Artikel 43

Bijgaand het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Roermond, 2 september 2014

 

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende instandhouding, onderhoud en exploitatie kerk Asenray.

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Inleiding:

Als er een dorpskern in  Roermond is die de afgelopen 30 jaar geen mogelijkheden had voor nieuwbouw dan is dat (helaas) Asenray.

De bouwstop, met name gebaseerd op de regelgeving rondom de overlast van vliegtuiglawaai, heeft vervelende gevolgen gehad voor Asenray.  Het uiteindelijk resultaat: “geen stenen en dus geen mensen”.  De leegloop leidde tot aantasting van de sociale cohesie en de afbreuk van de leefbaarheid in de kern Asenray.
Toen de bouwstop werd opgeheven was de bouwhausse over zijn hoogtepunt heen en dus was de leefbaarheid al (onomkeerbaar) aangetast. De basisschool was opgeheven, winkels waren opgedoekt, de voetbalclub had nauwelijks nog leden, dat gold ook voor de schutterij, gemeenschapsvoorziening de Duup heeft het moeilijk en zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen.

 

Tot  overmaat van ramp heeft LVR-fractie thans vernomen dat er wordt nagedacht om eventueel de kerk per 1 januari 2015 te sluiten vanwege kostenoverwegingen.

 

De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen Euro 20.000,– en de Asenrayse gemeenschap brengt Euro  10.000,–  op uit eigen middelen. Dus er resteert ondanks een groter inspanning vanuit de eigen gemeenschap een tekort van Euro 10.000 ,–.
Uiteraard respecteren wij de scheiding van kerk en staat, maar voor Asenray is een uitzondering te verdedigen gelet op de specifieke omstandigheden zoals hiervoor geschetst.

 

Wij vragen derhalve aan het college van B & W:

  1. Bent u bereid om die Asenrayse  gemeenschap financieel te ondersteunen vanwege de zeer bijzondere situatie waarin Asenray verkeert mede veroorzaakt door in het verleden genomen overheidsbeslissingen vanwege vliegtuiglawaai.
  2. Ook hebben wij inmiddels vernomen dat de parochie in Herten grote financiële problemen heeft.  Bent u bekend met deze problematiek?
  3. De verwachting is dat deze problemen zich binnen meer geloofsgemeenschappen voordoen. Derhalve de vraag aan het college, bent u bereid een totaal inventarisatie op te stellen voor alle geloofsgemeenschappen en zo mogelijk te bekijken in hoeve de gemeente een bijdrage kan leveren aan de instandhouding?

 

Graag zo spoedig mogelijk (laten) beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Jos van Rey

3 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen inzake instandhouding geloofsgemeenschappen

Bijgaand het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Roermond, 2 september 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde van de gemeenteraad […]
1 september, 2014

LVR stelt vragen over het achterstallig onderhoud

Zie hier het antwoord van de gemeente op de gestelde vragen.   Aan College Burgemeester en Wethouders Gemeente Roermond   Roermond, 31 augustus 2014   Geachte […]
29 augustus, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over hulp in de huishouding

Betreft: Schriftelijke vragen ex. art.43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond betreffende onderzoek indicering t.b.v. hulp bij het huishouden.   Roermond, 29 augustus 2014 […]
16 augustus, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over inkoop zorg

Bijgaand de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Pilot dagbesteding   Roermond, 16 augustus 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde […]