Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 11 april 2017

 

Betreft:   schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. de parkeerplaatsen van zwembad de Bosberg en voetbalclub DES in Swalmen.

 

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Op 28 november 2016 heeft de LVR art.43-vragen gesteld over het gebruik van het terrein van zwembad De Bosberg te Swalmen. Deze vragen zijn door uw college op 25 januari 2017 beantwoord. Kern hiervan was dat het terrein oneigenlijk in gebruik werd gegeven, respectievelijk gebruikt, nl. als opslagplaats voor asfalt, een container en andere bouwmaterialen. De LVR was hierop destijds door inwoners van Swalmen geattendeerd. Via de beantwoording van de art.43-vragen is aan het oneigenlijk gebruik van het terrein van het zwembad een einde gekomen. Naar nu blijkt was er een afspraak tussen het bestuur van het zwembad en het bedrijf dat de bouwmaterialen daar stalde dat de tijdelijke opslag door het bestuur werd toegestaan en dat de aannemer na afloop van de tijdelijke opslag zou zorgen voor verharding van de parkeerplaats. Door het beëindigen van de tijdelijke opslag acht de aannemer zich niet meer gehouden aan zijn toezegging om te zorgen voor verharding van de parkeerplaats.

 

  1. Was de gemeente op de hoogte van de afspraak tussen het zwembadbestuur en de aannemer met betrekking tot de tijdelijke opslag van materialen en verharding van de parkeerplaats?
  2. Is het noodzakelijk dat de parkeerplaats verhard wordt? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om alsnog tot verharding van de parkeerplaats te komen?

 

Een min of meer vergelijkbare situatie doet zich voor op de parkeerplaats van voetbalclub DES in Swalmen. Daar ligt met regelmaat zand opgeslagen  waardoor het parkeren voor bezoekers van het sportpark bemoeilijkt wordt. Verschil met de situatie bij het zwembad is dat het bestuur van de voetbalclub geen afspraak heeft met de aannemer die daar tijdelijk zand opslaat. De voetbalclub wil van die opslag af zodat bezoekers weer fatsoenlijk kunnen  parkeren.

 

  1. Zijn er afspraken tussen de betreffende aannemer en de gemeente omtrent de tijdelijke opslag van zand op de parkeerplaats van de voetbalclub?
  2. Zo ja, wanneer heeft de heeft de gemeente dit toegestaan en waarom? Tot hoelang loopt deze afspraak nog? Wat is de tegenprestatie van de aannemer voor deze afspraak?
  3. Bent u het met de LVR eens dat de parkeerplaats van de voetbalclub niet is bedoeld voor de opslag van zand en dat dit terrein zo snel als mogelijk weer volledig als parkeerplaats beschikbaar dient te zijn? Wanneer denkt u dat dit gerealiseerd kan zijn?

 

 

11 april, 2017

Art. 43-vragen parkeerplaatsen zwembad De Bosberg en voetbalclub DES Swalmen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 11 […]
31 maart, 2017

Art. 43-vragen aanvullend n.a.v. antwoord op art. 43-vragen zebra Minderbroedersingel

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
23 maart, 2017

Art. 43-vragen week van het geld

Lees Antw. art. 43-vragen Week van het Geld op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
6 maart, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. interview De Limburger met wethouder EZ

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]