Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 6 maart 2018

 

Art. 43-vragen; ontwerpvarianten Kapellerlaan gaan verder dan unanieme motie Gemeenteraad.

 

Geachte College,

 

Op 10 november 2016 heeft de Gemeenteraad unaniem motie 16M28 inzake de Kapellerlaan aangenomen (zie bijlage). Op 27 februari 2018 is er een eerste inloopmiddag gehouden. De LVR-fractie was met een delegatie aanwezig om kennis te nemen van de 2 ontwerpkeuzes en hetgeen wij te zien kregen baart ons ernstig zorgen.

De 2 varianten spreken over het volledig afsluiten van de Kapellerlaan rondom de spoorwegovergang of het instellen van eenrichtingsverkeer. Men zou vanuit de richting van de stad vanaf de spoorwegovergang niet meer in de richting van de Kapel kunnen, dit is volgens de LVR-fractie zeer onwenselijk. Om maar niet te spreken over een volledige afsluiting, dat is voor de LVR-fractie onbespreekbaar! Aangezien deze 2 varianten veel verder gaan dan de unaniem aangenomen motie 16M28 brengt ons dit tot de volgende vragen:

 

 1. Kunt u aangeven hoe de motie 16M28 is meegenomen in het ontwerpproces en hoe dan deze 2 varianten op 27 februari 2018 aan de aanwonenden van de Kapellerlaan en de omgeving worden gepresenteerd?
 2. Waarom gaat het College van B&W veel verder dan de unaniem aangenomen motie in de Gemeenteraad?
 3. Wij spraken aanwezigen bij de inloopmiddag die aangaven dat zij de 2 verregaande ontwerpvarianten niet eerder kenden of hadden gezien. Hoe kan het in het kader van burgerparticipatie zo zijn dat aanwonenden van de Kapellerlaan en de omgeving niet op de hoogte waren van deze 2 verregaande ontwerpvarianten?
 4. Hoe hadden de aanwonenden van de Kapellerlaan en de omgeving in het kader van burgerparticipatie op de hoogte kunnen zijn en hun inbreng kunnen hebben in het proces? En hoe zit dit voor de specifieke doelgroep die geen beschikking heeft over email of internet?
 5. Hoe heeft het College van B&W in het kader van burgerparticipatie de doelgroep uit vraag 4 betrokken bij de totstandkoming van de plannen en specifiek bij de totstandkoming van de 2 verregaande ontwerpvarianten?
 6. Tijdens de inloopmiddag hoorden wij vertegenwoordigers van de gemeente en het ingenieursbureau uitspreken dat al besloten is dat de Kapellerlaan 30 km/uur wordt. Kunt u ons aangeven waar in het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) zoals dat in oktober 2017 in de Gemeenteraad is vastgesteld, keihard geschreven staat dat de Kapellerlaan een 30-km weg moet worden?
 7. Kunt u ons ook aangeven waar in het GVVP zoals dat in oktober 2017 in de Raad is vastgesteld, staat dat de Kapellerlaan moet worden afgesloten voor verkeer of dat er eenrichtingsverkeer moet worden ingesteld?
 8. Volgens het uitvoeringsprogramma van het GVVP wordt nog een verkeersstudie uitgevoerd. Wat is de status hiervan en wanneer kan de commissie Ruimte en de Gemeenteraad hierover spreken en besluiten nemen?
 9. Waarom bevatten de 2 ontwerpen al keuzes met verregaande gevolgen voor de aanwonenden van de Kapellerlaan en omgeving zoals instellen van 30-km per uur, een wegafsluiting of eenrichtingsverkeer, terwijl de commissie Ruimte en de Gemeenteraad hierover nog niet hebben kunnen spreken en tevens in het kader van burgerparticipatie niet alle aanwonenden van de Kapellerlaan en omgeving hiervan op de hoogte zijn?
 10. Uit navraag via de griffie aan de organisatie blijkt dat voorzien is om medio 2018 het plan aan de commissie Ruimte en Gemeenteraad voor besluitvorming aan te bieden. Worden dan ook de voornemens van het College van B&W zoals de verandering van wegcategorisering (50 km naar 30 km), een wegafsluiting rondom de spoorwegovergang of het instellen van eenrichtingsverkeer voor besluitvorming aangeboden?
 11. Hoe bent u voornemens om alle aanwonenden van de Kapellerlaan en de omgeving in het kader van burgerparticipatie serieus te nemen en te betrekken bij het verdere vervolgtraject?

 

Hoogachtend,

 

Raadsleden LVR van de commissie Ruimte

9 maart, 2018

Art. 43-vragen ontwerpvarianten Kapellerlaan

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
23 februari, 2018

Art. 43-vragen interview wethouder Waajen

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 23 […]
6 februari, 2018

Art. 43-vragen over beantwoording art. 43-vragen verplaatsing Esso Maasbrug

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 6 […]
31 januari, 2018

Art. 43-vragen glasvezel buitengebied

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 29 […]