Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Geacht college,

 

Op donderdag 22 november kregen de raadsleden een mail van de raadsgriffier. Kern van de boodschap was: een melding openbare ruimte kan door de melder worden ingediend via de website van de gemeente Roermond. Het is niet de bedoeling dat raadsleden per mail meldingen (van burgers) over problemen in de openbare ruimte indienen, die dan vervolgens door de griffie in Ibabs (overige vragen) worden geplaatst. De raadsgriffier gaf met deze mail gevolg aan een verzoek van de “adviseur modernisering besluitvorming”. Deze adviseur schrijft dat het steeds vaker voorkomt dat raadsleden via iBabs een melding openbare ruimte doen in de vorm van een vraag, hetgeen niet de bedoeling is. Meldingen openbare ruimte dienen via de website van de gemeente Roermond te worden ingediend.

Het wezen van een raadslid is contact met burgers en het door vertalen van signalen. Natuurlijk kan een raadslid (wordt ook gedaan) wijzen op de klachtenlijn meldingen openbare ruimte, maar nergens in de Wet, beleid, jurisprudentie of afspraken met de raad van Roermond staat dat klachten die raadsleden ter ore komen op deze wijze afgehandeld dienen te worden. Of zien wij iets over het hoofd?

Voornoemde mails lezende staat het er dwingend, het moet! Daar waar je bij een kapotte lamp nog kan attenderen op de site, ligt dat al direct wezenlijk anders als een raadslid een aantal klachten ontvangt over kapotte verlichting en die dan niet binnen een bepaalde tijd worden verholpen. Ergo, het is juist de plicht van een raadslid om dan bij het College aan de bel te trekken.

 

Daarom stellen wij u de volgende vragen:

  1. Wanneer, waar en door wie is tot deze handelswijze besloten?
  2. Waar staat in de wet, of anderszins, dat dit de enige route is?
  3. Hoe verhoudt de inhoud van de berichtgeving zich tot het wettelijk recht van raadsleden tot het stellen van vragen en inlichtingen?
  4. Sinds wanneer heeft de gemeente een ambtenaar in diens met de functie Adviseur modernisering besluitvorming?
  5. Graag ontvangt de LVR-fractie de functiebeschrijving indien het een ambtenaar betreft. Of is het een inhuurkracht? Is dit laatste het geval, dan ontvangen wij graag kopie van de offerte en opdracht
  6. Is het college het met de LVR eens dat met deze berichtgeving had moeten worden gewacht op de door de burgemeester aangekondigde discussie tussen raad en college over het vragenrecht?
  7. Op welke wijze is er oog en oor voor de burger in dit proces? Staat klant- en gebruiksvriendelijkheid voorop, of efficiënte bedrijfsvoering?
  8. Hoe wordt omgegaan met de doelgroep waarvoor de digitale klachtenlijn een stap te ver is (veelal ouderen)?

 

De LVR fractie kijkt uit naar de beantwoording.

 

Hoogachtend,

23 november, 2018

Art. 43-vragen inzake vragenrecht

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college,   Op donderdag 22 november kregen de raadsleden een mail van de raadsgriffier. Kern […]
15 november, 2018

Art. 43-vragen Beheer wijkaccommodaties

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, […]
23 oktober, 2018

Art. 43-vragen Zonnepanelen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 22 oktober 2018   Betreft: Zonnepannen/zonnepanelen   Geachte College,   In het […]
6 september, 2018

Art. 43-vragen Jongeren wonen

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 5 […]