Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan

de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 29 januari 2016

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, werkgelegenheid in Roermond

 

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Zoals u bekend is het een van de speerpunten van de LVR de focus op de werkgelegenheid in Roermond te houden. Meermaals heeft de LVR aangedrongen bij het College om een productieve houding in te nemen met betrekking tot het vertrekken van informatie over de stand van zaken aangaande de werkgelegenheid en specifiek aangaande de werkgelegenheid welke wordt geboden door de (semi-) -overheidsinstellingen in Roermond.

 

Onlangs werd Roermond plotsklaps geconfronteerd met het mogelijke en inmiddels reeds ingezette vertrek van de Rechtbank, de Belastingdienst, UWV Call Centre.

 

Waar wij hebben kunnen lezen dat de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk optrekken in hun steun voor Sittard-Geleen, vraagt de LVR zich af welke actie gezamenlijk worden ondernomen in Limburg-Noord om de werkgelegenheid te behouden c.q. uit te breiden in deze regio.

 

In het coalitie akkoord staat dat er bestuurlijk en ambtelijk permanent aandacht gegeven en inspanningen gedaan worden m.b.t. werkgelegenheid, vestiging van overheidsdiensten etc.

Behoudens de inspanning van de burgemeester m.b.t. vestiging van de  Rechtbank, horen en zien wij echter niets en vernemen ook niets uit de informele circuits.

 

Uit de media verneemt de LVR heden dat de kans aanwezig is dat ook de BsGW wellicht zou kunnen gaan vertrekken uit Roermond.

 

Vragen:

  1. Is u dat bekend?
  2. Zo ja, welke acties worden door u ondernomen om zulks te voorkomen?
  3. Heeft u contact hierover met uw Zuidlimburgse collega’s?
  4. Heeft u contact hierover met uw Noord-Limburgse collega’s?
  5. Heeft u contact hierover met uw Midden-Limburgse collega’s?
  6. In het kader van proactief melding doen aan de gemeenteraad van wisselingen in het werkgelegenheidsaanbod, vraag ik u of het u bekend is dat RWS Maastricht, nu nog   gevestigd aan de Avenue Ceramique, naar Roermond komt in de gebouwen aan de Slachthuisstraat?
  7. Zijn er bij u nog meer overheidsinstanties/semi-overheidsinstanties gezeteld in Roermond bekend die op het punt staan te gaan vertrekken?
  8. Zijn er bij u nog meer overheidsinstanties/semi-overheidsinstanties  gezeteld in Roermond bekend die op het punt staan te verhuizen naar Roermond?
  9. Hoe sterk is uw lobby om overheidsinstanties/semi-overheidsinstanties te bewegen naar Roermond te verhuizen?

 

Hoogachtend,

 

Hay Hutjens
Dirk Franssen

29 januari, 2016

Art. 43-vragen werkgelegenheid Roermond

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 29 januari […]
22 januari, 2016

Art. 43-vragen Raad van Toezicht ECI

Betreft schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de voordracht tot benoeming en kennelijke benoeming door het college van […]
18 januari, 2016

Art. 43-vragen Long stay hotel

Lees hier de antwoorden van de gemeente betreffende onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Regelement […]
8 januari, 2016

Art. 43-vragen subsidieverstrekking RTV Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de toekenning en […]