Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 22 oktober 2017

 

Betreft: burgerparticipatie locatie voedselbank

 

Geacht College,

 

LVR fractie heeft met verbazing kennisgenomen van de gang van zaken inzake de nieuwe huisvesting van de Voedselbank.

Regels rondom informatie:
”Het college van B&W en de Burgemeester dienen zeer prudent om te gaan met het geheim verklaren van stukken. En de raad moet hier op toezien.” Dit dossier is in de ogen van de LVR geen noodzaak om geheimhouding voor de Raad op te leggen!

De bizarre opgelegde geheimhouding  is inmiddels opgeheven en LVR verwijst naar de opmerking van Raadslid Bert Achten bij de raadsvergadering over notulen “geheime” raadsvergadering 13 juli jl.

Gezien de hele gang van zaken stelt LVR fractie onderstaande art 43 vragen:

 1. Wanneer is de school Charles Ruysstraat 83 “vrij” gekomen?
 2. Welk inzet van het college van B&W is er geweest na overdracht van school aan de gemeente Roermond?
 3. Heeft college van BW deze huisvesting aan de voedselbank aangeboden of heeft voedselbank deze locatie gevaagd?
 4. Zijn er andere verzoeken geweest om tot koop cq. huur van deze locatie over te gaan? Zo ja, gaarne een toelichting en waarom niet tot resultaat gekomen?
 5. Waarom is deze locatie niet in volle openheid en transparantie op de markt aangeboden?
 6. Waarom is er van geen enkele bespreking met de Voedselbank een verslag gemaakt?
 7. Waarom hebben die besprekingen bijna 18 maanden geduurd?
 8. Waarom is er geen enkele poging ondernomen om tot overleg te komen met de buurtbewoners?
 9. Waarom is voor deze keuze niet gezorgd voor draagvlak in de omgeving?
 10. In de Raadsinformatiebrief van 8 september jl. lezen wij dat er voor de Gemeente Roermond sprake is van een budgettair neutrale situatie. Een investering van de Gemeente Roermond wordt terugverdiend door een hogere huur maar deze hogere huur wordt gecompenseerd door een hogere subsidie. Is dit de rijmen met de budgettair neutrale situatie? Gaarne volledige financiële toelichting en overzicht.
 11. Is het College van B&W het met de LVR eens dat alle principes van burgerparticipatie op dit onderwerp met voeten zijn getreden?

Los van de procedure, inhoudelijk:

 1. Klopt het dat het aantal gebruikers van de Voedselbank is teruggelopen van 470 naar 126 (artikel DDL 5 okt. 2017)
 2. Wat zijn de prognoses van het aantal gebruikers voor de aankomende jaren?
 3. Is het met de teruglopende gebruikersaantallen verstandig om voor een nieuwe locatie met hogere huisvestingskosten te kiezen?

 

 

Hoogachtend,

 

22 oktober, 2017

Art. 43 burgerparticipatie locatie Voedselbank

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
22 oktober, 2017

Art. 43 klantonvriendelijkheid BsGW

Geachte griffier, Als aanvulling op de eerdere art. 43 vragen over de klantonvriendelijkheid BsGW van 18 oktober 2018 treft u onderstaand nog een aantal vragen aan, […]
18 oktober, 2017

Art. 43-vragen klantonvriendelijkheid BsGW

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
18 oktober, 2017

Art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geachte college,   Betreft art. 43-vragen Wifi in openbare ruimtes   Uit de antwoorden op gestelde […]