Artikel 43

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Geachte griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op grond van art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Betreft: Beantwoording burgemeester Donders op vragen gesteld door LVR in raadsvergadering

 

Geacht college van B&W,

 

Inleiding

Tijdens de raadsvergadering van 20 juli jl. werd door de burgemeester/portefeuillehouder Donders gesuggereerd dat het dit jaar voor het eerst is dat de vergunningen voor Solar op tijd verleend en in het vervolg daarop ook tijdig ter inzake zijn gelegd. De LVR fractie vraagt zich af of deze bewering van mevrouw Donders juist zijn.

 

Gelet op het volgende: De gemeente Roermond heeft volgens de informatie van de LVR vanaf de start van Solar in 2005 met man en macht gewerkt om Solar in Roermond van de grond te krijgen en te houden. In de voorbereiding op deze festivals in de diverse jaren zijn er talloze gesprekken gevoerd met de organisatie, ambtenaren, politie, stadstoezicht, brandweer, GHOR (voorloper van de veiligheidsregio), Openbaar Ministerie, reddingsbrigade, anderen waaronder de horeca ter plaatse en ook met omwonenden. De insteek van deze gesprekken waren evaluatie, actuele stand van zaken, een vooruitblik naar het komende festival, voorwaarden waaronder de vergunningsverlening zou kunnen plaatsvinden en een finetuning van al het voorgaande in haar juiste samenhang. Bij herhaling heeft de gemeente aanpassingen gedaan aan de vergunningsvoorwaarden om overlast voor alle partijen binnen de perken van redelijkheid te houden. Wij noemen hier verplaatsing van podia, wijziging van parkeergelegenheden, de toegangsweg, tijdsstippen van openstelling (dit geld ook voor de camping), ontsluiting, tijdstippen van opening en sluiting, overleg met scouting etc. etc.

 

Steeds heeft de gemeente met meerdere ambtelijke medewerkers onder leiding van een ambtelijke coördinator in een zeer vroegtijdig stadium meerdere malen over de vergunningsvoorwaarden gesproken. Er was de gemeente veel aan gelegen om zo ordentelijk mogelijk te handelen, juist ook in het belang van omwonenden, maar ook met het oog op Solar.

 

De gemeente wilde immers als stad ook de belangen behartigen van voornamelijk jeugdig publiek aan Solar.
Solar op haar beurt werkte vanuit eenzelfde instelling altijd coöperatief mee.

 

Zeker na het drugsongeluk in het verleden (dat overigens buiten het festivalterrein is veroorzaakt) heeft de gemeente de duimschroeven aangedraaid. Alle partijen eisten van elkaar een stevig draaiboek, waarbij de vergunningsverlening het kader vormde. De vergunning was dan ook altijd curiaal.

 

Deze uitgebreide inleiding laat al zien dat de uitlatingen van de burgemeester nuance en nadere uitleg behoeven. Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  • Op welke data zijn de vergunningen van Solar 2005 t/m 2015 ingediend, verleend en ter inzage gelegd,
  • Wilt u precies aangeven welke overleggen bestuurlijk en ambtelijk hebben plaatsgevonden met omwonenden in de periode van 2005 t/m 2015 aangaande Solar,
  • In welke jaren is er bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een vergunning aan Solar,
  • Op welke wijze zijn deze bezwaren door de gemeente opgepakt, welke actie is daarbij ondernemen,
  • In de Dagblad de Limburger stond op 21 juli jl. een artikel ”LVR boos: extra raad” Citaat: ”De club van Jos van Rey die zich nooit iets gelegen liet liggen aan de klachten over overlast van Solar”. Natuurlijk betreft dit journalistieke vrijheid maar aangezien dit alleen betrekking kan hebben op de colleges van B&W in de betreffende perioden (waarvan ook de huidige collegeleden Fick en IJff deel uitmaakten, alsmede huidig raadslid Kemp en natuurlijk de vorige burgemeesters Van Beers en Cammaert) willen wij u toch vragen ook in te gaan op de volgende vraag:
    Kunt u aangeven op welke wijze in het verleden door de colleges aandacht is gegeven aan <veronderstelde> overlast en de klachten die hieromtrent zijn geuit,
  • In welke jaren hebben bewoners van de Weerd en/of andere belanghebbenden zich tot de rechter gewend met het verzoek tot het treffen van een voorziening, respectievelijk met een z.g. bodemprocedure?

 

Tot slot

Het moge u duidelijk zijn, de LVR fractie is verheugd dat het Solar festival voor Roermond behouden is gebleven en wij wensen dat Solar nog vele jaren in Roermond zal blijven. De hierboven gestelde vragen zijn bedoeld om de onjuiste beelden die gecreëerd zijn door de woorden van de burgemeester en in journalistieke uitingen, te weerleggen/te nuanceren.

 

Alvast bedankt voor de beantwoording.

 

Jos van Rey
Bert Achten
Mohamed Derkaoui
Dirk Franssen
Lieke van Hal
Hay Hutjens
Ben Peters
Dré Peters
Jan Puper
Kadri Sogukcesme

24 juli, 2015

Art. 43-vragen inzake behandeling Solar tijdens extra raadsvergadering op 20 juli jl.

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Geachte griffier,   […]
21 juli, 2015

Art. 43-vragen inzake problematiek jongerenzorg

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 juli 2015.   […]
3 juli, 2015

Art. 43-vragen overleg met organisatie Solar, ondernemers en bewoners De Weerd

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vraag.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 juli […]
24 juni, 2015

Art. 43-vragen inzake privacy

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Geacht College, […]