Artikel 43

Aan
de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 9 maart 2016

 

Geachte griffer,

 

Ik verzoek u onderstaande vragen op grond van art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

In de commissie BM van 25 januari 2016 is de vraag gesteld of het klopt dat er een toename van woninginbraken is in met name Asenray en Kitskensberg. Ter beantwoording van deze vraag kwam er op 23 februari een commissie-informatiebrief van burgemeester Donders. In deze brief wordt gesteld:

 

“ln de achterliggende wintermaanden is er geen stijging in het aantal inbraken in de wijken Asenray en Kitskensberg zichtbaar. Vanaf 1 januari heeft er in Kitskensberg I inbraak plaats gevonden en in Asenray heeft er geen woninginbraak plaats gevonden.

Hoewel in 2015 een forse afname van het aantal woninginbraken was te zien (20 %), is het aantal woninginbraken vanaf december 2015 aan het toenemen. Van 1 januari 2016 tot 12 februari 2016 vonden er 32 woninginbraken plaats, terwijl er in 2015 in dezelfde periode 24 woninginbraken werden gepleegd. De politie heeft het onderzoek naar deze stijging geprioriteerd. Daarnaast heeft woninginbraak ook in preventieve zin prioriteit.”

 

N.a.v. deze brief heeft de LVR-fractie verzocht om een overzicht van inbraken per wijk in de afgelopen periode. Hierop is ons medegedeeld dat de politie het volgende antwoord heeft gegeven: “de inbraken hebben verspreid over Roermond plaats gevonden, maar de meeste zijn aan de oostkant van Roermond gepleegd (echter niet in Kitskensberg)”.

 

Met deze reactie waren wij niet tevreden; het was geen antwoord op onze vraag. Daarom hebben wij ons op 1 maart opnieuw tot de burgemeester gewend met het verzoek om inbraakcijfers per wijk.

 

Op 7 maart kregen we de volgende reactie: “Namens de burgemeester bericht ik u dat het te begrijpen is dat u graag meer gedetailleerde informatie ontvangt. Tegelijk stellen we vast dat deze wijze van informeren sinds 2012 gebruikelijk is en meer gedetailleerde informatie door de politie pas wordt verstrekt indien de situatie daar aanleiding voor geeft”.

 

De LVR-fractie constateert evenwel dat politie zelf wel via site “Misdaad in Kaart”, per kwartaal, en door wijkagenten, per maand, cijfers naar buiten brengt. Een goede zaak. De reactie van de portefeuillehouder roept nadere vragen op. Reden waarom nu schriftelijke vragen aan het college worden gesteld. Deze reden wordt versterkt door het gegeven dat in de brief wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2016 tot 12 februari 2016 maar liefst 32 woninginbraken plaatsvonden (zelfde periode vorig jaar 24).

 

Standpunt politie

 1. Het standpunt dat is ingenomen door de politie (hierboven vermeld), is dat afkomstig van de basiseenheid Roermond, de Regionale Eenheid Limburg, of is dat gestoeld op landelijk beleid? Krijgen andere gemeenteraden in Limburg / Nederland wel inzicht op wijkniveau cijfers in bijvoorbeeld voortgangsrapportages? Heeft het College hierover navraag gedaan, of is het standpunt van de politie in deze zonder meer overgenomen? Bij geen navraag, waarom niet?
 2. Bent u op de hoogte van de politiesite “Misdaad in Kaart” en berichten van wijkagenten waarin wel per kwartaal resp. per maand voor wijken wordt aangeven aan burgers hoeveel inbraken in woningen en auto’s plaatsvinden? Vindt U dat ook een goede zaak? Kunt U zich dan ook voorstellen dat de LVR-fractie (en raad) dan graag de cijfers helder, inzichtelijk en gegroepeerd per wijk ontvangt voor het totaal overzicht? Zo ja, wilt u dan opnieuw met de politie in overleg treden nu de politie ze wel zelf voor burgers naar buiten brengt?
 3. Gesteld dat wij als raad onverhoopt niet nader inzicht krijgen. Wanneer is er dan sprake van een situatie die daar aanleiding voor geeft? Kunt U dat met voorbeelden onderbouwen? Zo ja, welke?

 

Stijgend aantal inbraken

 

 1. Heeft de negatieve trend van het aantal stijgende woninginbraken zich doorgezet tot op heden? Zo ja, hoe luiden de cijfers dan tot op heden? En per wijk?
 2. Waaruit bestaan extra acties van de politie (in brief staat geprioriteerd) en preventieve acties?
 3. Heeft het College zelf ook nog extra maatregelen genomen? Zo ja, welke? Ook door Stadstoezicht?

 

Whatsapp Groepen tegen inbraken / criminaliteit

n.b. LVR fractie spreekt waardering uit voor de initiatiefnemers en deelnemers hiervan in de wijken en de ondersteuning van politie en gemeente in deze

 

 1. Kunt u (liefst met kaartmateriaal) aangeven in welke wijken Whatsapp groepen actief zijn, dan wel binnenkort worden, en waar nog geen initiatieven zijn ondernomen?
 2. Bent u bereidt, zo ja, en op welke wijze extra ondersteunende zaken te regelen of aan te bieden, daar waar geen groepen actief zijn of worden binnen afzienbare termijn?
 3. Op welke wijze ondersteunt de gemeente concreet in menskracht, middelen en anderszins Whatsapp groepen?

 

Nog al wat mensen geven aan niet te weten waar en hoe ze zich moeten aanmelden.

 

 1. Is het College bereid om de communicatie te ondersteunen? Zo ja, hoe?

 

Volgens de Universiteit Tilburg daalt het aantal woninginbraken behoorlijk in wijken waar Whatsapp Groepen actief zijn (o.a. attentiewaarde en minder ‘lokale inbrekers’).

 

 1. Is deze conclusie van de Universiteit van Tilburg ook van toepassing in Roermond. Kunt U dit cijfermatig onderbouwen per wijk? Is hier ook sprake van een daling van woninginbraken waar dergelijke groepen actief zijn? En omgekeerd, daar waar geen sprake is van een wijk met een Whatsapp Groep is daar een toename van woninginbraken en andere criminaliteit?
 2. Zo niet, gaat U hier wel onderzoek naar doen? Waarom wel / waarom niet?

 

Auto inbraken / diefstallen in auto

Steeds meer burgers klagen over inbraken in auto’s en autodiefstallen.

 

 1. Is er inderdaad sprake van een stijging van inbraken / diefstallen uit auto’s in Roermond? Zo ja, waar vinden die met name plaats? En welke acties onderneemt het College hiertegen?

 

Algemeen

 1. Wat is het oplossingspercentage in Roermond van woninginbraken (en inbraken in auto’s en autodiefstallen) in Roermond in de afgelopen jaren?
 2. Heeft U ook zicht op de daderherkomst? Zo ja kunt u iets zeggen over % verhoudingen ‘lokale / regionale’  inbrekers, en lieden van elders?

 

 

Wij vertrouwen erop dat de vragen binnen de gestelde termijn worden beantwoord,

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de LVR-fractie,

 

Bert Achten

9 maart, 2016

Art. 43-vragen Inbraken in Roermondse wijken

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 maart 2016   Geachte griffer,   Ik verzoek u onderstaande vragen […]
2 februari, 2016

Art. 43-vragen inzake Solar

Lees hier het antwoord van de gemeente inzake onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 […]
2 februari, 2016

Art. 43-vragen afspraken wethouder EZ

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 februari 2016   Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, afspraken wethouder EZ […]
29 januari, 2016

Art. 43-vragen werkgelegenheid Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 29 januari […]