Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de toekenning en uitbetaling aan RTV Roermond inzake de bekostiging als bedoeld in art.2.170b van de Mediawet 2008 voor het jaar 2016.

 

Roermond, 8 januari 2016

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. Art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding:

In het kader van de mediawet art. 2.170b heeft RTV Roermond middels de directeur mevr. T. Clercx bij uw college de financiële bijdrage aangevraagd voor het jaar 2016. Het college heeft RTV Roermond in de persoon van genoemde mevr. Clercx d.d. 14 december geïnformeerd dat een bedrag van € 38193,00 is toegekend en dat dit bedrag in één tranche betaalbaar wordt gesteld. De gemeente Roermond heeft in haar subsidieverordening vastgelegd op welke wijze toegekende subsidiebedragen betaalbaar worden gesteld. In artikel 10 lid 2 en 3 van genoemde subsidieverordening is vastgelegd dat bedragen onder € 25000,00 in één tranche worden uitgekeerd en bedragen boven € 25000,00 in twee tranches. In artikel 10 lid 4 is vastgelegd dat het college hiervan gemotiveerd kan afwijken.

 

Vorengaande brengt ons tot de volgende vragen.

  1. Waarom is het college afgeweken van artikel 10 lid 2 en 3 van genoemde subsidieverordening?
  2. Wat is de onderbouwing van RTV Roermond in haar subsidieverzoek om artikel 10 lid 4 toe te passen?
  3. Heeft het college het bedrag in één tranche betaalbaar gesteld zonder dat daar een verzoek van RTV Roermond aan ten grondslag lag?
  4. Indien er geen verzoek is gedaan voor betaling in één tranche, wat is dan het motief geweest van het college om dit toch te doen?
  5. Zijn er meerdere subsidieaanvragers waarbij u artikel 10 lid 4 gevraagd en ongevraagd hebt toegepast? Indien ja, voor welke subsidieaanvragers en heeft het college hiermee geen precedent geschapen?

 

Met vriendelijke groet,

Bert Achten, Ben Peters, Mo Derkaoui, Jos van Rey en Jan Puber
Raadsleden voor de LVR

8 januari, 2016

Art. 43-vragen subsidieverstrekking RTV Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande de toekenning en […]
18 december, 2015

Art. 43-vragen geheimhouding ECI

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 december 2015   Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, geheimhouding ECI   […]
9 december, 2015

Art. 43-vragen heffing op ondergrondse leidingen in de openbare ruimte

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Betreft: Schriftelijke vragen artikel 43 reglement van orde m.b.t. heffing op ondergrondse leidingen […]
7 december, 2015

Art. 43-vragen deelname onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2015

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Geachte griffier, De LVR fractie heeft kennis genomen van enkele brieven die aan (alle) ondernemers […]