Artikel 43

Op 8 april jl. heeft Burgemeester Cammaert antwoord gegeven op de bezetting bij de wijkagenten en de veiligheidsvesten. Op de voorgenomen sluiting van de arrestantenvoorziening in Roermond komt hij nog terug.

 

Aan
de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, dhr. Cammaert,

 

Roermond, 31 maart 2014

 

Betreft: arrestantenvoorziening Roermond

 

Geachte heer Cammaert,

 

Bij brief van 17 maart 2014 ontving de raad van Roermond een brief van de ACP Politievakbond.

 

In de stukken wordt o.a. ingegaan:

  • op het voornemen van opheffen van de arrestantenvoorziening Roermond (minder veiligheid    agenten en burgers);
  • op de positie van wijkagenten. Bedoeling is dat zij 80% werkzaam zijn in hun wijkwerk en 20% in overige (noodhulp)diensten. Volgens het rapport is de verdeling feitelijk andersom. Bovendien schatten de chefs in dat met de komende reorganisatie het niet zal verbeteren. De robuuste basisteams zijn blijkbaar niet robuust genoeg. Gevolg vergroting afstand tussen politie en burger, aldus de ACP-leden;
  • op het feit dat sommige agenten werken met afgekeurde tactische veiligheidsvesten / alleen   voorhanden in een paar maten. Agenten beschikken bovendien niet over adequaat   beschermingsmateriaal bij (vuurwapen)geweldsmelding.

Ten aanzien van de eerste 2 onderwerpen heeft de LVR eerder uw uitdrukkelijk aandacht gevraagd.

Wij verzoeken u te bevorderen dat in de eerstkomende commissievergadering van gemeentezijde, politie en genoemde vakbond een toelichting wordt gegeven op genoemde onderwerpen. Wij vernemen graag op korte termijn of dit mogelijk is.

Vooruitlopend op de commissievergadering wij u ons per raadsinformatiebrief, dan wel via de procedure van schriftelijke vragen te berichten, binnen een maand;

  •  of u de visie deelt van de ACP op genoemde onderwerpen;
  • de visie van de politie Limburg;
  • wat de actuele stand van zaken is t.a.v. voornemen tot opheffen van de arrestantenvoorziening Roermond;
  • welke acties u verricht heeft, nadat wij hierover van gedachten gewisseld hebben tijdens de laatste commissievergadering BM;
  • in hoeverre de genoemde kengetallen % ook van toepassing zijn op de inzet van de 14 (?)           wijkagenten in Roermond en welke zaken dan blijven liggen met welke gevolgen;
  • wat betekent bedoelde reorganisatie voor de basiseenheid Roermond c.q. voor de veiligheid    in Roermond en het veiligheidsplan van de gemeente; wat houdt die reorganisatie in?
  • wordt ook in  Roermond e.o. zo mogelijk gewerkt wordt met afgekeurde tactische   veiligheidsvesten; dan wel niet passende vesten bij (vuurwapen)geweldsmelding.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de LVR-fractie,
Bert Achten

1 april, 2014

LVR stelt vragen over arrestantenvoorziening Roermond

Op 8 april jl. heeft Burgemeester Cammaert antwoord gegeven op de bezetting bij de wijkagenten en de veiligheidsvesten. Op de voorgenomen sluiting van de arrestantenvoorziening in […]
17 februari, 2014

vragen over voetbalaccommodaties

Voetbalaccommodaties. Roermond, 16 februari 2014. Betreft: Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 R.v.O. inzake sportpark de Bosberg in Swalmen. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen […]
11 februari, 2014

vragen over vervreemding gemeentelijk onroerend goed

Artikel 43 Roermond, 9 februari 2014. Betreft : Schriftelijke vragen ex artikel 43. R.v.O. inzake vervreemding gemeentelijk onroerend goed. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande […]
25 januari, 2014

wat betekent faillissement Nieuwe Borg voor Roermond?

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 24 januari 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO Geachte griffier, Hierbij verzoeken […]