Artikel 43

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 21 juli 2015.

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende problematieken welke landelijk geconstateerd zijn in het kader van de jongerenzorg.

 

 

Geachte griffier,

 

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. Art. 43 door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding:

De jeugdzorg kent cliënten tot een leeftijd van 18 jaar. Het bureau jeugdzorg moet haar cliënten “loslaten” als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Er is jongerenzorg voor de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, de z.g. adolescenten, met ook nog een taak voor justitie (jeugdrechtspraak) en voor de leeftijd tot en met 27 jaar, de z.g. jongvolwassenen.

 

In de samenleving worden wij geïnformeerd/geconfronteerd met problemen van – en rondom jongeren. Met jongeren spreken wij hier met name over de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Vaak gaat het over meervoudige problemen waarbij deze jongeren niet in staat zijn om deze problemen zelf op te lossen. Ook ontbreekt het hen vaak in hun directe omgeving een sociaal netwerk. Vanwege moeilijke of zelfs ongewenste familierelaties is het vaak ongewenst dat de jongeren in deze relatie terugvallen.

Met de huidige opvattingen en regelgeving in relatie tot deze groep jongeren, heeft de gemeente nog meer dan vroeger een rol te vervullen. De problemen waar wij hierop doelen betreffen: geen inkomen, geen huisvesting, geen werk, geen opleiding kortom problemen van jongeren in een lange en erg duistere tunnel zonder perspectief.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Herkent u het beeld van jongeren die in hun dagelijks leven geconfronteerd worden met meervoudige problemen?
 2. In het kader van de z.g. 3 D’s en in relatie met de WMO, in dit geval speciaal de transitie jeugd- en jongerenzorg, heeft de gemeente in kaart moeten brengen om hoeveel jeugd – en jongeren het gaat, kent u de aantallen?
 3. Hoeveel van de hierboven omschreven omstandigheden van deze jongeren zijn bij de gemeentelijke sociale dienst bekend? Welke producten/diensten heeft de sociale dienst in haar pakket om deze doelgroep te ondersteunen?
 4. Is het werk en zijn de activiteiten van de gemeentelijke sociale dienst in het kader van de 3D’s voldoende geïntegreerd in de uitvoering van gemeentelijke taken en opdrachten?
 5. Indien er geen vaste woon – en verblijfplaats is, hoe gaat de sociale dienst om met aanvragen voor financiële bijstand?
 6. Indien de financiële nood acuut is, verstrekt de gemeentelijke sociale dienst dan een voorschot?
 7. Hoe ziet uw college haar rol als regisseur om de jongeren uit de door ons bedoelde doelgroep te helpen weer licht te kunnen gaan zien vanuit de donkerte van het moment? Vastgesteld kan worden dat jeugdigen tegen de tijd dat zij 18 jaar worden een soort van zorgmoeheid aan de dag leggen. Het bereiken van de 18 jarige leeftijd wordt gezien als een “verlossing” van de zorg bemoeienis die zij als verplicht hebben beleefd.
 8. De gemeente heeft als taak om jeugdigen vanaf 16 jaar voor te bereiden op de omstandigheden vanaf hun 18e Zie hiervoor de inleiding. Heeft het college deze taak opgepakt, wat heeft u gedaan en wat heeft u voorbereid en zijn de wijkteams hierbij ook ingeschakeld?
 9. Hoeveel van de in de vraagstelling bedoelde jongeren dreigen zonder hulp in het criminele circuit te geraken?
 10. Heeft het college kennis van het project: “Jeugd in beeld” van de gemeente Eindhoven?
 11. Hoe is de samenwerking van de gemeente georganiseerd met partners die een bijdrage kunnen leveren als het gaat om (tijdelijke) huisvesting, opleiding, werk voor deze jongeren?
 12. Is het college bekend met het project “Start je Leven” in Brabant waar de jongeren die tot de doelgroep behoren een geldbedrag ontvangen (geen lening), waardoor zij een maand huur als borg kunnen betalen, de eerste maand van werkelijke huur kunnen voldoen en aanschaffingen kunnen doen voor primaire leefomstandigheden? Toelichting bij vraag 12: Dit is een goedgekeurd doel van de stichting Jeugdzorg die daar charitatieve gelden aan besteed.
 13. Is het college bereid een bonus/bijdrage als onder punt 12 beschreven te verstrekken of te doen verstrekken als een start voor een zelfstandig bestaan?
 14. Is het college met de LVR van mening dat jongeren die uit de jeugdzorg komen, in een pleeggezin hebben gewoond of in een instelling of anderszins binnen een 24 uurs zorginstelling hebben gewoond, kortom door welke omstandigheden dan ook niet meer thuis hebben kunnen wonen, genoemde financiële bijdrage als beschreven in vraag 12, te verstrekken als een start van zelfstandig wonen en de startkosten te kunnen dragen die hiermee gemoeid zijn?

 

 

 

Tot slot: De problemen zoals in onze vragen beschreven zijn voor jongeren uitgebreid en complex. Zonder steun van een regisserende gemeente kunnen zij weinig tot niets. Deze vragen gelieve u dan ook te zien als een bijdrage om gesignaleerde problemen tot een oplossing te brengen.

 

 

 

Namens de LVR fractie,

 

 

Lieke van Hal, Dré Peters, Jan Puper, Mo Derkaoui en Kadri Sogukcesme, raadsleden en Marja van Heel en Rob Jennekens, commissieleden BS

21 juli, 2015

Art. 43-vragen inzake problematiek jongerenzorg

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 juli 2015.   […]
3 juli, 2015

Art. 43-vragen overleg met organisatie Solar, ondernemers en bewoners De Weerd

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vraag.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 juli […]
24 juni, 2015

Art. 43-vragen inzake privacy

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Geacht College, […]
10 juni, 2015

Art. 43-vragen geveltuinen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 10 juni […]