doorgang vindt, hebben wij de volgende vragen.

 1. Heeft Rijkswaterstaat richting uw college van B&W er blijk van gegeven kennis te hebben van de omstandigheden rondom Roermond met betrekking tot de reconstructie van de provinciale weg N280 en de gevolgen voor Roermond als tegelijkertijd ook de A73-tunnelsluitingen plaatsvinden?
 2. Zo ja, met welke argumenten heeft Rijkswaterstaat u ervan overtuigd dat er geen problemen zijn te verwachten door deze gezamenlijke werkzaamheden(reconstructie N280 en tunnelsluitingen A73) en wat heeft Rijkswaterstaat u aangeboden/voorgehouden om mogelijke problemen het hoofd te bieden?
 3. Zo nee, heeft u als college van B&W zelf het initiatief genomen om bestuurlijk en/of ambtelijk contact op te nemen met Rijkswaterstaat om hetgeen in vraag 9en 10 staat aangegeven, met Rijkswaterstaat te bespreken?
 4. Zijn er zogenaamde “driehoeksoverleggen” geweest in de samenstelling Rijkswaterstaat-Provincie Limburg-gemeente Roermond om de samenloop van de reconstructie N280 en de voorgenomen A73-tunnelsluitingen met de drie betrokken overheden goed door te spreken?
 5. Zoja, wat hebben deze overleggen opgeleverd?

Zo nee, heeft u als college van B&W overwogen het initiatief te nemen om zo’n driehoeksoverleg te plannen?

Zo nee, waarom acht u dit niet noodzakelijk en heeft u geen actie ondernomen?

 1. Welke garanties zijn er door Rijkswaterstaat en/of de Provincie Limburg afgegeven dat deze samenloop van werkzaamheden rondom Roermond zonder consequenties kunnen plaatsvinden?
 2. Is er door Rijkswaterstaat en/of Provincie Limburgse en/of door uw college van B&W bij de betrokken partijen ingebracht om een backup-plan te hebben mocht deze samenloop van werkzaamheden wel problemen opleveren voor de bereikbaarheid van en/of de doorstroming in en rondom Roermond?
 3. Zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met eventuele claims van ondernemers en bedrijven in Roermond indien zij mogelijk zwaar gedupeerd worden door vertragingen en/of omzetdervingen?
 4. Heeft u vanuit de gemeente Roermond met individuele ondernemers in Roermond (bijvoorbeeld transportbedrijven, winkeliers in de binnenstad, DOC…etc…) of koepelorganisaties zoals LWV, Citymanagement en/of andere instanties contact opgenomen?
 5. Blijft u er als college van B&W van overtuigd dat deze samenloop van werkzaamheden aan de N280 en de A73-tunnelsluitingen, zonder gevolgen voor de bereikbaarheid vanen/of doorstroming in en rondom Roermond door kunnen gaan?
 6. Bent u bereid met Rijkswaterstaat en Provincie Limburg contact op te nemen om te bewerkstelligen dat de werkzaamheden waardoor deze tunnelsluitingen plaats dienen te vinden, verplaatst worden tot na de reconstructie van de N280?
 7. Worden eerder gemaakte afspraken geschonden tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond omtrent gelijktijdige werkzaamheden op/in majeure infrastructuur rondom Roermond, met deze aangekondigde A73-tunnelsluitingen?
 8. Klopt het dat er in het verleden (zelfs Parlementaire) afspraken zijn gemaakt dat de bedieningshandelingen van de A73-tunnels altijd in Roermond zouden blijven en niet zouden worden verplaatst naar elders in het land?
 9. Zo ja, waarom vindt deze verplaatsing dan toch plaats? Zo nee, welke afspraken zijn er dan wel gemaakt?
 10. Welke gevolgen zijn er als de bediening niet meer hier ter plekke plaatsvindt maar vanuit Helmond
 11. Dienen er voor bepaalde werkzaamheden die binnen deze scope van A73-tunnelsluitingenvallen, vergunningen aangevraagd te worden bij de gemeente Roermond en/of Provincie Limburg?
 12. Zo ja bent u bereid om deze gemeentelijke vergunningen niet te verstrekken zodat de werkzaamheden niet door kunnen gaan?

De LVR-fractie ziet gezien de importantie met belangstelling de antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

15 juli, 2019

Art. 43-vragen tunnelsluitingen A73 i.r.t. reconstructie N280

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond              Roermond, 14 juli 2019 Betreft: Schriftelijke […]
14 mei, 2019

Art. 43-vragen scootmobiel dhr. Leenheer

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040AX Roermond                Roermond, 14 mei 2019 Betreft: Schriftelijke vragen […]
7 maart, 2019

Art. 43-vragen inzake datalek

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen. Aande griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040AX Roermond                                                                                                                                         Roermond,7 maart 2019 Betreft: Schriftelijke vragen […]
6 maart, 2019

Art. 43-vragen inzake AD Misdaadmeter

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. AD misdaadmeter Geacht College van B&W van Roermond, […]