Artikel 43

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 26 augustus 2015

 

Betreft: schriftelijke vragen art.43 RvO, Kledingbank

 

Geachte griffier,

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Het rommelt binnen de Kledingbank Limburg. Al wekenlang staat de pers vol met berichten over een interne strijd die gevoerd wordt tussen dagelijks bestuur, algemeen bestuur en directeur. Het kan bijna niet anders dan dat dit gevolgen heeft voor de dienstverlening. De Kledingbank Limburg wordt -naast een belangrijke bijdrage van de provincie Limburg- ondersteund met een jaarlijks subsidie van de gemeente Roermond. Deze subsidie wordt -in het kader van het armoedebeleid- gegeven omdat een groot aantal Roermondse burgers gebruik maakt van de Kledingbank. De provincie Limburg roept het bestuur van de Kledingbank Limburg ter verantwoording. Vanuit het algemeen bestuur vanuit de kledingbank en vanuit Provinciale Staten wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de ruzie en besteding door de kledingbank.

 

Vragen

  1. Heeft het geruzie binnen de Kledingbank Limburg gevolgen voor de dienstverlening? Zo ja, wat zijn die gevolgen dan?
  2. Van welke overheden ontvangt de Kledingbank Limburg jaarlijks subsidie, zijn er naast de provincie Limburg en de gemeente Roermond nog andere subsidiënten? Om welke bedragen gaat het daarbij, per subsidiegever?
  3. Heeft uw college actie ondernomen n.a.v. de in de inleiding genoemde perikelen bij de Kledingbank Limburg, zo ja welke actie dan?
  4. Bent u bereid contact op te nemen met de provincie Limburg om aansluiting te zoeken bij een in te stellen onderzoek? Als dit onderzoek er komt, wilt u de raad hierover dan informeren? Het zou gewenst zijn vóór de begrotingsbehandeling op 12 november 2015 op de hoogte te zijn van de resultaten van het onderzoek.

 

Hoogachtend,
Dré Peters en Dirk Franssen raadsleden LVR

26 augustus, 2015

Art. 43-vragen Kledingbank

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 augustus 2015   Betreft: […]
19 augustus, 2015

Art. 43-vragen over (her)beoordelingen PGB voor 1 oktober as.

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 18 augustus […]
24 juli, 2015

Art. 43-vragen inzake behandeling Solar tijdens extra raadsvergadering op 20 juli jl.

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Geachte griffier,   […]
21 juli, 2015

Art. 43-vragen inzake problematiek jongerenzorg

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 juli 2015.   […]