Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 15 oktober 2016

Betreft: art. 43-vragen geheime overleggen met Vastgoed eigenaren Roermond.

Geachte griffier,

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Inleiding:
De LVR-fractie heeft medio dit jaar in de commissie Ruimte al kort stilgestaan bij het feit dat wij vernomen hebben dat er blijkbaar “geheime overleggen” met enkele eigenaren van vastgoed in Roermond plaatsvinden. Deze “geheime overleggen” zouden o.a. op 20 juni en 11 juli hebben plaatsgevonden. Inmiddels hebben wij begrepen dat er maandag 17 oktober aanstaande wederom zo’n “geheim overleg” plaatsvindt.
Wij veronderstellen, maar weten dit niet zeker, dat deze “geheime overleggen” tot doel hebben om voortgang/invulling te geven aan het stappenplan “compacte stad”. Het jaar 2016 is bijna ten einde en tot op heden is er nog geen concrete voortgang/invulling van het stappenplan “compacte stad” aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Over de “geheime overleggen” wordt de Gemeenteraad ook niet geïnformeerd en wij merken dat er in het algemeen nog weinig tot geen resultaten worden geboekt. Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is er bij de “geheime overleggen” die reeds hebben plaatsgevonden, door de gemeente aangegeven dat op hetgeen besproken wordt geheimhouding rust en dat de aanwezigen hierover met niemand mogen spreken?
2. Waarom wordt er gekozen voor deze “geheime systematiek”?
3. Hoe is de gemeente tot de selectie van deelnemers aan de “geheime overleggen” gekomen?
4. Zijn alle eigenaren van vastgoed in de binnenstad van Roermond uitgenodigd en zo nee, waarom zijn niet alle eigenaren van vastgoed in de binnenstad van Roermond uitgenodigd?
5. Kunt u ons aangeven welke vastgoedeigenaren wel en welke niet zijn uitgenodigd inclusief een onderbouwing waarom wel/niet?
6. Klopt het dat er eigenaren die meerdere vastgoedobjecten in eigendom hebben, niet zijn uitgenodigd en waarom zijn deze niet uitgenodigd?
7. Worden er verslagen gemaakt van deze “geheime overleggen” en zijn deze voor de Gemeenteraad in te zien?
8. Zijn deze gesprekken cq zijn de gespreksonderwerpen alleen maar toegespitst op (het stappenplan) “compacte stad”?
9. Bent u inmiddels ook al in gesprek met de Provincie Limburg over de toebedeling van gelden voor Roermond in het kader van beschikbare middelen voor middelgrote steden, e.e.a. zoals door de Provincie Limburg eerder dit jaar kenbaar gemaakt?
10. Zo ja, kunt u de Gemeenteraad op de hoogte brengen van de resultaten die u heeft geboekt?
11. Zo nee, bent u er dan van op de hoogte dat andere gemeenten die in de categorie middelgrote steden vallen zoals bij vraag 6 aangegeven, mogelijk wel al met succes aanspraak hebben gemaakt op deze gelden?

Hopend op uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dirk Franssen
Jos van Rey
Hay Hutjens
Kadri Sogukcesme
Raadsleden LVR van de commissie Ruimte

16 oktober, 2016

Art. 43-vragen geheime overleggen met vastgoedeigenaren

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 oktober […]
5 oktober, 2016

Art. 43-vragen experiment bijstand

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 3 oktober 2016   Betreft: experiment bijstand   Geachte griffier, Wij […]
29 september, 2016

Art. 43-vragen beschermd wonen aan Markt Swalmen

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 29 september 2016     Betreft: Schriftelijke vragen ex. art. […]
26 september, 2016

Art. 43-vragen prijsstelling kermissen

Lees hier Antwoord art. 43 prijsstelling kermissen 20161208 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]