Artikel 43

Aan

de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 18 december 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, geheimhouding ECI

 

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Op 12 november 2015 is de raad op voorspraak van wethouder Pleyte, in beslotenheid en onder geheimhouding, geïnformeerd over de vervolgaanpak van de ECI. Aanwezig waren collegeleden, raadsleden en ambtenaren. In de raadsvergadering van 17 december jl. heeft het college aangeven dat de geheimhouding zeker duurt tot januari 2016. Op 20 november 2015 verscheen een artikel in Dagblad De Limburg waarin wethouder Pleyte enkele keren wordt aangehaald en geciteerd. Op herhaalde vragen van de LVR-fractie in de raadsvergadering van 17 december 2015 heeft wethouder Pleyte gezegd dat de informatie in de pers niet van het college afkomstig is. De reactie van wethouder Pleyte was “de pers heeft kennelijk zijn eigen bronnen”.

 

Ter voorbereiding op een mogelijk interpellatiedebat in de komende raadsvergadering stellen wij de volgende vragen:

 

 1. Op welke wijze moeten wij de woorden van wethouder Pleyte in de raad van 17 december jl. plaatsen ten opzichte van zijn uitlatingen in bijgevoegd krantenartikel?

 

 1. Bent U met ons van oordeel dat wethouder Pleyte wel degelijk -ondanks de geheimhouding- met de pers gecommuniceerd heeft en de raad op 17 december 2015 dus niet juist heeft geïnformeerd?

 

 1. Waarom heeft wethouder Pleyte wel met de pers gesproken, ondanks de geheimhouding?

 

In de gedragscode voor bestuurlijke integriteit staat expliciet onder 3.3 vermeld dat een politieke ambtsdrager geen informatie verstrekt die vertrouwelijk of geheim is.

 

 1. Deelt U met ons de opvatting dat wethouder Pleyte de gedragscode heeft overtreden?
  Wat zijn hiervan de consequenties?

 

 1. Wij vragen uitdrukkelijk om een uitspraak van de werkgroep permanente integriteit in deze voor de komende raadsvergadering.
  Bent u bereid deze werkgroep hierom te vragen?
 1. Heeft door de uitlatingen in de pers de wethouder anderszins gehandeld in strijd met bepalingen van de gemeentewet, algemene wet bestuursrecht dan wel algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Graag per wet / algemene beginselen concreet aangeven. Zo ja waarom, zo nee, waarom niet?

 

 1. Zijn door de uitlatingen in de pers de onderhandelingen met de marktpartij wel / niet geschaad, dan wel met andere mogelijke belangstellende partners?

 

 1. Heeft het college in woord of geschrift (graag copy) reacties ontvangen van gegadigden n.a.v. de bedoelde perspublicatie?

 

 1. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de af te sluiten overeenkomst met de marktpartij? Graag openbaarmaking van alle stukken.

 

 1. Klopt het dat bijvoorbeeld een evenementenbureau tot 2016 geen boekingen bij de ECI kan doen, omdat er geen daartoe bevoegde personen zijn?

 

 

 

Hoogachtend,

 

Dre Peters
Jan Puper
Dirk Franssen
Bert Achten

18 december, 2015

Art. 43-vragen geheimhouding ECI

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 december 2015   Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, geheimhouding ECI   […]
9 december, 2015

Art. 43-vragen heffing op ondergrondse leidingen in de openbare ruimte

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Betreft: Schriftelijke vragen artikel 43 reglement van orde m.b.t. heffing op ondergrondse leidingen […]
7 december, 2015

Art. 43-vragen deelname onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2015

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Geachte griffier, De LVR fractie heeft kennis genomen van enkele brieven die aan (alle) ondernemers […]
6 november, 2015

China-reis wethouder Waajen

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   4 november 2015   Geachte griffiers,   Ik verzoek u n.a.v. het mailtje onderstaande met de grootste spoed […]