Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 26 oktober 2017

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Yin Yang

 

Geacht College,

 

De LVR-fractie heeft meermaals het bestuursorgaan de Burgemeester gevraagd om procedurestukken uit de zaak Yin Yang openbaar te maken, zo ook het advies van de bezwarencommissie.

Op 18 juli 2017 heeft het bestuursorgaan burgemeester / portefeuillehouder de bezwaren tegen de sluiting ongegrond verklaard en het besluit genomen inzake de openingstijden (beide Yin Yang). Deze besluiten zijn eerst aan de orde gekomen in de B&W vergadering van 5 september 2017 en pas op 14 september jl. aan de raad kenbaar gemaakt.

Als reden om eerst ca 60 dagen (!) na besluitvorming kenbaar te maken werd in de commissie BM genoemd vakanties ambtenaar en burgemeester. En natuurlijk de lange termijn als het in BW is geweest om het pas kenbaar te maken aan de raad.

Telkens worden deze verzoeken afgewezen op grond van de argumentatie “het is in procedure” en “ik – lees bestuursorgaan burgemeester / portefeuillehouder – beslis wanneer het naar de raad kan”.
In de rondvraag van de laatste commissie BM heeft de LVR wederom aandacht gevraagd voor de zaak YinYang. Deze vragen (bijlage 1) zijn nog niet beantwoord.

Inmiddels is in Dagblad De Limburger een groot artikel verschenen over een zitting bij de rechtbank. Voor zover bekend is de raad daarover niet, voordien of nadien, geïnformeerd. Op dinsdag jl. ontvingen wij tot onze grote verbazing in een keer wel het advies van de bezwarencommissie met de volgende toelichtende tekst:

“In het verleden is vanuit de raad gevraagd om inzage te krijgen in het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake het bezwaar van Yin Yang tegen sluiting op grond van de Wet Damocles. De burgemeester heeft besloten om het stuk openbaar te maken na een verzoek daartoe op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Zij verzoekt het stuk te verstrekken aan de leden van de Raad”.

 

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen in de rondvraag:

  1. Wie heeft dat WOB- verzoek ingediend? En waar gaat dat WOB-verzoek precies over? Kan de raad copy van het WOB-verzoek ontvangen?
  2. Waarom krijgt de raad nu wel het desbetreffende stuk en eerder niet? Met andere woorden, als geen WOB-verzoek was ingediend, had de raad het stuk dan nog niet gekregen?
  3. Wat vindt het college van B&W van deze handelswijze?
  4. De LVR-fractie vindt het niet normaal dat de raad informatie wordt geweigerd, en een buitenstaander n.a.v. een WOB-verzoek deze wel ontvangt. Hoe verhoudt de opstelling van de portefeuillehouder zich met de gedragscode voor de burgemeester (zie bijlage 2)?
  5. Op grond van welke wet, regelgeving, beleid, jurisprudentie, afspraak met raad of wat dan ook baseert het bestuursorgaan Burgemeester / portefeuillehouder haar stelling dat gedurende een procedure geen stukken aan de raad worden overhandigd, zelfs niet onder geheimhouding?
  6. Kan de raad de pleitnota van de gemeente ontvangen zoals gevoerd bij de zitting waarover de Limburger schrijft? Of moet daarvoor ook eerst een buitenstaander een WOB-verzoek indienen?
  7. Is het bestuursorgaan de burgemeester / portefeuillehouder voornemens om voortaan op minder stukken geheimhouding op te leggen conform o.a. de gedragscode?

 

Hoogachtend,

27 oktober, 2017

Art. 43 Yin Yang

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 oktober 2017   Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. […]
22 oktober, 2017

Art. 43 burgerparticipatie locatie Voedselbank

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
22 oktober, 2017

Art. 43 klantonvriendelijkheid BsGW

Geachte griffier, Als aanvulling op de eerdere art. 43 vragen over de klantonvriendelijkheid BsGW van 18 oktober 2018 treft u onderstaand nog een aantal vragen aan, […]
18 oktober, 2017

Art. 43-vragen klantonvriendelijkheid BsGW

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]