Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. AD misdaadmeter

Geacht College van B&W van Roermond,

Roermond, 6 maart 2019

afgelopen zaterdag heeft de LVR-fractie kennisgenomen van de onthutsende 9e positie voor Roermond in de AD-Misdaadmeter. Terug in de landelijke top 10. Te triest voor woorden. Verrassend? Ja en nee. Ja, dat de klassering zo slecht is en er zo’n sterke stijging is vanaf plaats 14. Nee, omdat de LVR-fractie al zo vaak het stadhuis (veel te vaak vergeefs) gewezen heeft op de toenemende onveiligheid in Roermond. Dagelijks ontvangen wij als volksvertegenwoordigers verontrustende berichten van burgers en ondernemers. Van Swalmen tot Merum. Ook afgelopen lang (Vasteloavend) weekend was het op menige plek weer prijs met fietsendiefstallen – woninginbraken en gestolen motorvoertuigen. Mogelijk is deze trieste klassering in de AD-Misdaadmeter wel een aanleiding tot een koersverandering. Reden waarom wij dan ook de volgende vragen stellen.

 1. Heeft het College kennisgenomen van de cijfers van de AD-Misdaadmeter d.d. 1 maart 2019? Zijn de cijfers correct en komen deze overeen met de veiligheidscijfers / index die degemeente zelf hanteert? Zo nee, welke cijfers niet?
 2. Waarom is – anders dan vorige jaren vaker te doen gebruikelijk was – geen direct berichtvan het College ontvangen met analyse over de AD-Misdaadmeter 2019?
 3. Komt deze verslechterde positie ook door het Coalitieakkoord “Roermond maken wesamen” waarin nauwelijks over veiligheid wordt gesproken? Acht U het een goede zaak alsde coalitiepartners z.s.m. met een addendum komen op het akkoord voor veiligheid?
 4. Wat vindt het College van deze forse stijging in de landelijke ranking? Wat bekent dit voorhet imago van Roermond / Midden-Limburg? Wat vinden b.v. OML – SML – VVV Midden-Limburg en DOC ervan dat Roermond in de top 10 staat van de AD-Misdaadmeter?
 5. Hoe verklaart het College en de politie de forse stijging van positie 14 in 2018 naar plek 9 inde landelijke top 10 in 2019?
 6. Kunt U per delict zoals genoemd in de AD-Misdaadmeter een analyse met verklaringen gevenvan de daling c.q. stijging? Hoe verklaart U met name de stijging van het aantal vernielingenen vooral de forse toename van woninginbraken?
 7. Is het College bereid – net als in het verleden – ook extern onderzoek te laten doen naar deoorzaken van deze klassering en ook extern te vragen naar adviezen voorverbeterteringsvoorstellen? Zo nee, waarom niet?
 8. Zijn er bepaalde perioden per jaar / dagen in de week waarop woninginbraken vakervoorkomen? Welke momenten zijn dat? Kunt U dat kwantitatief met bronvermeldingonderbouwen? Zo ja, hoe?
 9. Is er een piek afgelopen lang (Vastelaovend) weekend geweest t.a.v. diefstallen enwoninginbraken? Zo ja, waar vooral? Welke preventieve maatregelen zijn dan voorafgenomen door de gemeente en politie met het oog op dit lang weekend?
 10. Kunt U per wijk aangeven het aantal woningbraken in de jaren 2017 en 2018? Kunt U tevensaangeven of in deze wijken een buurtpreventie whatsapp groep actief is?
 11. Hoeveel woninginbraken en andere diefstallen zijn in de jaren 2017 en 2018 in Roermondopgelost? Hoeveel zaken zijn daadwerkelijk voor de rechtbank gebracht en hebben geleid totstraffen?
 12. Kunt U iets zeggen over de afkomst en het daderprofiel van de opgepakte verdachten bijwoninginbraken en andere diefstallen? Kunt U al tussenresultaten geven van de proef metdigitale sensoren tegen mobiel banditisme? Zo nee, wanneer wel?
 13. Op welke wijze en hoe is het College c.q. politiec.q. OM voornemens om te bevorderen datRoermond volgend jaar een lagere positie inneemt in de AD-Misdaadmeter? Voor welkedaling in positie gaat U? Met welke extra inspanningen?
 14. Wat is nodig om de veiligheid in Roermond te verbeteren? Preventief en repressief?
 15. Is ook een grotere bijdrage per inwoner in de gemeentelijke begroting wenselijk? Zo ja, hoeveel? Kunt U iets zeggen over de bijdrage per inwoner voor veiligheid in de begroting tenopzichte van andere stedelijke gemeenten in Limburg en vergelijkbare gemeenten alsRoermond?
 16. Is de gemeentelijke ambtelijke organisatie kwantitatief, kwalitatief en qua instrumentariumvoldoende uitgerust om de beoogde veiligheidsdoelstellingen te halen, voor zover datuiteraard de gemeentelijke competentie betreft? Zo nee, wat is er dan nodig in menskracht,financieel of anderszins om dat wel te bewerkstelligen?
 17. Op welke wijze kan het College zelf ook in de aansturing en de eigen prioriteringverbeteringsslagen behalen t.b.v. de veiligheid in Roermond?

De LVR-fractie ziet met belangstelling de antwoorden tegemoet binnen de gestelde termijn van een maand conform artikel 43, lid 3, RvO.

Met vriendelijke groet,
6 maart, 2019

Art. 43-vragen inzake AD Misdaadmeter

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. AD misdaadmeter Geacht College van B&W van Roermond, […]
28 januari, 2019

Art. 43-vragen inzake schijn van belangenverstrengeling

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 28 januari 2019 Betreft: Artikel 43 vragen inzake schijn van belangenverstrengeling Geachte griffier, Bijgevoegde brief […]
25 januari, 2019

Art. 43-vragen “leugenambtenaar”

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                             Roermond, 25 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]
11 januari, 2019

Art. 43-vragen VMBO-onderwijs Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 10 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]