Artikel 43

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Geachte griffier,

De LVR fractie heeft kennis genomen van enkele brieven die aan (alle) ondernemers in Roermond zijn verstuurd inzake deelname onderzoek MKB vriendelijkste gemeente 2015.

Op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde stelt LVR fractie onderstaande vragen aan het College van B&W:

 1. Wie heeft initiatief genomen voor deze enquête en wat zijn de kosten?
 2. Heeft Roermond zich zelf aangemeld of is Roermond gevraagd/genomineerd?
 3. Vindt u het gepast dat MKB-Nederland en LWV mede-ondertekenaar zijn van briefpapier van de gemeente Roermond?
 4. Onder welke voorwaarden kunnen derden gebruik maken van het briefpapier van de gemeente Roermond?
 5. Waarom heeft u of is de Kamer van Koophandel niet als mede-ondertekenaar gevraagd?
 6. Onderschrijft de Kamer van Koophandel deze enquete?
 7. Betalen MKB-Nederland en LWV mee aan deze enquete?
  Zo ja, hoeveel?
  Zo neen, waarom niet?
 8. Wat is de reden dat MKB-Nederland en LWV meetekenen?
 9. Heeft u gebruik gemaakt van de ledenbestanden van beide belangenorganisaties?
  Zo ja, hebben de leden van deze belangenorganisaties toestemming gegeven voor het gebruik van hun naw-gegevens voor promotionele doeleinden van de gemeente Roermond?
 10. Hoeveel procent van de ondernemers in Roermond zijn lid van MKB-Nederland respectievelijk LWV?
 11. Hebben alle in Roermond gevestigde ondernemers een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2015?
  Zo ja, waarom alle bedrijven?
  Zo neen, hoe heeft de selectie plaatsgevonden om te bepalen welke ondernemers “uitverkoren” zijn om een uitnodiging te ontvangen?
 12. Waarom is de brief ondertekend door de wethouder van economische zaken en volkshuisvesting met vermelding LB (Loco Burgemeester)?
  Is er door het College van BW een nieuwe handelswijze bij het (mede)ondertekenen van brieven door de loco burgemeester?
 13. Heeft de gemeente Roermond “inspraak” gehad bij het opstellen van de vragenlijst?
 14. Hoeveel gemeenten doen er mee?
 15. Is er een categorie-indeling voor gemeenten opgesteld?
 16. Is deze enquête voor alle deelnemende gemeenten gelijk?
 17. Wat zijn de stappen die worden ondernomen door de gemeente en/of onderzoeksbureau Lexnova nadat de enquête is ingevuld door een ondernemer?
 18. Wordt er vertrouwelijk omgegaan met de gegevens die uit de enquête volgen?

 

Wethouder Waajen heeft in de commissievergadering ruimte op 2 december jl. meegedeeld: ‘’zij deelt mede dat de reactie op de enquête MKB vriendelijkste gemeente anoniem worden verwerkt en vertrouwelijk worden behandeld.’’ De laatste vraag leidt tot het volgende: tot onze verbazing hebben wij van enkele ondernemers, die het enquêteformulier hebben ingediend, vernomen dat men na enige tijd een mail heeft gekregen ondertekend door ”De Wethouder Marianne Smitsmans – Burhenne, wethouder voor maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie”. In deze mail worden de ondernemers geattendeerd op de nieuwsbrief van de gemeente en dat het mogelijk is om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Bij ps staat: ”U ontvangt deze mail omdat u in de afgelopen periode contact heeft gehad met de gemeente Roermond. We sturen u éénmalig deze mail om u te attenderen op onze e-mail services. U bent hiermee niet ongevraagd geabonneerd op onze nieuwsbrief of buurtpost”. Navraag door een ondernemer op de vraag hoe men zijn e-mailadres had leren kennen, leerde dat de IP-adressen bekend waren bij de gemeente en gekoppeld aan de emailadressen van de enquête …, dat verbaast de LVR zeker gezien de volgende regel in de betreffende brief: “uw antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld”.

Dat brengt LVR fractie tot onderstaande aanvullende vragen:

 1. Welke waarborgen zijn ingebouwd dat gegevens/opvattingen die anoniem worden aangeleverd ook anoniem blijven
 2. Weet de gemeente Roermond door welke ondernemers de enquête is ingevuld?
 3. Heeft de Gemeente Roermond of het onderzoeksbureau de IP-adressen verzameld om later die ondernemers te benaderen?
 4. Heeft de Gemeente Roermond ondernemers die hebben meegedaan vervolgens per mail benaderd?
 5. Waarom is in strijd gehandeld met de “belofte” dat meedoen anoniem gebeurd?
 6. Kunt U gemotiveerd en onderbouwd aangeven waarom naar uw mening het verzenden van deze brieven in deze vorm voldoet aan de landelijke en gemeentelijke regelgeving en beleid inzake persoonsbescherming van informatie?
  En wie (welke bestuurders, ambtenaren) nemen allemaal kennis van de verkregen uitkomsten en op welke wijze wordt daarbij de toegezegde anonimiteit geborgd?
 7. Hoeveel ondernemers hebben een mail van DE Wethouder voor maatschappelijk zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie ontvangen?
 8. Is dit een individuele actie van De Wethouder voor maatschappelijk zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie?
  En/of afgestemd met DE wethouder van Economische Zaken?
 9. Zijn de andere vier parttime wethouders hierover geïnformeerd?
 10. Bent u bereid om de ondernemers die genoemde brief hebben ontvangen verontschuldigingen aan te bieden en aan te geven dat dit nooit meer zal gebeuren?
 11. Wanneer verwacht u de uitkomst van het onderzoek te kunnen presenteren?
 12. Bent u bereid de verkregen “noodzakelijke inzichten” om te zetten naar een verbeterplan ten aanzien van de beleidsonderdelen die volgens ondernemers beter kunnen en de concept-versie vooraf met de raad te bespreken?
 13. Valt de gevolgde handelswijze onder de open, transparante stijl die de permanente aandacht geniet van de gemeente Roermond?

 

Jos van Rey
Lieke van Hal
Dirk Franssen
Hay Hutjens
Kadri Sogukcesme
Raadsleden LVR

7 december, 2015

Art. 43-vragen deelname onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2015

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Geachte griffier, De LVR fractie heeft kennis genomen van enkele brieven die aan (alle) ondernemers […]
6 november, 2015

China-reis wethouder Waajen

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   4 november 2015   Geachte griffiers,   Ik verzoek u n.a.v. het mailtje onderstaande met de grootste spoed […]
20 oktober, 2015

Art. 43-vragen V.V. Swalmen

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Art. 43-vragen V.V. Swalmen   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond.   Betreft schriftelijke […]
20 oktober, 2015

Art. 43-vragen bewonersbijeenkomst noodopvang asielzoekers

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 […]