Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 6 februari 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. ‘beantwoording Art. 43 vragen inzake erfpacht tankstation Maasbrug’

 

 

Geacht College,

 

LVR fractie heeft kennis genomen van de ontwijkende en non antwoorden op onze vragen over erfpacht tankstation Maasbrug. Een en ander is aanleiding voor LVR om nieuwe vragen te stellen. Wij verwijzen naar de beantwoording van 19 december 2017 door deze dik te drukken.

 

 1. Waarom heeft het nog 11 weken geduurd om uw besluit van 11 juli 2017 openbaar te maken op 31 oktober 2017?
 2. Op welke datum is uw brief aan Rijmar uitgegaan n.a.v. uw besluit van 11 juli jl?
 3. Is door BW gewacht met openbaarmaking van BW besluit van 11 juli 2017 omdat BW een besluit ging nemen over de reactie van Rijmar n.a.v. besluit BW van 11 juli 2017 ?

 

Rapport Rho adviseurs is gedateerd 20 juni 2017 en was dus op 27 juni 2017 ambtelijk ruimschoots bekend, nota bene heeft uitbrengen van de toekomstverkenning bijna een jaar geduurd en was ambtelijk Roermond tussentijd precies op de hoogte.

 1. Waarom is tijdens debat in Raad op 27 juni jl. niets medegedeeld van de door BW ontvangen toekomstverkenning en hetaanstaande BW besluit?
 2. Is college van BW bereid om alle input die ambtelijk is geven aan Rho adviseurs ter inzage te leggen van de Gemeenteraad?
 3. Is het College van B&W het met de LVR fractie eens dat er geen concreet antwoord wordt gegeven op de vraag uit de eerste vragenronde?
  Zo nee, welke functie wordt dan door het College bedoeld?
 4. Poging 2: Klopt het dat in de Toekomstverkenning wordt geconcludeerd “dat er op dit moment geen uitgesproken nieuwe functie voor de locatie beschikbaar en gewenst is?”
 5. Wat moet worden verstaand bij antwoord vraag 5: “de beleefbaarheid en representativiteit van de plek te verbeteren”?
 6. Wat is de noodzaak om “de beleefbaarheid en representativiteit van de plek te verbeteren” terwijl op dit moment een inpassingsplan ontbreekt en het nog jaren kan duren voordat er daadwerkelijk een en ander plaatsvindt waarvoor dan ook eerst het bestemmingsplan moet worden gewijzigd?
 7. Antwoord vraag 7: het collegebesluit is op 26 juli 2016 genomen en vermeld op de openbare besluitenlijst van 6 september 2016. Kan het College van B&W dit nader uitleggen? Wil het College de brief aan Rijmar aan de Raad verstrekken?
 8. Antwoord vragen 9 en 10: Het verlengen van de erfpacht is een bevoegdheid van het College van B&W. De vragen 9 en 10 hadden betrekking op het verstrekken van de toekomstverkenning aan de Gemeenteraad. Aangezien toekomstverkenning van belang is voor de besluitvorming van een bestemmingsplan en deze besluitvorming een bevoegdheid van de raad is had dus volgens de gemeentewet en de nota actieve en passieve informatieplicht de toekomstverkenning aan de Raad moeten worden aangeboden. Is het College van BW het met de LVR fractie eens? Zo nee, gaarne puntsgewijs aangeven waarom niet.
 9. Antwoord vraag 13: Is college van BW bereid de hele aanbestedingsprocedure ter inzage te leggen, dus ook de verzoeken voor een offerte, kortom alles?
 10. Antwoord vraag 15:Is er ter voorbereiding van die werksessie een agenda opgesteld met bijbehorende informatie (beleid) nota’s? zo ja gaarne ter inzage leggen. Zo neen, waarom niet. Waarom is Rijmar en de Provincie Limburg er niet bij uitgenodigd?
 11. Antwoord vraag 16: Heeft Rijmar aangeboden om als direct belanghebbenden mee te denken bij het onderzoek door Rho adviseurs? Zo ja, waarom is er door BW niet op ingegaan?
 12. Is Rijmar als erfpachter in het gehele onderzoek door Rho adviseurs door het college van BW opzettelijk niet betrokken?
  Is zo’n optreden niet in strijd met alle beleidsnota’s over samen met het bedrijfsleven te zoeken naar oplossingen te zoeken?
  Wat verstaat college van BW onder de opmerking in het coalitie akkoord: “wij waarderen, faciliteren en motiveren onze ondernemers omdat zij onze economie draaiend houden”?
  Wilt het college van BW in deze kwestie precies aangeven waar Rijmar is gefaciliteerd en gewaardeerd?
 13. Antwoord vraag 17: Is het college van BW bereid om de adviezen van Meulenkamp advocaten ter inzage te leggen?
 14. Antwoord vraag 18: Hoe is het mogelijk dat er conclusies worden getrokken die bij de behandeling van bestemmingsplan N280 absoluut niet aan de orde zijn geweest? Wilt het college van BW per punt een onderbouwing aanleveren?
  Wat is de reden om de erfpacht op te zeggen als er nog geen enkele nieuwe functie is voorzien?
 15. Antwoord vraag 19: Is college van BW het met LVR fractie eens dat het tankstation is ingepast bij ontwerp N 280 omdat provincie Limburg het ruimtelijk en verkeerstechnisch wel allemaal acceptabel vond? Hoe komt het College erbij dat dit ruimtelijk en verkeerstechnisch niet de meest gewenste situatie is? Heeft het College geen kennis genomen van de brief van GS van 18 maar 2014 aan advocatenkantoor Boel Zanders waarin staat: “Het voornemen is bij de verdere uitwerking van het deelproject N280-West wegvak Roermond uit te gaan van inpassing van tankstation Rijmar op de huidige locatie aan de Maasbrug”. Is het College het met de LVR eens dat er bij de provincie Limburg geen redenen zijn om het tankstation te laten verdwijnen?
 16. Antwoord vraag 20: Kan college van BW aan LVR fractie duidelijk maken waarom in overeenkomst is opgenomen: ”twee jaar voor afloop van de overeengekomen duur van het recht van erfpacht zullen grondeigenaar en erfpachter met elkaar in overleg treden omtrent een eventuele verlenging van het recht van erfpacht en het recht van opstal en de daarbij te stellen voorwaarden. Partijen zijn overigens niet tot het overleg verplicht”? Waarom zijn partijen hier niet toe verplicht?
 17. Antwoord vraag 21:
  a. Waarom heeft College van BW onze vraag alleen met JA beantwoord zonder verdere toelichting? De LVR fractie heeft de verslagen wel doorgenomen en komt tot de volgende vragen:
  b. Is het college van BW eens met LVR fractie dat in de besprekingen in 2010 -2011 en 2012 door de gemeente is aangestuurd op verplaatsing van het tankstation naar de westzijde van de Maas?
  c. Is in het college van BW in 2010 – 2011 en 2012 gesproken over aankoop van een locatie aan de westzijde door Rijmar en die aankoop is gedaan in en na overleg door Rijmar met de gemeente Roermond?
  d. Is college van BW met de LVR fractie eens dat de gemeente Roermond in 2014 heeft aangestuurd en gecommuniceerd met de Provincie Limburg om tankstation te laten zitten op de huidige locatie ,mits inpassing in wegvak N280 mogelijk was?
  e. Is het college van BW met LVR fractie eens dat inpassing volgens Provincie Limburg mogelijk en zelfs is bevestigd aan gemeente Roermond?
  f. Wat is er gebeurd tussen 22 februari 2012 en het eerste gesprek van leden van het huidige College op 5 november 2015?
 18. Antwoord vraag 22: Waarom heeft college van BW onze vraag niet beantwoord? Weet het college van BW hoeveel personen in het tankstation werken? Heeft college van BW ooit interesse getoond voor deze arbeidsplaatsen?
 19. Antwoord vraag 23:Wat is het resultaat van het overleg met Rijkswaterstaat? Graag inzage in besprekingsverslagen en laatste stand van zaken.
 20. Antwoord vraag 24:Waarom wordt niet ingegaan op de LVR vraag dat pand Hornerweg 2in en na overleg met gemeente Roermond is gekocht?  Zie ook vragen 20 a t/m f van de huidige vragen.
  Is deze aankoop ook betrokken geweest bij de gedachten wisseling in het college van BW (zie ook antwoord 21)?
 21. Antwoord vraag 26: Is college van BW met LVR fractie eens dat er na aanzegging van sluiting van een tankstation door de lokale overheid, bij diezelfde lokale overheid er een grote verantwoordelijkheid ligt om een alternatieve locatie aan te bieden?
  Is locatie Oosttangent aan Rijmar aangeboden, zo ja hoe heeft Rijmar gereageerd? zo neen waarom niet aangeboden?
 22. Antwoord vraag 27: Is voor de  door BW gewenste inrichting een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk?
  Zo ja, wanneer wordt wijziging aan Raad aangeboden, zo neen waarom niet?
 23. Wat is het financiële effect van het beëindigen van deze erfpachtovereenkomst voor de Begroting van de Gemeente Roermond?
 24. Er wordt door het College van BW buitengewoon veel waarde gehecht aan de toekomstverkenning door Rho Adviseurs. Kan worden aangegeven welke conclusies, inzichten en aanbevelingen voorheen niet bij de Gemeente Roermond bekend waren? Is hier sprake van weggegooid geld voor dit onderzoek?

 

Hoogachtend,

 

6 februari, 2018

Art. 43-vragen over beantwoording art. 43-vragen verplaatsing Esso Maasbrug

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 6 […]
31 januari, 2018

Art. 43-vragen glasvezel buitengebied

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 29 […]
16 januari, 2018

Art. 43-vragen inzake werkzaamheden binnenstad

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 januari […]
5 januari, 2018

Art. 43-vragen uitvoering motie organiseren evenementen

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]