Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 9 juli 2018

 

Betreft:  Art. 43 vragen / Ambtenaar ten onrechte ontslagen.

 

Geacht College,

De LVR heeft kennis genomen van de uitspraak Centrale Raad van Beroep, 25 juni 2018, 16/3527, Ambtenarenrecht, waaruit blijkt dat de gemeente Roermond een ambtenaar ten onrechte heeft ontslagen. Zie bijlage 1 voor de uitspraak.

Overigens ook te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1827

 

In de uitspraak staat o.a. dat de gemeente Roermond een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en op haar lichamelijke integriteit.

Concreet zijn bedoeld:

–     twee keer per week sporten / sportlessen volgen bij een fitness& healthcentre;
–     traject stoppen met roken (longpoli);
–    afspraak te maken bij een diëtist;
–     de aanbevelingen van het medisch kader ter harte nemen en er alles aan doen om de levensstijl in positieve zin te wijzigen.

Deze eisen gaan de arbeidsrelatie te buiten en beïnvloeden direct de persoonlijke keuzes van een ambtenaar. Er kan voor deze zaken dan ook geen sprake zijn van plichtsverzuim.

 

Reden waarom de LVR-fractie de volgende schriftelijke vragen ex. art 43 RvO stelt:

 1. Heeft Uw College kennis genomen van de uitspraak Centrale Raad van Beroep 7 juni 2018, 16/3527 AW?
 2. Waarom dient de raad de uitspraak via internet vernemen en heeft U ons hierover (nog) niet geïnformeerd?
 3. Onderschrijft het College genoemde uitspraak inhoudelijk? Zo nee, waarom niet?
 4. Hoeveel kosten zijn door de gemeente Roermond per bedrijf en in totaal gemaakt in deze jarenlange procedure (dus boven op de € 3.256,50 voor verleende rechtsbijstand en € 418,00 griffiekosten);
 5. gedeclareerde kosten Adelante zorggroep (o.a. adviezen en rapportage fysiek-belastbaarheidsonderzoek);
 6. gedeclareerde kosten Fysergo (o.a. arbeids-fysiotherapeutische diagnose en interventieadvies);
 7. totale kosten inhuur advocatuur;
 8. eventuele andere kosten die gemaakt zijn en vergoed? Uit welke begrotingspost is alles betaald / wordt betaald?
 9. Hebben derden – zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts – deze voorwaarden ook geadviseerd aan de gemeente om ze aan de ambtenaar op te leggen? Zo ja, hoe luiden die voorwaarden?
 10. Maken dergelijke voorwaarden zoals genoemd ook onderdeel uit van een integraal gezondheidsbeleid ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers? Zo ja, welke instanties zijn hierover geadviseerd?
 11. Zijn er de afgelopen vijf jaar meer van dergelijke voorwaarden zoals genoemd in uitspraak, dan wel redelijkerwijs vergelijkbare zaken, opgelegd aan medewerkers van de gemeente Roermond per dienstopdracht, dan wel anderszins die een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer en integriteit? Zo ja, welke voorwaarden zijn dan opgelegd en aan hoeveel medewerkers?
 12. Indien ja, onder 7, worden er dan door andere medewerkers ter zake procedures gevoerd? Zo ja, en in welk stadium dan (bezwaar – beroep – rechtbank – hoger beroep)?Over welke geschillen gaan deze zaken? Hoeveel kosten gemaakt  door derden zijn daarvoor tot op heden gemaakt in de afgelopen vijf jaren in totaal gemaakt?
 13. Heeft deze uitspraak consequenties voor lopende zaken zoals onder 5 bedoeld? Zo ja, welke? Ook financieel?
 • Hoeveel ontslagen op staande voet en / of niet vrijwillig hebben plaatsgevonden in de afgelopen 5 jaren en op grond waarvan? Welke soort zaken waren aan de orde? Graag een geanonimiseerd overzicht verstrekken s.v.p.
 • Is er sprake van een toename van juridische geschillen t.a.v. arbeidsrelaties? Graag in aantallen onderbouwen over de afgelopen vijf jaar. Welke verklaringen voert U aan voor een mogelijke toename? Komt dat ook door het niet aanwezig zijn van een hoofd personeel en organisatie?
 • Hoeveel lopende vacatures zijn er binnen Roermond? Hoeveel personen hebben in de afgelopen vijf jaar per jaar vrijwillig ontslag genomen?

 

LVR-fractie,

Bert Achten, Dré Peters

 

Bijlage art. 43-vragen onterecht onslagen medewerker 20180709

9 juli, 2018

Art. 43-vragen ten onrechte ontslagen medewerker

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 […]
31 mei, 2018

Art. 43-vragen wateroverlast in Maasniel

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 31 mei 2018     Betreft: Wateroverlast in Maasniel   Geacht College, […]
3 mei, 2018

Art. 43 inzake problematiek binnenstad en verbinding DOC-binnenstad

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 3 mei 2018     Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 inzake […]
24 april, 2018

Art. 43-vragen heisessies en teambuildingsbijeenkomsten

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 24 april 2018     Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]