Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 15 februari 2017

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. besluitenlijsten.

 

Geachte College,

 

De LVR fractie heeft het afgelopen jaar een aantal B&W dossiers opgevraagd waar tot op heden door het college van B&W geen duidelijkheid over is verschaft. Er zijn door het college van B&W besluiten genomen die niet op de openbare en niet-openbare besluitenlijst van B&W of de interne besluitenlijst Bestuursorgaan Burgemeester zijn terecht gekomen.

De LVR fractie vraagt zich af waar deze dan wel terecht zijn gekomen. Artikel 169 van de gemeentewet geeft aan:
‘’1) Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.

2) Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

3) Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

4) Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

5) Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel kan lijden, geven zij in afwijking van het vierde lid de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheid en het terzake genomen besluit.’’

 

Vandaar dat de LVR fractie conform artikel 43 van het reglement van orde onderstaande vragen stelt:

 

 1. A. Wanneer heeft B&W en/of Bestuursorgaan Burgemeester het besluit genomen om de heer Verstede in te schakelen om de Rechtszaak Van Rey te volgen?
  B. Waar is dat B&W besluit en/of besluit van Bestuursorgaan Burgemeester terug te vinden?
  C. Wat zijn de kosten geweest en op welke begrotingspost zijn deze geboekt?
 2. A. Wanneer heeft B&W en/of Bestuursorgaan Burgemeester het besluit genomen om Ton Verlind in te schakelen om B&W en/of Bestuursorgaan Burgemeester te adviseren op het terrein van communicatie?
  B. Waar is dat B&W besluit en/of besluit van Bestuursorgaan Burgemeester terug te vinden?
  C. Wat zijn de kosten geweest en op welke begrotingspost zijn deze geboekt?
 1. A. Wanneer heeft B&W en/of Bestuursorgaan Burgemeester het besluit genomen om een juridische analyse van het vonnis in de zaak Van Rey te maken?
  B. Waar is dat B&W besluit/besluit van Bestuursorgaan Burgemeester terug te vinden?
  C. Wat zijn de kosten geweest en op welke begrotingspost zijn deze geboekt?
  D. Wilt u de juridische analyse vertrouwelijk aan de Raad ter inzage geven?

 

De LVR-fractie heeft zelf geconstateerd dat op 30 november 2016 een ‘hei’-sessie is geweest tussen het college van B&W en externen in Oolderhof.
LVR heeft geen bijeenkomst op de gemeenteagenda week 48-2016 aangetroffen, alleen dat die dag om 19:00 Sprekersplein is geweest.

Ook op de gemeenteagenda stond die bijeenkomst niet vermeld.

 1. Wat is dat voor bijeenkomst geweest?
 2. Moest die bijeenkomst geheim blijven?
 3. Wat is er besproken en eventueel gepresenteerd door de externen?
 4. Hoeveel kosten zijn met deze bijeenkomst gemoeid (gespecificeerd naar Oolderhof en externen) en op welke begrotingspost zijn deze geboekt?

 

Hoogachtend,

 

16 februari, 2017

Art. 43-vragen betreffende besluitenlijsten

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen OML

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 15 februari 2017   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
8 februari, 2017

Art. 43-vragen kunstwerk ROERmond

Lees hier Antwoord art. 43 kunstwerk ROERmond 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
8 februari, 2017

Art. 43-vragen zebra Minderbroedersingel

Lees hier Antwoord art. 43 vragen zebra Minderbroedersingel 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond […]