Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Roermond, 27 mei 2016

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO, opvragen van stukken voor raadsleden

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vraag op grond van art.43 RvO door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders en het bestuursorgaan de Burgemeester,

Zoals U bekend vraagt de LVR-fractie al bijna 2 jaar om inzicht in en een gedachtewisseling in de raad over het takenpakket van Stadstoezicht. Omwille van diverse redenen (o.a. wisseling burgemeester, nog geen integrale handhavingsvisie voor de gemeente Roermond) is nog geen invulling gegeven aan deze wens van de LVR-fractie.

In de commissie informatiebrief (2016.05) inzake “nota toezicht en handhaving openbare ruimte” wordt gesproken over een concept-nota, welke bestuurlijk door de burgemeester is aangehouden.

LVR-fractie heeft bij e-mail van 15 april 2016 deze nota opgevraagd. Na herhaalde verzoeken, heeft de griffier ons op 29 april 2016 bericht dat hij ‘telefonisch heeft vernomen dat het gevraagde stuk niet wordt verstrekt met als reden dat het om een ambtelijk conceptstuk gaat dat niet in het college is behandeld”.

Aangezien o.a. in de recente sonderende nota “Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht 2016” staat (blz. 6) dat een raadslid voor zijn informatievergaring nooit een beroep moet doen op de Wet openbaarheid van bestuur heeft de LVR-fractie advies ingewonnen ter zake bij de VNG (zie bijlage 1), te meer omdat er behoudens de loutere mededeling sec dat het stuk niet in het college is geweest, er geen verdere onderbouwing wordt gegeven.

Uit het advies blijkt dat weliswaar omwille van openbaar belang een stuk geweigerd kan worden voor inzage aan een raadslid, mits dat met zwaarwegende argumenten is omschreven, dan wel de besluitvorming daardoor zo gehinderd zou worden (ook dat dient dan zwaar gemotiveerd te worden).

Mede gezien het advies van de VNG en onze ‘kaderstellende’ en ‘controlerende’ taken stellen wij de volgende schriftelijke vragen:

1. Wanneer heeft het College en /of bestuursorgaan de burgemeester het besluit genomen om de ambtelijke nota ‘toezicht en handhaving van de openbare ruimte” niet ter beschikking te stellen?

2. Waarom heeft de LVR-fractie dat via de griffier (en die weer van een ambtenaar) moeten vernemen en is dat niet door het college zelf, dan wel het bestuursorgaan de Burgemeester kenbaar gemaakt aan de vragensteller / raadslid?

3. Indien het alleen een besluit is geweest van het bestuursorgaan burgemeester om de nota niet ter beschikking te stellen, is dat dan ook besproken in het college van B&W c.q. ter kennis gebracht, zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

4. Waar kunnen wij het besluit om het niet ter beschikking te stellen terugvinden op een (openbare) besluitenlijst? Indien niet gepubliceerd, waarom niet?

5. Gezien het antwoord van de VNG (o.a. zware motiveringeisen openbaar belang) acht U de loutere mededeling dat het stuk niet in het College is geweest hiermee in overeenstemming om het desbetreffende stuk aan de raad nog steeds niet ter beschikking te stellen? Zo ja, waarom wel dan?

6. Op welke wijze denkt u dat de weigering tot inzage zich verhoudt tot het gestelde in de artikelen 169, leden 2 en 4 en 180, lid 2, Gemeentewet, waarin – kort samengevat – staat dat de het college en de burgemeester de raad alle inlichtingen die de raad van voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft geeft? Is uw beslissing dan overeenkomst de Wet ? Welke criteria hanteert u dan bij de uitleg van deze wetsartikelen naar de raad van Roermond toe?

7. Burgers en raadsleden kunnen ook een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Gesteld dat deze procedure wordt ingeroepen, bent U dan wel bereid het stuk te overhandigen? Zo nee, waarom niet?

8. In de nota Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht (blz. 6) staat dat het nooit zo kan zijn dat een raadslid voor zijn informatievoorziening een beroep moet doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op welke wijze kan een raadslid in Roermond dan wel de concept-nota ‘handhaving openbare ruimte” inzien?

9. Mocht u de concept-nota nog steeds niet willen overhandigen, welke formele procedure regels en stappen dient de LVR-fractie dan te ondernemen om tot een ontvankelijk en gegrond WOB-verzoek te komen?

10. Bent u met ons eens dat, om welke reden dan ook een burgemeester besluit om een stuk aan te houden, dat e.e.a. niet zomaar betekent dat een nota op grond van de Gemeentewet, Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht 2016 en Wet Openbaarheid van Bestuur geweigerd kan worden, zonder althans zwaarwegende argumenten van b.v. openbaar belang, welke in onderhavige casus niet zijn gegeven?

11. Hoe vaak, wanneer, welke onderwerpen en aan wie heeft het College c.q. het bestuursorgaan de burgemeester aan raadsleden stukken geweigerd om in te zien, louter met de motivering dat deze nog niet in het College zijn geweest tijdens deze bestuursperiode?

12. Hoe vaak, wanneer, welke onderwerpen en aan wie heeft het College c.q. het bestuursorgaan de burgemeester aan raadsleden wel stukken geven om in te zien, welke eveneens nog niet in het College waren geweest tijdens deze bestuursperiode?

13. Bent U bereid alsnog de concept-nota ter inzage te geven aan de raad? Zo nee, waarom dan nog steeds niet?

14. Wanneer denkt u dat er een voldoende voldragen stuk naar het oordeel van het bestuursorgaan c.q. college voorhanden is om over de takenpakket c.a. van stadstoezicht in de raad te spreken?

 

Met belangstelling zien we Uw reactie tegemoet,

 

Namens de LVR-fractie
Bert Achten
Ben Peters

 

U heeft de VNG het volgende gevraagd:

Onderwerp: stukken die raadsleden kunnen opvragen (onder verwijzing naar art. 169 gemeentewet):

Vraag 1:

Kan een raadslid geweigerd worden een bepaald rapport (op verzoek van de gemeente opgemaakt door een externe) te verstrekken omdat dit rapport nog niet in het college is behandeld?

Antwoord VNG vraag 1:

Inlichtingen van het college aan de raad op verzoek van raadsleden kunnen alleen geweigerd worden als het verstrekken in strijd is met het openbaar belang. In de Gemeentewet is bewust gekozen voor het vage begrip “openbaar belang” bij de inlichtingenplicht. Wat het begrip openbaar belang in een bepaald geval concreet inhoudt is in eerste instantie aan het college, maar het zal moeten gaan om zwaarwegende belangen en het college moet dit goed motiveren. Vervolgens is het aan de raad om te beoordelen of hij het beroep van het college op het openbaar belang aanvaardt. Het feit dat het college nog niet heeft kunnen beraadslagen en beslissen over een bepaald rapport kan een voldoende zwaarwegend belang opleveren, maar het is aan het college om dat te onderbouwen.

Vraag 2:

Kan een raadslid geweigerd worden om een ambtelijk voorstel ter inzage te krijgen omdat dit voorstel nog een ambtelijke status heeft? Dit stuk heeft het college dus (nog) niet bereikt. De burgemeester heeft de raad wel laten weten dat de kwaliteit van dit stuk onvoldoende werd geacht en daarom niet is doorgeleid naar het college.

Antwoord VNG vraag 2:

ook hier speelt de vraag of er sprake is van een voldoende zwaarwegend openbaar belang om het raadslid de inzage te weigeren. Het is de vraag of het enkele feit dat de kwaliteit van het stuk onvoldoende is een zwaarwegend openbaar belang oplevert. Aan de andere kant is het wel goed denkbaar dat als dit stuk in die vorm bekend raakt er zoveel ruis ontstaat dat de verdere besluitvorming ernstig gehinderd zal worden, maar het is aan het college om te onderbouwen dat een zwaarwegend openbaar belang zich verzet tegen het ter inzage geven aan het raadslid.

Vraag 3:

Stel het college geeft gemotiveerd aan waarom een bepaald stuk niet aan een raadslid wordt verstrekt maar het betreffende raadslid weigert dit te aanvaarden en wil een WOB-verzoek indienen. Ik heb altijd gedacht dat de WOB er is voor de relatie tussen overheid en burgers en dat er voor het verkeer tussen college en raad andere regels gelden. Maar is dat zo; staat dat ergens? Wat als het raadslid toch een WOB-verzoek indient bij het college?

Antwoord VNG vraag 3:

Raadsleden hebben op basis van artikel 169 Gemeentewet veel meer mogelijkheden om informatie op te vragen bij het college. Immers: in de Wob staan veel meer uitzonderingsgronden. Dat laat echter onverlet dan een ieder, dus ook een raadslid, een Wob verzoek kan indienen bij de eigen gemeente. Nergens, in geen enkele wet, staat dat dit verboden is. Het Wob verzoek zal dan wel aan de uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 Wob moeten worden getoetst en dat geeft het college in feite veel meer mogelijkheden om het verzoek te weigeren.

27 mei, 2016

Art. 43-vragen opvragen van stukken voor raadsleden

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Roermond, 27 mei 2016   Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO, opvragen van stukken voor […]
26 mei, 2016

Art. 43-vragen huishoudelijke hulp

Roermond, 26 mei 2016   Betreft: Schriftelijke vragen op grond van art. 43 RvO inzake huishoudelijke hulp   Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vraag […]
24 mei, 2016

Art. 43-vragen Toplocaties Elsevieronderzoek

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 23 mei 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
2 mei, 2016

Art. 43-vragen Huishoudelijke hulp en de thuiszorg

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 mei 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]