Artikel 43

Aan de Voorzitter van de Raad
Aan het College van b en w

 

Roermond, 12 april 2021

 

Inleiding

De LVR-fractie betreurt in hoge mate dat op basis van feiten een bestuurscultuur in Roermond is ontstaan waarbij een deel van de vragen van de LVR-oppositie niet wordt beantwoord.

Omdat ook de voorzitter van de gemeenteraad het college van b en w kennelijk niet aanspoort om gestelde vragen wel en correct te beantwoorden, kan de LVR-fractie geen optimale invulling geven aan haar kader stellende en controlerende taken. Het dualistisch stelsel komt in Roermond niet, dan wel zeer onvoldoende uit de verf en er is geen sprake van macht en tegenmacht. De raadsvoorzitter en het college van b en w zijn hier bestuurlijk geheel voor verantwoordelijk.

De  LVR-fractie wil wel duidelijkheid verkrijgen richting de gemeenteraad en de inwoners van onze gemeente. Daarom zullen wij bij zo’n weigerachtige houding 
voortaan desnoods artikel 43 vragen conform het reglement van Orde gaan stellen. 

Het betreft dus vragen die tijdens de raadsvergadering van 8 april jl. betreffende agendapunt Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra, niet dan wel ruimschoots onvoldoende zijn beantwoord.

We sluiten af met enkele vragen voor de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Donders.

Vragen voor het college van b en w:

 1. Kan bevestigd worden dat er in de jaren 2018 en 2019 geen gesprekken zijn geweest met de Provincie Limburg om vast te leggen dat er een subsidieaanvraag zou komen voor revitalisatie Oranjerie?
 2. Waarom is niet direct op het eerste verzoek van LVR alle besprekingsverslagen ter inzage gelegd?
 3. Is het juist dat nadat een WOB-verzoek was ingediend bij de Provincie Limburg, plotsklaps nog een verslag ter inzage werd gelegd?
 4. Waarom heeft u een advies uitgebracht aan de Provincie Limburg om deze besprekingsverslagen niet openbaar te maken?
 5. Bent u het met de LVR-fractie eens dat het ter inzage leggen van besprekingsverslagen onder geheimhouding, de volksvertegenwoordiger monddood wordt gemaakt, omdat niet gesproken mag worden in geval geheimhouding van toepassing is?
 6. Wat denkt het college van b en w te gaan doen om die -te frequent toegepaste -geheimhoudingen te gaan afschaffen?
 7. Waarom heeft wethouder Pleyte in de raadsvergadering van 8 juni 2020 gezegd “dat lobbyen in het geheim moet gebeuren omdat er ook wel eens eisen op tafel komen”; wat is de concrete achtergrond hiervan?
 8. Is het College van b en w met de LVR-fractie eens dat het geknutseld aanbieden van bovengenoemd raadsvoorstel in strijd is met de aanbevelingen uit het rapport Berenschot uit 1997dat de gemeenteraad Roermond heeft overgenomen?
 9. Waarom is de eis, de ruil, de koppeling in dit raadsvoorstel door het college van b en w geaccepteerd?
 10. Waarom is gekozen voor een andere locatie in Asenray dan de principe medewerking uit 2009 voor de 30 Ruimte voor Ruimte (RvR) kavels?
 11. Is het College van b en w met de LVR-fractie eens dat van burgerparticipatie in kern Asenray niets meer terecht kan komen, omdat is vastgelegd waar de 30 RvR kavels moeten komen?
 12. Waarom staat in CIB van 30 maart jl :”daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat de locatiekeuze feitelijk wordt bepaald door de eigendomspositie van initiatiefnemer”?
 13. Kan uitgelegd worden het verschil in de commissie-informatiebrief (CIB) en overeenkomst inzake medewerking verlenen aan RvR kavels?
 14. Is het college van b en w met de LVR-fractie eens dat door het niet meewerken door de gemeenteraad aan de (aanpassing van) het bestemmingsplan voor de Ruimte voor Ruimte kavels in Asenray, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden?
 15. Waarom is de conceptovereenkomst niet voorgelegd aan de gemeenteraad?
 16. Het is het college van b en w toch bekend dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan berust bij de gemeenteraad. Waarom is dat in de overeenkomst niet expliciet opgenomen?
 17. Rekent het college van b en w zonder meer op een meerderheid in de raad bij het vaststellen van een bestemmingsplan waarin RvR kavels zijn opgenomen?
 18. Wil het college van b en w reageren op de financiële voorbeeldvragen die zijn gesteld tijdens het debat in de vergadering van de raad van 8 april jl.:
  Wat is de bijdrage aan het Limburgs Kwaliteitsmenu van een kavel van 1000m2 in de Maalderstraat?
  Wat is de bijdrage aan het Limburgs Kwaliteitsmenu voor een kavel van 1600m2 in de Dorpstraat?
 19. Heeft de controller een advies uitgebracht over dit raadsvoorstel?
  Zo ja, graag ter inzage leggen.
  Zo neen, waarom niet?
 20. Wethouder Waajen deelde mee dat er een juridisch advies is uitgebracht. Is dat juist?
  Graag het betreffende juridisch advies ter inzage leggen bij griffie.
 21. Is college van b en w het met LVR-fractie eens dat gedurende de afgelopen jaren geen enkel initiatief is ontwikkeld voor huisvesting van internationale werknemers? Waarom is dat niet gebeurd?
 22. Wat is er het laatste halfjaar nog gebeurd met notitie Greujts op Remunj?
 23. Op welke wijze gaat uw college zelf invulling geven aan de broodnodige verandering van macht en tegenmacht?

 

Vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

 1. Bent u het met LVR fractie eens dat vragen van raadsleden bij voorkeur tijdens een gemeenteraadsvergadering beantwoord moeten worden en dat vragen waarop het antwoord niet direct beschikbaar is binnen drie werkdagen beantwoord moeten worden?
 2. Zo ja, waarom gebeurt dat dan niet? Zo neen, wilt u dan een toelichting geven?
 3. Waarom heeft u tijdens laatste raadsvergadering van 8 april jl. weer enkele malen uw rollen van voorzitter van het college van b en w en voorzitter van de gemeenteraad verwisseld, waarbij u als voorzitter van de raad tevens namens het college van b en w sprak?
 4. Op welke wijze wil u als voorzitter van de raad zelf invulling geven aan de broodnodige verandering van macht en tegenmacht? 

 

LVR fractie ziet graag de beantwoording van de vragen op korte termijn tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

12 april, 2021

Art. 43-vragen Kwaliteit Limburgse Centra

Aan de Voorzitter van de RaadAan het College van b en w   Roermond, 12 april 2021   Inleiding De LVR-fractie betreurt in hoge mate dat […]
12 april, 2021

Art. 43-vragen ontslag directeur OML

College van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 6 april 2021 Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. uitspraak rechter inzake ontslag directeur OML Geacht […]
3 april, 2021

Art. 43-vragen verwevenheid tussen IKL en gemeente Roermond

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 2 april 2021 Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. verwevenheid tussen IKL en gemeente Roermond. Geacht […]
15 maart, 2021

Art. 43-vragen betalingsgedrag

AanHet college van Burgemeester en wethouders van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 15 maart 2021 Betreft: Schriftelijke vragen o.g.v. art. 43 RvO: Betalingsgedrag   Geacht […]