Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond           

                                                                                 Roermond, 25 januari 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43R.v.O. m.b.t. “leugenambtenaar”    

Geacht College,

De LVR-fractie is geschrokken van de perspublicaties over de heer Blasic alias Peter Mertens die sinds 1 april 2015 coördinator van SML is (zie bijlage).
De LVR-fractie heeft bij vele gelegenheden geprobeerd inzicht te krijgen in het huidige personeelsbeleid en is nog steeds niet erin geslaagd om inzicht te krijgen. Wij vernemen extern alleen maar opmerkingen dat er flink personeelsverloop is vanwege de huidige cultuur op stadhuis, wij kunnen dit helaas niet toetsen omdat wij geen inzicht krijgen.
De extreme inhuur van personeel (wel of niet gelieerd aan een bedrijf), roept al heel lang vragen op en LVR krijgt ook hier geen duidelijkheid over.

 
In rapport van Rekenkamercommissie “onderzoek proces jaarstukken 2017 gemeenteRoermond” wordt uitvoerig aandacht bestaand aan inhuur personeel (16 maal) :“inhuurkrachten via mantelcontracten en tendersysteem rechtmatigheidsproblemen bij inhuur van personeel” en nog meer van dergelijke opmerkingen.
Kortom tijd dat het college van B&W verantwoording aflegt en niet verzaakt in het niet geven van antwoorden en zelfs weigert antwoorden te geven vanwege een “morele” afweging van het vragenrecht (zie overige vragen bij Ibabs van 18januari jl).

Dat het college van B&W in een verklaring over Blasic alias Mertens vermeldt dat er gedurende het onderzoek geen mededelingen worden gedaan geldt uiteraard niet voor het wettelijk recht voor raadsleden om vragen te stellen en duidelijkheid te verkrijgen.

De Raad heeft nu al recht op antwoorden, vandaar verzoeken wij de onderstaande art-43 vragen binnen de afgesproken termijn en zonder vertraging te beantwoorden. Indien dit niet lukt graag een gedeeltelijke beantwoording met toelichting:

 1.  Is de heer Blasic in dienstvan de gemeente Roermond (hoeveel uur?) en/of samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML)?
 2. Op welke vacature heeft Blasic gesolliciteerd (graag vacature bijvoegen)?
 3. Hoeveel sollicitanten waren er op deze sollicitatie?
 4. Is navraag gedaan bij de voormalig werkgevers (Sittard-Geleen en Barendrecht) over Blasic?
 5. Is er sprake van eerst inhuur en later dienstverband?
 6. Heeft de inhuur rechtstreeks of via bedrijf plaatsgevonden?
  Zo ja elk bedrijf?
 7. Heeft Blasic de ambtenareneed afgelegd?
 8. Heeft Blasic een VOG aangereikt?
 9. Indien er sprake is van inhuur en/of dienstverband, hoe worden dan de loonkosten doorberekend aan SML?
 10. Welke bestuurders zijn betrokken geweest bij de sollicitatie gesprekken met Blasic of zijn er geen gesprekken geweest en is Blasic op voorspraak van derden bij de gemeente Roermond komen werken? Zo ja, wie waren die derden?
 11. Heeft het College betrokken ambtenaar toestemming verleend voor het verrichten van nevenactiviteiten, zo ja, welke?
 12. Welke voorwaarden zijn opgelegd t.a.v de nevenactiviteiten? Graag kopie hiervan. 
 13. Waarom communiceert de gemeente eerst dat het een privé-kwestie is?
 14. Waarom is later toch aangegeven dat er een onderzoek zal plaatsvinden? Waarom veranderde de Gemeente binnen enkele uren van opstelling in casus?
 15. Wat zijn de onderzoeksvragen?
 16. Wie voert het onderzoek uit? Wordt er in het onderzoek ook een externe bij betrokken?
 17. Wanneer verwacht het College van B&W de raad te kunnen informeren over het resultaat van dit onderzoek?
 18. LVR heeft vele malen vraagtekens gezet bij SML omdat getoonde presentaties niet overeen kwamen met de werkelijkheid en SML is een praatcircus voor bestuurders. Zijn die presentaties berust op aantoonbare feiten?
 19. Op 26 november 2015 zijn op de avond van Midden-Limburg aan de thematafels interessante suggesties gedaan. Deze zijn niet meegenomen in het Raadsvoorstel, is dat het werk geweest van de SML-coördinator?
 20. Is de Gemeente Roermond bereid om net als de kranten/bladen waar Blasic voor werkte al zijn werk na te gaan op onzuiverheden?
 21. Is het werk van Blasic uberhaupt nog wel “te vertrouwen”?
 22. Is dit geen goede aanleiding om de stekker uit SML te trekken nu de SML coördinator een leugenaar blijkt te zijn?

Met betrekking tot inhuur in het algemeen:
23. Klopt het dat er ± 150 inhuurkrachten bij de Gemeente Roermond werken? Gaarne splitsing naar mantelcontracten, individuele bedrijven en ZZP’ers. Ook uitsplitsen naar project, programma, beleidsveld en portefeuillehouder.
24. In het artikel van de Limburger over Blasic is de woordvoerder van de Gemeente Roermond de heer Beck. Hoeveel medewerkers van het bureau Beck communicatie zijn actief bij de Gemeente Roermond? Voor welke taken is dit bureau ingehuurd?
25. Graag wil de LVR inzage in de mantelcontracten die de Gemeente Roermond heeft met bedrijven die inhuurpersoneel aan de Gemeente Roermond leveren.

Hoogachtend,

25 januari, 2019

Art. 43-vragen “leugenambtenaar”

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                             Roermond, 25 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]
11 januari, 2019

Art. 43-vragen VMBO-onderwijs Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 10 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]
3 januari, 2019

Art. 43-vragen appartementencomplex De Stadhouder aan het Kazerneplein en de Maashaven Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                  Roermond, 2 januari 2019 Betreft: Schriftelijke […]
5 december, 2018

Art. 43-vragen Controller onder druk

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 4 december 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 […]