Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 15 november 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. ‘Erfpacht tankstation Maasbrug’                          

 

Geachte College,

 

LVR fractie heeft in openbare Besluitenlijst BW vergadering van 31 oktober 2017 (overigens te laat gepubliceerd, waarom?) gelezen dat er een besluit is genomen over het niet verlengen van het recht van erfpacht aan Rijmar BV. LVR fractie heeft in BW besluit ontdekt dat er blijkbaar op 11 juli jl. al een BW besluit is genomen over deze erfpacht.

 

Onderstaand LVR vragen conform art 43:

 1. is het waar dat er op 11 juli een BW-besluit hieromtrent is genomen?
  Zo ja, waarom is dit niet aan de Raad meegedeeld en waarom is dit ook niet op de niet openbare besluitenlijst vermeld?
  Zo neen, waarom is dit dan wel in de BW-besluitenlijst van 31 oktober vermeld?
 2. Waarom vermelding op besluitenlijst 31 oktober terwijl op openbare BW voorstel staat
  24 oktober?
 3. Als besluit van 11 juli jl. niet op de openbare en niet-openbare lijst is vermeld op welke besluitenlijst is dit besluit dan terecht gekomen?
 4. Is de hierboven beschreven procedure “gemeengoed” in Roermond geworden?
 5. Klopt het dat in de Toekomstverkenning wordt geconcludeerd “dat er op dit moment geen uitgesproken nieuwe functie voor de locatie beschikbaar en gewenst is?”
 6. In BW besluit staat: “besloten de conclusies en uitgangspunten uit de toekomstverkenning Stadsentree Roermond over te nemen”. Door wie is opdracht gegeven voor de opstelling toekomstverkenning Stadsentree Roermond?
 7. Is die opdracht “toekomstverkenning Stadsentree “aan Raad meegedeeld?
  Zo ja wanneer?
  Zo neen waarom niet?
 8. Wat heeft toekomstverkenning gekost?
 9. Waarom is toekomstverkenning niet aan Raad aangeboden en voor Raad verborgen gehouden?
 10. Hoe kan de gemeenteraad zijn werk doen als informatie voor raad wordt achter gehouden?
  Hoe verhoudt dit zich tot artikel 169 van de gemeentewet?
 11. Wanneer wordt toekomstverkenning aan Raad gezonden?
  Uiteraard verzoekt LVR om verkenning nu vandaag aan Raad te zenden en niet te wachten tot beantwoording van deze Art 43 vragen!
 12. Door wie is deze uitgevoerd?
 13. Indien door een externe partij, heeft er dan een aanbesteding plaatsgevonden en op grond van welke criteria is er een keuze gemaakt?
 14. Op welke begrotingspost zijn deze kosten geboekt?
 15. Wie zijn betrokken geweest bij de opstelling van de toekomstverkenning?
 16. Wat was de inbreng van de direct belanghebbenden?
 17. Er zijn volgens het BW-besluit juridische adviezen uitgebracht door Meulenkamp Advocaten, wat hielden die adviezen in?
 18. Op welke gronden en waarom heeft het college van BW gemeend om erfpacht op te zeggen?
 19. Klopt het dat de provincie zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, dit in het kader van de totstandkoming van het bestemmingsplan N280, dat het tankstation ter plaatse gevestigd kan blijven.
 20. Hoe lang is er al overleg met Rijmar over deze erfpachtovereenkomst of locatie en wat is de inzet/insteek geweest van de gemeente Roermond?
 21. Heeft het college van BW in haar gedachtewisseling ook de overleggen die in het verleden voor oktober 2012 met Rijmar zijn geweest en mogelijke oplossingen betrokken?
 22. Hoeveel ontslagen zullen er vallen als het tankstation op last van de gemeente wordt gesloten?
 23. Is met Rijkswaterstaat inmiddels overleg gevoerd over de mogelijkheid van verplaatsing van het tankstation naar de locatie Hornerweg 2?
 24. Is het college van BW op de hoogte van aankoop van mogelijke nieuwe locatie aan de overzijde van de Maas door Rijmar in circa 2010 en na overleg met de gemeente Roermond?
 25. Is B&W bereid de erfpachtovereenkomst met korte tijd te verlengen zodat, na het tot stand komen van een akkoord met Rijkswaterstaat, Rijmar het tankstation naar die locatie kan verplaatsen en derhalve going concern over kan gaan?
 26. Welke alternatieve locaties zijn aan Rijmar aangeboden?
 27. Wat gebeurd er met de huidige locatie na eventueel vertrek Rijmar?
 28. Waarom is bij behandeling van bestemmingsplan N 280 de Raad verzekerd dat tankstation kon blijven zitten?
 29. Graag alle besprekingsverslagen verstrekken die er hebben plaatsgevonden tussen Rijmar en de Gemeente Roermond.

 

 

15 november, 2017

Art. 43 Erfpacht tankstation Maasbrug

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 15 […]
6 november, 2017

Art. 43 vragen ‘115 red een bedrijf’

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 6 november 2017   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. […]
27 oktober, 2017

Art. 43 Yin Yang

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 oktober 2017   Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. […]
22 oktober, 2017

Art. 43 burgerparticipatie locatie Voedselbank

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]